Prima pagina Harta site Romana English Deutsch
Mareste textul Micsoreaza textul Reseteaza dimensiunea textului Schimba contrastul Varianta pentru mobil
  Monitorul Primariei | Timisoara
Sugestii și reclamații  |  Anunțuri  |  Link-uri Utile  |  Harta Municipiului Timișoara  |  Harta Restrictii Circulatie  |  Album foto  |  Timisoara live  |  Hartă site
  Info primărie
   Localizare/Contact
   Conducere
   Organigrama
   Audiențe
   Acte normative privind funcționarea instituției
   Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020 la nivelul Municipiului Timișoara
   Resurse Umane
   Raportul Primarului
   Raportul Administratorului public
   Raportul Viceprimarilor
   Rapoarte anuale ale Consilierilor Locali
   Raport anual conform OUG 109/2011
   Nomenclatorul stradal
   Dicționar explicativ al denumirii străzilor din Timișoara
   Agenda culturală
   Strategia Culturală a Municipiului Timișoara 2014-2024
   Strategia pentru Tineret a Municipiului Timișoara 2014
   Agenda sportivă
   InfoUtile/LinkUtile

Cauta


cautare avansata >>
forum timisoara
album foto timisorean
  Documente publice
   Informații de interes public
   Dispoziții Primar cu caracter normativ
   Finanțe publice
   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Timișoara
   STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ 2015-2020/ Plan Integrat de Dezvoltare
   Strategii
   Studiul de fundamentare istorică "Zone construite protejate - Timișoara 2011"
   Reabilitarea clădirilor istorice
   Declarații de avere și de interese
   Planuri urbanistice
   Aviz de Oportunitate
   Aviz Prealabil de Oportunitate
   Aviz de inițiere
   Aviz C.T.A.T.U./Arhitect Șef
   Aviz de principiu
   Aviz Consultativ
   Proiecte cu finanțare europeană
   Harta de zgomot
   Proiect privind planuri de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant în Municipiul Timișoara
  
Acte necesare și formulare

   HG 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
   Notificări/Revendicări
   Plan Local de Apărare 2014-2017
   Publicatii de vanzare
   Oferte de vânzare teren conform Legii 17/2014
   Lista structuri asociative din agricultură conf. Legii 145/2014
   Harta Restrictii Circulatie
   Investiții în Timișoara
   Parc Industrial Freidorf


<<
data curenta
>>
Ianuarie 
LMMJVSD
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante
15.01.2016


Municipiul Timișoara organizează la sediu concurs pentru ocuparea posturilor vacante de la Municipal Timișoara in data 17.02.2016

Condiții generale de participare:

Candidații trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovate în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f)  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Criterii specifice postului: inspector de specialitate la Biroul Reabilitare si Dezvoltare Urbana
1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența specialitatea arhitectura;
2.Vechime :
3.Perfecționări (specializări): -
4.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -
5.Vechimea în specialitate studiilor : -

Criterii specifice postului: inspector de specialitate la Compartimentul Gradina Zoologica - Direcția de Mediu
1.Studii de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea economica;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programate pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Compartimentul Parcul Copiilor- Direcția de Mediu
1.Studii de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea Horticultura /arhitectura peisagistica;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4. Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului casier la Biroul Garaje Cimitire si Utilitati Publice
1.Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma ;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului îngrijitor la Compartimentul Gradina Zoologica- Direcția de Mediu
1.Studii de specialitate: studii generale ;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Biroul Garaje Cimitire si utilitati Publice
1.Studii  de specialitate: studii superioara de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea stiinte juridice;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft OfFtce - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Biroul Relații Locale Regionale si Naționale
1.Studii  despecialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea stiinte economice;
2. Perfecționări (specializări): -
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului inspector de specialitate la Compartimentul Monitorizare Trafic
1.Studii  despecialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea management in transporturi;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului medic la Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara
1.Studii de specialitate: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența specialitatea medicina;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Criterii specifice postului asistent medical la Serviciul Public de Asistenta Medicala Scolara
1.Studii de specialitate: studii medii absolvite cu diploma de licența specialitatea asistenta medicala;
2.Perfecționări (specializări): -
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): -Microsoft Office - nivel mediu;
4.Limbi străine (necesitate și nivel): -

Condiții de desfasurare a concursului:
Concursul consta in:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă se va desfasura in data de 17 februarie 2016 ora 10,00 la sediul instituției, Timișoara , fa­dul C.D.Loga nr.1
c) interviul se va desfășura in data de 22 februarie 2016 ora 14,00 Ia sediul instituției, Timișoara, b-dul C.D.Loga nr. 1.

Dosarul de înscriere trebuie sa contina in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potr ivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverințe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l  facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, cate a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Termen de depunere
- 10 zile lucratoare de la data afisarii concursului, respectiv: 29 ianuarie 2016 la secretarul comisiei de concurs, doamna Vatasescu Eugenia - consilier la Serviciul Resurse Umane la sediul instituției din Timișoara, B-dul C.D. Loga nr. 1, camera 8 .

Termenele de contestare
: 24 de ore de la afișarea rezultatelor

Criteriile de evaluare a activitatii profesionale sunt:
  • Rezultate obținute;
  • Asumarea responsabilității;
  • Adaptare la complexitatea muncii, inițiativa si creativitate;
  • Capacitatea relaționala;
Salariul: conform prevederilor Legii nr 284/2010, OUG nr. 8.3/2014
Data publicării: 15.01.2016

Bibliografie

Proces-verbal de selecție dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate contestație la proba scrisă

Centralizator nominal final


- in format .pdf - versiunea de tiparit
Prima pagină  |  Album foto  |  Hartă site  |  Index site
Copyright ˆ Primăria Municipiului Timișoara 2002-2010  |  Powered by EXPERTISSA Timișoara