SERVICIUL EVIDENTA PERSOANELOR

 

Numerele de ordine pentru depunerea dosarelor se eliberează la Biroul de informaţii, începând cu ora 830

Toate taxele şi contravaloarea cărţii de identitate se plătesc la casieria direcţiei, situată în aceeaşi clădire în care se eliberează cărţile de identitate.

În toate cazurile de eliberare a unei noi carţi de identitate, solicitantul trebuie să predea cartea de alegător.

Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14  ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Eliberarea primului act  de identitate pentru persoanele care au dobândit/redobândit  cetăţenia română 

Eliberarea unui nou act de identitate de identitate în diverse cazuri 

Carte de identitate provizorie

Stabilirea reşedinţei (flotant)

Eliberarea actului de identitate pentru cetăţenii români care doresc să-şi schimbe  domiciliul  din străinătate în România  

Carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi doresc reşedinţa în România

Dovada adresei de domiciliu

În atenţia cetăţenilor care se adresează Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14  ani  

 Acte necesare :

 N o t ă:

Atenţie !

La depunerea actelor minorul va fi însoţit obligatoriu de unul dintre părinţi sau, după caz, de către reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost incredinţat în plasament.

taxă carte de identitate = 7 lei    timbru fiscal = 5 lei

 

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani  

 Acte  necesare :

 Programul de lucru cu publicul ...

 

Eliberarea primului act  de identitate pentru persoanele care au dobândit/redobândit  cetăţenia română                                                

Acte necesare :

 Notă:

La eliberarea actului de identitate solicitantul va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 Programul de lucru cu publicul ...

 Eliberarea unui nou act de identitate în următoarele cazuri :

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;

 2. dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;

 3. în cazul schimbării domiciliului;

 4. preschimbarea buletinelor de identitate;

 5. în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

 6. în cazul atribuirii unui nou CNP (cod numeric personal);

 7. în cazul deteriorării actului de identitate;

 8. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;

 9. la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

 10. când fotografia din cartea de identiate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

 11. în cazul schimbării sexului;

 12. în cazul  anulării;

 13. pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Acte necesare :                                                 

 Notă:

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei sau a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

În cazul în care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului. Acestea se consemnează pe cererea de eliberare a actului de identitate, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor;

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică  sau oficiul  consular al României din străinătate, ori în prezenţa poliţistului de siguranţă publică.

Certificatul de căsătorie este obligatoriu şi în cazul persoanelor văduve.

 taxă carte de identitate = 7 lei    timbru fiscal = 5 lei

        În caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere a  actului de identitate, solicitantul este obligat să prezinte şi următoarele documente:

 Carte de identitate provizorie

Se eliberează în cazul în care solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate.

 Acte necesare :

 taxă carte de identitate provizorie = 1 leu    timbru fiscal = 5 lei

Stabilirea reşedinţei (flotant)

 Acte necesare :

Notă:

În cazul în care solicitantul nu deţine un act privind titlu locativ încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română, găzduitorul, după caz, reprezentantul său legal îşi va da consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din cerere,  în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Persoanelor, iar în cazul în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia poate fi consemnată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

 Eliberarea actului de identitate pentru cetăţenii români care doresc să-şi schimbe  domiciliul  din străinătate în România                                           

Acte necesare :

Notă: 

 

 Programul de lucru cu publicul ...

Carte de identitate provizorie pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi care doresc reşedinţa în România

 

 

!!! În toate cazurile, dovada adresei de domiciliu se face cu acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, spre exemplu:

Notă

Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.