Colaborare pentru reabilitarea clădirilor istorice
Prin hotărâre a fost aprobată colaborarea Consiliului Local Timișoara cu Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) și  Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
în implementarea proiectului “Renovarea prudentă a cartierelor istorice în vederea dezvoltării durabile și a revitalizării economice a orașului Timișoara”.

Timișoara, atestată docu­men­tar din 1212, deține un valoros pa­tri­moniu arhitectural. Din nefe­ri­cire, datorită vechimii lor și unei în­trețineri inadecvate, majoritatea mo­numen­telor și clădirilor valo­roase din punct de vedere arhi­tec­tural, se află într-o fază avan­sa­tă de uzură.
Este absolut necesară im­ple­mentarea unui program parti­ci­pativ de reabilitare - la care să  ia par­te lo­catarii, autoritățile, repre­zen­tanții me­diului economic local, mici me­seriași și alte organizații ale so­cietății civile  - care să urmă­reas­că creș­terea  calității vieții locui­torilor prin  îmbunătățirea con­di­țiilor de lo­­cui
­re.
Implementarea acestui program participativ de reabili­tare presupune  o alo­care de fonduri masive care nu poate fi supor­tată integral de la bu­getul local în situația de față.
Executivul primă­riei consideră că un ast­fel de  program de­rulat cu sprijinul finan­­ciar al gu­ver­nului german, ar con­stitui o replică a programului de co­o­perare româno – german „Rea­bi­litarea centrului Istoric Sibiu” care a avut rezultate deosebite.
În acest context,  Serviciul Dez­voltare și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Timișoara a  în­treprins demersurile necesare în ve­derea obținerii de asistență tehnică și financiară din partea guvernului  german.
Pentru includerea proiectului în cadrul negocierilor guver­na­men­tale bilaterale româno-germane ce vor avea loc în aprilie 2005 la București, în vederea obținerii fi­nanțării și asis­tenței tehnice do­rite, Ministerul Fi­nan­țelor Publice a solicitat această ho­tărâre a  Con­siliului  Local Timi­șoa­ra prin care aces­ta aprobă cola­borarea aces­tu­ia cu KfW și GTZ.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13677906