Atestarea administratorilor

Au fost stabilite, conform legislației în vigoare, normele pentru acest domeniu. Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Metodologia de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile și constituirea Comisiei de atestare.  Potrivit legislației în vigoare, persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local.

Ce este atestatul?

Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari. Legislația în domeniul organizării și funcționării asociațiilor de proprietari prevede obligativitatea ca persoanele fizice care doresc să desfășoare o activitate de administrare de imobile să fie atestate de către autoritățile administrației publice locale. Ca atare, Consiliul Local a adoptat o  Metodologie de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile. Astfel, pot fi atestate ca administratori de imobile numai persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții: au capacitate deplină de exercițiu; au domiciliul în Timișoara; sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru a îndeplini funcția de administrator de imobile; nu au suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni; au cel puțin studii medii; au cel puțin 18 ani împliniți; au urmat un curs de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobile.


Înscrierea la examen

Certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari se va face de către comisia de atestare. Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei va afișa și va publica data până la care persoanele fizice trebuie să depună actele solicitate în vederea înscrierii la examenul de atestare și locul depunerii. În vederea atestării, solicitantul va depune următoarele acte: cerere tip; curriculum vitae; copii ale actelor de stare civilă ( legalizate sau copie și original pentru conformitate);  copii ale actelor de studii (legalizate sau copie și original pentru conformitate); certificatul de cazier judiciar; adeverință medicală din care să rezulte că sunt apți din punct de vedere medical și psihologic pentru a îndeplini funcția de administrator; copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobilei ( legalizată sau copie și original).

Procedura de concurs

După depunerea dosarului, Compartimentul Asociații de Proprietari va verifica actele depuse, va solicita, după caz, completarea sau modificarea acestora, va întocmi și va publica listele cu persoanele fizice care vor susține examenul de atestare, data, ora și locul susținerii acestuia, bibliografia. Lista cu persoanele fizice propuse de Compartimentul Asociații de Proprietari spre atestare va fi înaintată comisiei de atestare. Persoanele fizice ale căror dosare au fost respinse, pot depune contestații în 24 de ore de la afișarea listelor. Soluționarea contestațiilor se va face de Compartimentul Asociații de Proprietari în 24 de ore de la expirarea termenului de depunere al contestațiilor. Comisia de atestare va elabora subiectele examenului de atestare, în baza bibliografiei afișate și publicate cu cel mult 24 de ore înaintea susținerii lui. Examenul de atestare va consta într-un test grilă având 20 de subiecte, pentru fiecare subiect acordându-se 0,5 puncte. Pentru a fi declarat admis, fiecare concurent va trebui să obțină minim 7 puncte. Rezultatele obținute în urma examenului de atestare vor fi afișate de Compartimentul Asociații de Proprietari în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Comisia de atestare

A fost constituită Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile având următoarea componență: Sorin Grindeanu - viceprimar, președinte al comisiei și membrii:  Gheorghe Ciuhandu - primar, Ioan Zubașcu - Șef Serviciu Energetic, Mihaela Dumitru- consilier juridic, Serviciul Juridic, Cornelia Feșu- consilier, Compartimentul Asociații de Proprietari, Dorina Leu- consilier, Compartimentul Asociații de Proprietari, Petru Olariu, împuternicit FALT.

 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 06.08.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13851785