Canalul Bega va avea o nouă înfățișare
Primăria Timișoara conștientizează potențialul mare al canalului Bega și al malurilor sale, din punctul de vedere al agrementului, sportului, dar și al posibilităților de dezvoltare a transportului pe apă, inclusiv al celui în comun și dorește o dezvoltare treptată a acestora, urmărind mai multe aspecte, care vor sta la baza unei dezvoltări urbane durabile și competitive. Consiliul Local Timișoara a aprobat în ședința din luna ianuarie, Planului Urbanistic Zonal "Malurile Canalului Bega Timișoara".
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) urmărește mai multe obiective:
 • realizarea unui traseu ne­întrerupt pentru pietoni și biciclete ca parte a coridorului verde de-a lungul ma­lurilor canalului Bega și to­todată ca alternativă la probleme le­gate de circulația auto;
 • protejarea și valorificarea spa­țiilor verzi existente;
 • revitalizarea și reamenajarea spațiilor publice existente;
 • îmbunătățirea posibilităților de recreere și de petrecere a timpului liber în Timișoara și a calității spa­țiului urban;
 • accesibilitate mai bună către apă prin crearea de noi căi de acces;
 • îmbunătățirea tranzitului pie­tonal/biciclistic peste canalul Bega prin noi poduri și încurajarea dez­voltării unei legături între cartierele rezidențiale și zona aferentă canalului prin alei pietonale/biciclistice;
 • revitalizarea infrastructurii exis­tente și reabilitarea clădirilor nefolosite pentru utilizări socio-culturale, de petrecere a timpului liber sau locuit;
 • dezvoltarea zonei ca sprijin pentru impulsionarea viitoarelor in­vestiții .

Pașii urmați
Documentația P.U.Z - ului “Malu­rile Canalului Bega Timișoara” a fost inițiată și elaborată de Primăria Municipiului Timișoara, Direcția Dez­voltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Car­tierelor Istorice din Timișoara (C.C.R.C.I.T.). Pentru a atinge obiective pe termen lung, P.U.Z. stabilește strategia și reglementările necesare rezolvării problemelor de ordin funcțional, tehnic și estetic din cadrul zonei studiate.
Planul Urbanistic Zonal “Malurile Canalului Bega Timișoara” urmărește reglementarea dezvoltării malurilor canalului Bega din Timișoara si a zonei limitrofe. Acesta este realizat în vederea reabilitării și reamenajării malurilor canalului Bega și dezvoltării unei zone de promenadă și de recreere.
Terenul studiat în cadrul docu­mentației este situat în intravilanul mu­ni­cipiului Timișoara și străbate orașul pe o axă de la est la vest, împărțindu-l în două părți, una la nordul și una la sudul zonei studiate, constituindu-se într-o adevărată “coloană vertebrală” a municipiului Timișoara, având o suprafață de 183 ha. Zona studiată străbate zone importante ale orașului, atât prin funcțiunea lor, cât și prin valoarea lor estetică sau istorică.
La realizarea construcțiilor se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice.


Obiective de urmat
Studiul are în vedere următoarele obi­ective:
 • valorificarea funcțiunilor zonei (spațiu ur­ban atractiv, zona de recreere și de agre­­­­­­­­ment);
 • ame­­najarea urbanistică a teritoriului con­­siderat;
 • zo­nificarea funcțională a teritoriului;
 • organizarea circulației;
 • dezvoltarea echipării tehnico - edili­tare;
 • rea­bilitarea, conservarea și protecția mediului.

Transparență
Documentația Plan Urbanistic Zonal “Malurile Canalului Bega Timișoara” a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna mai 2009 și a fost introdusă în dezbaterea publică din data de 16 iunie 2009, conform procesului ver­bal întocmit în urma dezbaterii pu­blice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și coroborat cu Dispoziția Primarului Mu­ni­ci­piului Timișoara nr. 92/2007. De asemenea, documentația a fost supusă dezbaterii publice pentru evaluarea impac­tului asupra mediului.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13327776