Registrul agricol al Timișoarei
Cu toate că anul agricol începe la data de 1 iulie a anului și se în­cheie la data de 30 iunie a anului ur­mător, totuși cu în­ceputul noului an se declan­șează și o serie de pro­bleme legate de anumite aspecte pri­­vind agricultura unei localități.

Astfel, potrivit prevederilor Or­do­nanței Guvernului nr. 1/1992 pri­vind re­gistrul agricol, gospodăriile po­pulației din localitate, per­soa­nele fi­zice și unitățile cu perso­na­li­tate ju­ri­dică care domiciliază sau au sediul în alte localități dar dețin terenuri agricole și silvice sau cresc ani­male (din speciile bovine, ovine, porcine, ca­prine, ca­ba­line și familii de albine) pe raza unei lo­calități au obligația să de­clare aceste bu­nuri agri­cole în vederea înscrierii lor în Re­gistrul agri­col al localității, unde se află acestea. Întrucât, registrele agri­cole au exis­tat și în perioada comunistă, ce­ea ce a lăsat în percepția oame­nilor o amin­tire neplăcută, doresc să pre­zint în câteva rânduri unele as­pecte legate de rolul acestor Registre agri­cole după Revoluția din decembrie 1989.

Registrul agricol constituie un do­cument oficial, de evidență pri­mară unitară în care se înscriu date privind terenurile deținute, pe categorii de folosință, modul de uti­lizare a suprafeței agricole, su­pra­­fața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele amenajate pen­tru irigat, nu­mărul pomilor, efecti­vele de animale, utilajele și insta­lațiile agri­cole, mijloacele de transport și con­strucțiile gospodărești. Pen­tru gos­podăriile populației se înscriu și date privind componența gospo­dă­riilor și evoluția efectivelor de ani­male.

Datele înscrise în registrele agri­cole servesc ca: sursă de date pentru în­făptuirea pe plan local a unor politici ale administrației publice centrale (po­litica fiscală, agra­ră, protecției sociale, edilitară, sa­­nitară, școlară etc.), sursă admi­ni­strativă de date pentru sistemul in­formațional statistic (statistica cu­rentă, pregătirea și organizarea recensămintelor etc.). Pe lângă aces­tea, datele înscrise servesc ca bază de date pentru satisfacerea unor soli­citări ale cetățenilor. Pe baza datelor în­scrise se eliberează do­cu­mentele doveditoare privind pro­prie­tatea asupra animalelor, în vederea vân­zării în târguri și oboare, se elibe­rează Certificatele de producător agricol, în vederea vânzării pro­duselor la piață, se eliberează ade­ve­rințele privind starea materială pentru situații de protecție socială, ajutor social, sau în alte cazuri; pe baza datelor se afișează la vedere publică oferta de vânzare a tere­nu­rilor agricole extravilane, în ve­derea exercitării dreptului de preem­pțiune de către titularii acestui drept, date­le înscrise se confruntă și cu cele pre­zentate în solicitările înregistrate de către bene­ficiarii subvențiilor (bo­nuri de mo­to­rină, îngrășăminte, chi­mice, ajutoare bănești, prime de producție etc.) acor­date de stat agricultorilor.

Având în vedere cele arătate de sus, consider că cei în cauză trebuie să înțeleagă necesitatea obiectivă de­clarării datelor pentru aceste re­gi­stre. Potrivit prevederilor „Norme­lor teh­nice privind completarea Re­gistrului agricol pentru perioada de 2001-2005” termenele la care se efec­tuează declararea și în­scrie­rea datelor sunt următoarele:

- 5-20 ianuarie – se declară da­tele anuale privind terenul în pro­prie­tate, componența gospo­dăriei, efec­tivele de animale exis­tente în gos­po­dărie/unitate cu per­sonalitate juridică la începutul anu­lui, precum și mo­dificările inter­venite în cursul se­mestrului II al anului precedent pe care le dețin (vânzări, cumpărări, produși vii o­bți­nuți, animalele moar­te sau sacri­ficate, alte intrări-ie­șiri), uti­laje, instalații agricole și mijloace de transport, construcții;

- 15-31 mai - se declară datele privind modul de utilizare a su­prafeței agricole, suprafața arabilă cul­ti­vată, numărul pomilor fruc­ti­feri;

- 1-15 iunie - datele privind evoluția efectivelor de animale în semestrul I al anului.

Persoanele fizice și juridice pot declara date pentru a fi înscrise în Registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări deosebite în patrimoniul agricol.

În baza celor arătate mai sus, persoanele fizice și reprezentanții unităților cu personalitate juridică, care dețin terenuri agricole și silvice, precum și cele care dețin ani­male pe raza municipiului Timi­șoara și din diverse motive nu au de­clarat datele, în termenul arătat mai sus, sunt rugați să se prezinte, cât mai urgent posibil, la Primăria Mu­nicipiului Timișoara, la Ser­viciul Administrare Fond Funciar în ve­derea declarării datelor.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662135