Acte necesare pentru prelungirea valabilității autorizațiilor taxi
Potrivit art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, modificată și completată, o autorizație taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizației taxi sau a copiei conforme nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației și este deținut în condițiile art. 4 alin. (3);
b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) dacă se înlocuiește autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizației taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizația de transport sau nu i s-a suspendat autorizația taxi sau copia conformă respectivă în ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, sau din transportul în regim de închiriere, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a căror copii conforme solicită prelungirea.

În perioada 20.01.2014 – 14.02.2014 toți transportatorii autorizați persoane fizice, întreprinderi familiale și persoane juridice vor depune la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12) documentația completă necesară prelungirii valabilității autorizației taxi.

Documentele se vor depune în xerocopie semnate,  ștampilate (cu ștampila PFA, IF, PJ) și certificate conform cu originalul de catre transportatorul autorizat, însoțite de actul în original, pentru verificarea autenticității acestora și trebuie să cuprindă următoarele acte necesare:

a)    cerere tip a  transportatorului autorizat;
b)     autorizatia de taxi;
c)    certificat de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, inspecția tehnică periodică valabilă, iar culoarea autovehiculuilui utilizat în transportul în regim de taxi - integral alb sau integral galben;
d)     certificatul de agreare emis de RAR numai pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi, valabil;
e)     declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecereat taxi este arondat transportatorul autorizat, in cazul transportului de persoane in regim de taxi;    
f)     declarație pe propria răspundere privind dotările autovehiculului, datată și semnată de transportatorul autorizat care solicită prelungirea autorizației taxi;
g)    ● pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale - registrul jurnal de încasări și plăți (numai pagina cu totalul încasărilor) pe ultimii 5 ani;
        ● pentru persoane juridice - fișa contului de venituri în care s-au înregistrat veniturile din activitatea de taxi (numai pagina cu totalul încasărilor) pe ultimii 5 ani.
h)  Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului – în vederea încheierii contractului.

Modelul de cerere prevăzut la punctul a) precum și declarațiile prevăzute la punctele e) și f) pot fi obținute de la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (camera 12) și de pe site-ul instituției noastre www.primariatm.ro.

Pentru transportatorii autorizați a căror documentație este completă și îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare se va afișa în data de 28.02.2014 pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara și la sediul Serviciului  Transport și Siguranța Circulației din Piața Libertății, nr. 1, programarea pe zile în vederea ridicării autorizațiilor taxi cu valabilitatea prelungită.

Eliberarea autorizațiilor taxi cu valabilitatea prelungită pentru încă 5 ani va începe din data de 03.03.2014, în același timp se va semna contractul de delegare a gesiunii, se vor elibera ecusoanele și se va desfășura pe baza  programării prestabilite, fiind condiționată de prezentarea transportatorului cu autovehiculul autorizat, predarea autorizației taxi (în original) cu valabilitatea expirată, a contractelor de atribuire în gestiune delegată, precum și a ecusoanelor aferente.


AUTORITATEA DE AUTORIZARE
ȘEF SERVICIU T.S.C.,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ


cerere
atașament 1
atașament 2
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409838