Scutiri la plata impozitului pe clădiri
Procedura, criteriile si conditiile  de acordare a scutirii la plata impozitului  pe cladiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de interventie  privind cresterea performantei energetice  pe cheltuială proprie pentru anul 2014
 

Conform art.286 alin.8 din Legea nr.571/2003 actualizata,proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pot beneficia de o scutire la plata impozitului pe cladiri,  pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, modificata si completata.

1.Beneficiarii acestei facilitati sunt proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor cu destinatia de locuinta, care au executat, pe cheltuială proprie, lucrările de intervenție/activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,prevazute la art.4 alin.1, alin.2 si alin.3 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011 si actualizata cu modificările și completările aduse de către OUG nr. 63 din 30 octombrie 2012, respectiv:

a) Lucrări de reabilitare termică a anvelopei:

    - izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
    - izolarea termică a fațadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, cu sisteme termoizolante;
    - închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) și art. 3 alin. (3) teza a doua din OUG nr.18/2009 actualizata;
    - izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.

b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;

- repararea/refacerea instalației de distribuție între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură și masă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
    - repararea/înlocuirea cazanului și/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor de CO(2).

c) Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile
-
panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, inclusiv achiziționarea acestora -, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru care nu au fost aprobate dosarele de finanțare prin «Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire», în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Realizarea lucrărilor de intervenție are ca drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și introducerea, după caz, a unor surse alternative de producere a energiei.

2. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, contribuabilii (persoane fizice sau persoane juridice ce detin in proprietate apartamente/imobile cu destinatia de locuinta)trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • Sa realizeze la blocurile de locuinte/imobilele cu destinatia de locuinta, lucrarile de interventie prevazute la art.4 alin.1, 2, si 3 din OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizata;
 • Lucrarile de interventie trebuie sa fie efectuate la intregul bloc de locuinte, eventual pe tronsoane,  sau la intreg imobilul cu destinatia de locuinta;
 • Lucrarile de interventie realizate la blocul de locuinte/imobilul cu destinatia de locuinta,trebuie sa fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau în raportul de audit energetic, fundamentate in raportul de audit energetic și, după caz, în raportul de expertiză tehnică și detaliate în proiectul tehnic și detaliile de execuție;
 • Realizarea lucrărilor de intervenție trebuie sa aibe ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe/imobilelor cu destinatia de locuinta, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m² arie utilă, în condiții de eficiență economică;
 • Din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrarile recomandate de auditorul energetic;
 • Lucrarile de interventie au fost executate exclusiv din surse proprii;
 • La data depunerii cererii sa aibe achitate toate obligatiile datorate bugetului local, cu termenele scadente inainte de data acordarii scutirii.
 
3. Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare.
Scutirea reglementata prin prezenta anexa se aplica incepand cu anul 2014.

4. În vederea acordarii scutirii,
contribuabilul trebuie sa depuna la Registratura Primariei Municipiului Timisoara,Directia de Urbanism – Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice, urmatoarele documente justificative:
 • Cerere scrisa in vederea acordarii scutirii;
 • Copie buletin/carte identitate in cazul persoanelor fizice/copie certificat de inregistrare fiscala in cazul persoanelor juridice;
 • Dovada proprietatii asupra cladirii cu destinatie de locuinta;
 • Extras de carte funciara nu mai vechi de 30 de zile;  
În cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care sa rezulte ca apartamentul din blocul de locuinte/imobilul la care au fost efectuate lucrarile de interventie prevazute la pct.1, are destinatia de locuinta.

În cazul Asociatiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciara in extenso, in copie, nu mai vechi de 30 de zile, tabel cu persoanele care fac parte din Asociatia de proprietar, semnat si stampilat de catre administratorul asociatiei de proprietari.
 • Documentele referitoare la starea inițială a imobilului: certificatul de performanță energetică si/sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt prevazute măsurile de intervenție pentru reabilitarea termicărecomandate de auditorul energetic;
 • Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii nr.50/1991 republicata si actualizata;
Pe cale de exceptie, autorizatia de construire nu se va solicita/depune pentru cladirile carora le sunt aplicabile prevederile art.11 alin.1 lit.h pct.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Documentele referitoare la starea finală a imobilului:procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; certificatul de performanță energetică dupa realizarea lucrarilor de interventie,cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire; 
 • Dovada efectuarii lucrarilor pe cheltuiala proprie(copie facturi, chitante fiscale);
 • Fotografii inainte si dupa executarea lucrarilor.
Proprietarii apartamentelor din același bloc de locuințe vor prezenta documentațiile tehnice într-un singur exemplar.

5. Scutirea
se acorda de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara pe baza referatului intocmit de catre Directia de Urbanism – Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice. Verificarea indeplinirii conditiilor stabilite de catre auditorul energetic se va efectua de catre Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, care va transmite punctul de vedere conform competentelor, Serviciului de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice.
 
ARHITECT ȘEF                                                                      
Ciprian Silviu Cădariu        
          
 
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13397494