Timișoara la 1919
“Sâmbătă în 2 Aug. 1919, ora 8 dimineața, intră în Timișoara 400 jandarmi români, iar la ora 5 p.m. 500 jandarmi, venind dinspre Lugoj. În Lugoj trupele române intraseră în ziua de 22 Iulie 1919.

Duminică în 3 Aug. 1919 trupele române, sub comanda colonelului Economu, intră în Timișoara, în uralele nesfârșite ale populației entuziasmate. Intrarea se face la ora 8,30 pe strada Recașului. La vama orașului, trupele sunt întâmpinate de o mulțime imensă, îmbrăcată în haine de sărbătoare, în frunte cu prefectul Dr. Aurel Cosma, care emoționat de măreția evenimentului istoric, binecuvântează pe cei care vin pentru a restabili o dreptate istorică.

Mulțimea însoțind pe crainicii unei ere nouă, ajunge în Piața Unirii, unde protopopul ortodox român Ion Oprea  salută pe eliberatori și-i asigură de nețărmurită dragoste frățească. Banatul e pe vecie unit cu România. În numele orașului vorbește primarul I. Geml, în numele Județului subprefectul, în numele Sârbilor protopopul Novacovici, în numele Șvabilor colonelul Moller, iar în a Ungurilor avocatul Marton. Pentru a pecetlui măreția actului unirii Banatului, încă în această zi istorică, sosesc în Timișoara, venind dinspre Arad, I. Brătianu prim-ministru și Ștefan Cicio Pop ministru în Consiliu Dirigent”. 
 

ing. Stan Vidrighin(1876 - 1956)
Întâiul primar  al Timișoarei după alipirea Banatului la România în 3 August 1919


dr. Aurel Cosma (1867 - 1931)

Întâiul prefect român al județului Timiș-Torontal după alipirea Banatului la România
în 3 August 1919“În 28 Iulie 1919, Timișoara ajunge sub stăpânire românească. La această dată, întâiul prefect român al județului Timiș-Torontal  Dr. Aurel Cosma, dă următoarea:

Proclamațiune

La ordinul d-lui De Tournadre și la propunerea Consiliului Dirigent Român din Sibiu, cu ziua de azi am luat asupra mea conducerea administrativă a județului Timiș-Torontal și a orașului Timișoara. Puterea administrativă o voiu exercita în spiritul Consiliului Dirigent din Sibiu și sub autoritatea co­mandantului francez din loc.
Organizațiile politice locale își vor îndeplini pretutindenea și mai departe datorințele: problema lor cea mai de căpetenie va fi, ca cu ajutorul armatei și a jandarmilor să apere siguranța personală și avutul publicului.
Voiu urmări cu deosebită atențiune orice tendință, care ar periclita sfințenia proprietății particulare, ori ar tinde spre tulburarea ordinei publice și o voiu înăbuși în germenele său: tot așa îmi stau la dispoziție mijloacele necesare pentru a înfrâna orice agitațiune contra oricărei con­fesiuni, clase și naționalități.
Fac de datoria tuturor funcțio­narilor publici, să rămână la posturile lor și să-și provadă cu conștiință datorințele lor oficiale. În schimbul acestor îndatoriri se vor lua măsurile de lipsă pentru asi­gurarea existenței materiale atât a lor și a familiilor lor cât și a per­soa­nelor trecute la pensie.
Prin importul bunurilor brute și de altă categorie, administrația va da fiecăruia și în special clasei mun­citoare prilej de muncă, ca să-și poată ameliora starea materială. Nu­mai munca cinstită și liberă de uzură o pot considera de bază la bu­năstarea materială a societății ome­nești, de aceea trândavii să nu con­teze la nici un sprijin și la nici o cruțare din partea mea.
Stagnarea de până acum a vieții economice și în special defectu­ozitatea, nesiguranța și exploatarea de către precupeții de suflet a circulațiunii trenurilor, a îngreunat simțitor aprovizionarea publică și procurarea articolelor de prima necesitate. Această situație abnormală va înceta, căci prin lărgirea liniei demarcaționale spre Vest și Sud, municipiile amintite au ajuns în zona teritoriilor ocupate de armata franceză și română, ceeace va avea de urmare, că materiile brute și ceilalți articlii de prima necesitate se vor putea importa mai ușor din Vechiul Regat român și din părțile sale Ardelene, atât de bogate în comori naționale.
Voiu urmări cu cele mai radicale mijloace urcarea artificială a prețurilor, precum orice încercare a comerțului neonest. Provoc deja de pe acum toate elementele dubioase, cari în timpul din urmă s’au sporit aici ca ciupercile și au aflat teren priincios pentru speculațiunile lor, păgubitoare întereselor publice, ca fără a mai aștepta intervenția autorităților, să părăsească în timpul cel mai scurt teritoriul județului și a orașului, pentrucă aici avem tre­buință numai de muncă productivă și cinstită. Prin asta se va atenua și mizeria de locuințe, pentru a cărei sufocare dealtcum voiu recurge și la alte mijloace.
Mersul normal și corect al administrațiunei numai așa se poate garanta dacă stau la dispoziție mijloacele materiale de lipsă: astfel de mijloc este și asigurarea situațiunii materiale a funcționarilor, de aceea provoc toate păturile publicului, ca spre ajungerea scopului indicat să plătească fără amânare toate impozitele restante și curente, așteptând dela cei mai avuți an­ticiparea pe jumătate de an a impozitelor încă nescăzute.
Toate autoritățile, stând în serviciul publicului, în caz de lipsă, oricine să se adreseze cu încredere acestora, fac însă publicul atent, că cu afaceri fără rost să nu îngreuneze activitatea autorităților și așa prea însărcinate cu agendele curente.
Provoc întregul public, să promoveze fără nici un gând rezervat executarea tuturor pro­blemelor ce mi-se impun și să se supună necondiționat dispo­zițiilor mele, pe cari voiu afla de lipsă a le lua. În special aștept dela poporul românesc de pe întreg teritoriul administrat de mine, că pricepând glasul vremii schimbate și în favorul său, și până la rezolvarea definitivă a sorții sale, să-și păs­treze calmitatea rec­lamantă de seriozitatea pre­zentului, să respec­teze fără nici o rezervă toate drep­turile celorlalte popoare, ca în schimb și ale sale să fie respectate de către acelea și să trăiască în armonie frățească cu toți con­locuitorii acestor ținuturi ale fru­mosului și de Dumnezeu bine­cu­vântatului Banat.
Timișoara, la 28 Iulie 1919.

Dr. Aurel Cosma m.p.
prefect  al județului Timiș și Torontal și al orașului Timișoara.”

Bibliografie

1. Dr. Nicolae Ilieșiu - Timișoara - Monografie istorică, vol. I
2. Universitatea Politehnică Timișoara - Școala Politehnică din Timișoara în documente și imagini (1920 - 1948)Texte foto:
Clădirea Primăriei Timișoara, la 3 August 1919, Piața LibertățiiPalatul Prefecturii județului Timiș-Torontal, la 3 August 1919, Piața Unirii


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772735