Administratori de imobil (XIV)

Norme metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, la Hotărârea de Guvern nr. 400/2003

ART. 13

In cadrul adunării de con­stituire a asociației de proprietari, în baza statutului adoptat, proprietarii vor alege un comitet executiv și o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora, precum și durata man­datelor lor.

ART. 14

Asociația de proprietari poate delega, prin contract, atribuțiile comisiei de cenzori privind controlul financiar-contabil și gestionar unor persoane fizice sau juridice specializate.

ART. 15

(1) Comitetul executiv va fi con­dus de un președinte, care va fi de­semnat în persoana celui care întrunește cel mai mare număr de voturi la alegerea comitetului exe­cutiv. Acesta reprezintă asociația de proprietari în raporturile cu autoritățile și cu instituțiile publice, precum și cu celelalte persoane fizice sau juridice cu care asociația de proprietari are relații.

(2) În cazul imposibilității de exercitare a atribuțiilor de către președinte, acestea vor fi în­depli­nite de către un vice­președinte desem­nat de comitetul executiv cu majo­ritate de voturi.

ART. 16

Cererea de acordare a per­so­nalității juridice, împreuna cu co­piile de pe procesul-verbal al adu­nării de constituire, de pe acordul de aso­ciere și de pe statutul asociației de pro­prietari, precum și, dacă este ca­zul, cu avizele prevă­zute la art. 8, se depun de persoana împuternicită de proprietarii aso­ciați la organul fi­nanciar local în a cărui cir­cums­crip­ție teritorială se afla clădirea.

ART. 17

După înființarea asociației de proprietari aceasta se identifica prin de­numire, adresa condominiului, încheierea judecătorului delegat și codul fiscal al asociației. Actele care emană de la asociațiile de pro­prietari vor cuprinde atributele de identificare.

ART. 18

(1) Asociația de proprietari adopta hotărâri în adunarea ge­nerală, care se ține obligatoriu cel puțin o dată pe an, de regulă, în pri­mul trimestru, și la care au dreptul și obligația să participe toți membrii săi. Adunarea generală este alcă­tuită din toți membrii asociației de pro­prietari.

(2) Pentru situații speciale, adunarea generaăa a asociației de proprietari poate fi convocată oricând de catre comitetul executiv sau de către membri ai asociației care dețin în total cel putin 20% din cotele de proprietate.

(3) Toți proprietarii trebuie anunțați despre convocarea ori­cărei adunări generale a asociației de proprietari cu cel puțin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc.

(4) Asociația de proprietari poate adopta hotarâri, dacă ma­joritatea membrilor sunt prezenți personal sau prin reprezentant. Dacă nu este întrunit cvorumul, adu­narea va fi suspendată și recon­vocată. La adunarea recon­vocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați, hotarârile pot fi adoptate prin votul majorității membrilor prezenți. Dovada convocării mem­brilor asociației de proprietari se face cu afișul de la avizierul asociației și convocatorul semnat de aceștia.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13640250