Impozitele și taxele locale 2009

Găsiți mai jos informații de interes general pentru fiecare categorie de contribuabil, furnizate de Direcția Fiscală.

Începând din acest nu­măr, vom prezenta date des­­pre activitatea fiscală a munici­piului Timișoara, astfel încât fiecare categorie de cetățeni să aibă la îndemână informația care îi este necesară, pentru a pu­tea respecta legea și a bene­ficia de facilită­țile care îi sunt acordate. Menționăm că necu­noașterea legii nu îl scutește pe cetățean de răspundere față de nerespectarea ei, respectiv de plata unor penalități sau amenzi. De aceea, considerăm necesar să facem cunoscute, pe rând, prevederile legislative în domeniu, precum și terme­nele până la care se depun dife­rite acte.

În acest număr prezentăm câteva aspecte importante privitoare la stabi­lirea impozi­tului pe clădire în cazul în care aceasta se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. Astfel,  fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun dato­rează o parte egală din im­­pozitul pentru clădirea respectivă, identificându-se următoarele situații:

a) clădire aflată în proprietate comună, dar fiecare dintre con­tribuabili au determinate co­tele-părți din clădire, caz în care impozitul pe clădiri se da­to­rează de fiecare contribuabil proporțional cu partea din clă­dire corespunzătoare cotelor-părți respective;

b) clădire aflată în proprietate comună, dar fără să aibă stabilite cotele-părți din clădire pe fiecare contribuabil, caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceștia datorând în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărțirii.

Obligațiile fiscale ale contribuabililor

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a depune declarații fiscale la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în termen de 30 de zile, de la data la care se produc următoarele modificări :

a) dobândește, constru­iește, înstră­inea­ză, moderni­zează, demo­­lează sau modifică o clădire situată pe raza Municipiului Timișoara;

b) dobândește/înstrăinează un teren sau modifică folosința unui teren aflat în raza administrativ - teritorială a Municipiului Timi­șoara;

c) dobândește/înstrăinează un mijloc de transport sau își schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport.

În cazul în care contribuabilii persoane fizice dețin mai multe clădiri pentru care se datorează impozit, aceștia au obligația de a depune declarație specială la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Declarația trebuie depusă în vederea determinării de către organul fiscal a obligațiilor legal datorate, datorită faptului că impozitul pe clădire se majorează în funcție de numărul clădirilor utilizate ca locuință și care nu sunt închiriate unei persoane.

Informații suplimentare cu privire la docu­mentele care trebuie să însoțească aceste decla­rații se găsesc pe pagina de Internet a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara  la adresa www.dfmt.ro .

Amintim contribua­bi­li­lor că ne­res­­pec­tarea obligațiilor legale referitoare la depunerea declarațiilor fiscale se sanc­ționează contravențional.

În ceea ce îi privește pe contribu­abilii persoane juridice, le reamintim că, în vederea stabi­lirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009 pentru fiecare autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și/sau combinații de auto­ve­hicule (autove­hicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, întreprinderile și operatorii de transport rutier, așa cum sunt aceștia definiți în OUG 109/2005 au obligația să declare pe proprie răspundere, până la data de 31 martie 2009, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului 2009 cel puțin o operațiune de transport rutier internațional.

Dat fiind faptul că, și în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport primul termen de plata este 31 martie recomandăm contribuabililor care au această obligație să depună declarațiile la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara cât mai curând posibil, pentru ca organul fiscal să aibă posibilitatea de a stabili în termen, prin decizii de impunere impo­zitul datorat, evitându-se astfel acumularea de eventuale majorări de întârziere pentru neplata la termen a acestei obligații.

De asemenea, contribuabilii care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă pentru anul fiscal 2009 au obligația de a depune declarație până la data de 31 ianuarie 2009.

Înstrăinarea oricărui bun impo­za­bil (clădire, teren, mijloace de transport), prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat bunul impozabil respectiv, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea.

Atestarea achitării obliga­țiilor bugetare se face prin certificatul fiscal, iar actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.

Facilități acordate persoanelor  fizice în temeiul Legii nr. 571/2003

Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, de  taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum și de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acordă pentru:

   a) veteranul de război;

   b) persoana fizică, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

1. a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate;

2. a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare;

3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

4. a făcut parte din detaș­amentele de muncă forțată;

5. a fost supraviețuitoare a trenului morții;

6. este soțul/soția persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

c) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;

2. a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5. a fost strămutată într-o altă localitate;

d) soțul/soția celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, strămutați, deportați în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

e) soțul/soția celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

f) soțul/soția celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia;

g) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

h) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

Văduvele de război și văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădire și pe teren, această categorie de persoane nefiind scutită la plata impozitului asupra mijloacelor de transport.

Scutirea de la plata impozitului pe clădire se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice care se încadrează în categoria celor scutite, iar scutirea la plata impozitului pe teren se aplică doar pentru terenul aferent clădirii utilizate ca domiciliu.

Scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor beneficiare ale scutirii.

Scutirea de la plata:

1. impozitului pe clădiri pentru locuința situată la adresa de domiciliu;

2. impozitului pe teren aferent clădirii prevăzute la pct. 1;

3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferentă unui singur autoturism tip hycomat (adaptat persoanelor cu handicap) sau a unui mototriciclu, se acordă pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de:

-  luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;

- luptător rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;

- luptător reținut - atribuit celor care au fost reținuți de forțele de represiune ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;

-  luptător remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;

- urmaș de erou-martir și anume: soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și fiecare dintre copiii acestuia.

Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren și taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea unei activități economice se acordă pentru: 

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) persoanele invalide de gradul I.

Scutirile enumerate mai sus, se acordă în proporție de 100% pentru bunurile proprii și pentru bunurile comune ale soților, stabilite potrivit Codului familiei.

Astfel, în cazul decesului unuia dintre soți scutirea acordată cotei sale părți nu se mai acordă decât în cazul în care această cotă revine în proporție de 100% unei persoane care se încadrează în condițiile legale pentru a beneficia de facilitatea fiscală respectivă.

Scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale se acordă persoanelor în cauză, numai pe bază de cerere și numai începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana respectivă depune la organul fiscal local actele și documentele justificative prin care se atestă încadrarea acestuia în categoria celor pe care legea fiscală înțelege să-i scutească de la plata impozitelor și taxelor locale. Dacă au intervenit modificări cu privire la modificarea condițiilor în care se acordă scutirea, persoanele respective au obligația de a depune declarații fiscale la organul fiscal local  în termen de 30 de zile de la data la care au intervenit modificări.

 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13388618