Facilități stabilite de consiliul local pentru persoanele fizice

Pentru anul fiscal 2009, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a stabilit două proceduri de acordare a facilităților fiscale în cazul persoanelor fizice.

În primul rând, persoa­nele fi­zice care pot beneficia de facilități fiscale sunt acele persoane ale căror ve­nituri sunt mai mici decât venitul minim brut pe țară sau cele ale căror venituri constau în exclusivitate în indemnizație de șomaj sau ajutor social.

Scutirea la plata im­po­­zitului pe clădire și te­ren se acordă numai pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia și nu poate depăși suma de 400 lei.

Astfel, dacă beneficiarul scutirii datorează bugetului local obligații fiscale în cuantum total de 600 lei, scutirea se acordă pentru 400 de lei, urmând ca diferența de 200 lei să fie achitată de către contribuabilul respectiv.

Este de reținut aspectul că, scu­tirea se acordă numai per­soanelor care nu dețin mai multe proprietăți în afara celei de domiciliu și celor care nu figurează în evi­dența Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu obligații neachitate (da­torii).

În cazul în care, un bun este deținut de mai mulți pro­prietari, scu­tirea se acordă numai per­soanei care în­deplinește con­dițiile amintite mai sus și numai pentru cota sa de proprietate.

Facilitatea fiscală se acordă începând cu data de întâi a lunii ur­mătoare celei în care persoana depune documente justificative în vederea acordării scutirii și proporțional cu cota de proprietate aparținând acesteia, numai pe baza de cerere. 

O altă categorie de per­soane fizice care pot beneficia de scutire în proporție de 100% la plata impozitului pe clădire aferent clădirii utilizate ca locuință de do­miciliu sunt acele persoane fizice care se obligă ca, în cur­sul anului 2009, să realizeze următoarele lucrări :

- înlocuire tâmplărie exte­rioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan;

- înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă sau refacerea acoperișurilor vechi tip șarpantă;

- izolații termice și hidro la fațade și terasele imobilelor;

- refacerea fațadelor imobilelor constând în: îndepărtarea pla­cajelor care se desprind de pe fațade și înlocuirea cu alte placaje noi, îndepărtarea completă a placajelor și astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, refacerea fațadelor unde există tencuială și ornamente, alte soluții tehnice.

Pentru clădirile care fac parte din categoria monumentelor istorice/ansamblu/sit/zonă de protecție, precum și pentru în­locuirea acoperișurilor tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă este necesară eliberarea de către Direcția Urbanism din ca­drul Primăriei Muni­cipiului Ti­mișoara a autorizațiilor de con­struire.  

Precizăm că, aceste lucrări trebuie efectuate în cursul anului 2009 pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe clădire datorat pentru anul fiscal 2009. Scutirea se acordă în proporție de 100%, indiferent de cuantumul impozitului pe clădire datorat pentru anul 2009, în acest caz nemaifiind stabilită o limită maximă până la care se poate acorda scutirea, așa cum există în cazul facilităților acordate persoanelor cu venituri mici.

Scutirea se acordă numai pentru locuința de do­miciliu.

Per­soanele fizice nu trebuie să fi­­gureze în evidențele Direcției Fis­cale a Municipiului Timișoara cu rămășițe, prin rămășițe în­țelegându-se obligații fis­cale aferente anilor anteriori celui pentru care se acordă scutirea.

Documente pentru scutiri persoane defavorizate

Cererea se depune la Registratura Di­recției Fiscale a Municipiului Timișoara din b-dul C.D. Loga nr. 1 și va cuprinde:

 • numele, prenumele și codul nu­meric personal al contribuabi­lului
 • adresa clădirilor și te­re­­nu­rilor de­ținute în pro­prietate.

Alăturat cererii, persoana fizică ce dorește să beneficieze de scutire va anexa următoarele documente:

 • copia cărții de identitate/buletin de identitate
 • copie după contractul de vânzare-cumpărare, copie act de donație etc.
 • acte care să dovedească veniturile solicitantului (ex: adeverința de salariu, cupon de pensie, adeverință din care să rezulte că solicitantul facilității fiscale beneficiază numai de ajutor de șomaj/alocație de sprijin etc.)
 • declarație pe proprie răspundere că nu realizează alte venituri decât cele pentru care a depus document.

Persoanele care nu realizează nici un venit vor depune o adeverință în acest sens, eliberată de către Di­recția Generală a Finanțelor Publice - Admi­nistrația Financiară a Municipiului Ti­mișoara.

Beneficiarii acestui tip de facilitate fiscală au obligația ca în situația în care intervin modificări cu privire la veniturile acestora să înștiințeze Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în cel mult 30 de zile de la data la care intervin aceste modificări.

Acte justificative la lucrări

Persoanele fizice care doresc să beneficieze de acest tip de facilitate trebuie să depună la Registratura Primăriei Municipiului Timișoara, cam. 12, după ter­minarea lucrărilor la care am făcut referire mai sus următoarele documente justificative:

 • copii ale facturilor și chi­tanțelor fiscale
 • copii ale buletinelor de iden­titate ale proprietarilor
 • copia autorizației de con­strucție (dacă este cazul)
 • copie extras de carte fun­ciară în estenso nu mai vechi de 30 de zile (pentru asociații de proprietari)
 • tabel cu persoanele care fac parte din asociația de pro­prietari, semnat și ștampilat de către administrator și fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor.

Acest tip de facilitate se acordă pentru întreg anul 2009 de către Direcția Fiscală pe baza referatului întocmit și motivat de către Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409998