Obligațiile contribuabililor persoane fizice

Orice modificare în legătură cu proprietatea trebuie transmisă și înregistrată.

Orice persoană fizică care do­bândește o clădire/un teren/mijloc de transport are obligația să de­pună în termen de 30 de zile la com­partimentul de specialitate al au­torității publice locale declarația fis­cală în vederea stabilirii impozitului aferent acestor bunuri.

În cazul clădirilor și terenurilor, de­clarația fiscală se depune la or­ganul fiscal local în a cărei rază te­ritorială se află situată clădirea sau terenul respective, iar în cazul mijloacelor de transport, declarația se depune la organul fiscal pe a cărei ra­ză teritorială se află domiciliul con­tribuabilului.

Orice altă modificare survenită în decursul anului asupra unei clădiri (extindere, îmbunătățire, demolare, distrugere sau modificare, construire) va fi anunțată, în termenul legal prevăzut de lege, respectiv 30 de zile la compartimentului de specialitate al administrației publice locale.

În cazul clădirii la care au fost exe­cutate, de către persoana fizică lu­crări de reconstrucție, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se ac­tualizează, astfel că aceasta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

Pentru clădirile/terenurile/mijloacele de transport dobândite în cursul anu­lui, impozitul se datorează de către contribuabil cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite.

În cazul terenurilor a căror încadrare se schimbă în cursul unui an, în funcție de poziție și categorie de folosință, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a survenit modificarea.

Orice persoană care modifică fo­losința terenului are, de asemenea, obli­gația să depună, în termen de 30 de zile inclusiv, compartimentului de spe­cialitate al autorității administrației pu­blice locale, o declarație de impunere cu noua categorie de folosință a tere­nului.

Înstrăinarea unei clădiri/teren/mij­loc de transport prin oricare dintre posibilitățile prevăzute de lege nu poate fi efectuată pană când titularul dreptului de proprietate asupra bu­nurilor respective nu are stinse toate cre­anțele fiscale locale, cu excepția obli­gațiilor fiscale aflate în litigiu, cu­venite bugetului local al unității ad­ministrativ-teritoriale unde se află am­plasată clădirea sau a celei unde își are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea bunurile res­pective.

Atestarea achitării obligațiilor buge­tare se face prin intermediul unui cer­tificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale, în termen de maxim două zile de la data depunerii cererii, ne­intrând în calcul nici ziua în care se depune cererea, nici ziua în care se eliberează certificatul fiscal.

Actele prin care se înstrăinează clă­diri, terenuri sau mijloace de tran­sport cu încălcarea acestei prevederi sunt nule de drept.

În acest sens, pentru a se evita astfel de situații, orice persoană fi­zică care dorește să înstrăineze un bun impozabil (clădire, teren sau mijloc de transport) are obligația de a achita toate creanțele fiscale locale cu termen de plată expirate si de a solicita ulterior un certificat fiscal care să ateste această stare de fapt.

În caz contrar notarii nu vor proceda la autentificarea actelor de înstrăinare.

În ce privește înstrăinarea mij­loacelor de transport, care de cele mai multe ori se realizează pe baza contractelor încheiate sub semnătura privată, proprietarul acestora va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum și certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpărare.

Declarație fiscală specială

Persoanele fizice care dețin în pro­prietate două sau mai multe clădiri au obligația de a depune la compartimentul de specialitate al administrației publice lo­cale declarație fiscală specială în care vor fi înscrise toate clădirile deținute de persoana în cauză.

Precizăm că, această declarație este ne­cesară în vederea stabilirii corecte a im­pozitului pe clădiri datorat bugetului local.

Modelele declarațiilor fiscale necesare a fi întocmite în vederea declarării la organul fiscal al Municipiului Timișoara a oricăror bunuri impozabile (clădiri, teren, mijloace de transport) pot fi găsite pe site-ul www.dfmt.ro la secțiunea persoane fizice - formulare tipizate sau la sediul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, B-dul CD Loga nr. 1 corpul B, parter și sunt puse gratuit la dispoziția contribuabilului.

În termen de 30 de zile

Declarația fiscală se depune și de către persoana fizică care înstrăinează o clădire/un teren/un mijloc de transport în termen de 30 de zile de la modificarea astfel survenită.

Aceeași obligație de a anunța organul fis­cal în termen de 30 de zile o au și contribuabilii care își schimbă do­miciliul.

Contribuabilii, persoane fizice sunt obli­gați să depună declarațiile fiscale chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire de la plata impozitului pe clă­diri/teren/mijloace de transport sau dacă pentru clădirea/terenul/mijlocul de transport respectiv nu se datorează im­pozit.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409922