Informații despre taxe și impozite locale

Contribuabilii timișoreni au o serie de obligații, precum și o serie de facilități.

Prezentăm câteva aspecte importante privitoare la stabilirea impozitului pe clădire în cazul în care aceasta se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane.

Astfel,  fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa.

În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în co­mun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă, identificându-se următoarele situații:

a) clădire aflată în proprietate co­mună, dar fiecare dintre contribuabili au determinate cotele-părți din clădire, caz în care impozitul pe clădiri se datorează de fiecare contribuabil proporțional cu partea din clădire corespunzătoare cotelor-părți respective;

b) clădire aflată în proprietate comună, dar fără să aibă stabilite cotele-părți din clădire pe fiecare contribuabil, caz în care impozitul pe clădiri se împarte la numărul de coproprietari, fiecare dintre aceștia datorând în mod egal partea din impozit rezultată în urma împărțirii.

Obligațiile fiscale ale contribuabililor

Atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a depune declarații fiscale la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, în termen de 30 de zile, de la data la care se produc următoarele modificări referitoare la statutul proprietății:

  • dobândește, construiește, înstrăinează, modernizează, demolează sau modifică o clădire situată pe raza municipiului;
  • dobândește/înstrăinează un teren sau modifică folosința unui teren aflat în raza administrativ- teritorială a municipiului; dobândește/înstrăinează un mijloc de transport sau își schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport.

Informații suplimentare cu privire la docu­mentele care trebuie să însoțească aceste declarații se găsesc pe pagina de Internet a Di­recției Fiscale a Municipiului Timișoara  la adresa www.dfmt.ro.

Amintim contribuabililor că nerespectarea obligațiilor legale referitoare la depunerea declarațiilor fiscale se sancționează contraven­țional.

Facilități acordate persoanelor  fizice

Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice. Pentru anul fiscal 2010, beneficiază de scutire de sută la sută anumite categorii de persoane, conform legii. De asemenea, consiliul local acordă scutire în cuantum maxim de 400 lei, fără a depăși impozitul anual datorat, la plata impozitului pentru clădirea folosită ca locuință de domiciliu și terenul aferent, următoarelor cate­gorii de persoane: persoanele fizice ale căror venituri lunare nete sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară; persoanele fizice ale căror venituri lunare nete constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social. Scutirea se acordă doar în cazul în care persoanele respective nu dețin mai multe proprietăți. În cazul persoanelor care dețin în coproprietate un imobil, scutirea se acordă doar persoanei care îndeplinește condițiile precizate și doar pentru cota sa de proprietate. Reducerea, respectiv scutirea de impozit se acordă proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului, scutirea operând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune cererea și documentele justificative.

Noi facilități fiscale

Punerea în funcțiune a unor panouri sau instalații solare poate aduce scutiri de impozit. Contribuabilii persoane fizice beneficiază de scutire în proporție de 100% la plata im­pozitului datorat pentru locuința de domiciliu pentru anul 2010, în cazul în care realizează următoarele lucrări: montarea și punerea în funcțiune de instalații panouri solare pentru încălzirea apei calde menajere și/sau încălzirii locuințelor; montarea și punerea în funcțiune de panouri fotovoltaice pentru producerea/stocarea energiei electrice. Lucrările vor fi executate în cursul anului pentru care se cere scutirea. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu. După terminarea lucrării, persoanele fizice care solicită scutirea trebuie să depună la  Primărie, Direcția de Mediu, următoarele documente justificative: copii de pe facturi și chitanțele fiscale; copii ale actelor de identitate ale proprietarilor, cu adresa de domiciliu; copia Autorizației de construire (dacă este cazul), extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile; fotografii realizate înainte și după finalizarea lucrărilor.

Noi ghișee pentru cetățeni

S-a deschis la mall Biroul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice și Juridice

Pentru a veni în sprijinul ce­tățenilor care doresc să înmatriculeze autovehicule și care trebuie, conform procedurilor instituite de Guvern, să apeleze la două servicii diferite din instituții diferite, cu locații în două locuri din oraș, Primăria Timișoara a deschis noi ghișee.

Astfel, începând cu data de 28.12.2009 Biroul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice și Juridice își desfășoară acti­vitatea la adresa Ti­mișoara, str. Aristide Demetriade nr. 1 - Iulius Mall Timișoara, etaj I.

Programul cu publicul este ur­mătorul: luni, marți, miercuri, joi, vineri între orele 9-17.

Timișorenii apreciază pozitiv această inițiativă a Primăriei, deoarece nu trebuie să mai facă un drum în plus la Primărie.

Totuși, cei care doresc să depună actele necesare la sediul Primăriei din bd. C. D. Loga nr.1, la Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, trebuie să știe că documentele sunt transmise zilnic către ghișeele noastre din mall.

Programul de funcționare al Biroul Impuneri Mijloace de Transport Persoane Fizice și Juridice din mall este următorul: preluări și eliberări de acte se fac de luni până vineri inclusiv între orele 9-17, iar orarul casieriei este: luni, miercuri, joi și vineri între orele 9-16, iar marți între orele 9-17.

Scutiri de impozit de sută la sută

Facem cunoscut tuturor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari că pot beneficia de scutire în proporție de 100% la plata impozitului datorat pentru locuința de domiciliu, în cazul în care aceștia se obligă ca în anul în care beneficiază de această facilitate fiscală (2010) să realizeze următoarele lucrări: înlocuire tâmplărie exterioară la clădiri cu tâmplărie din geam termopan; înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișuri tip șarpantă sau refacerea acoperișurilor vechi tip șarpantă; izolații termice și hidro la fațade și terasele imobilelor; refacerea fațadelor imobilelor (îndepărtarea placajelor care se desprind de pe fațade și înlocuirea cu alte placaje noi, fie îndepărtarea completă a placajelor și astuparea rosturilor cu spumă, retencuire, zugrăvire, alte soluții tehnice cât și refacerea fațadelor unde există tencuială și ornamente). Se va solicita Autorizație de construire pentru imobilele care fac parte din categoria: monument istoric/ansamblu/sit/zonă de protecție precum și pentru înlocuire acoperișuri tip terasă cu acoperișul tip șarpantă. Scutirea se acordă persoanelor fizice numai pentru locuința de domiciliu.  Cererile se depun la Biroul de Relații cu Publicul (cam.12) al Primăriei. După terminarea lucrării, persoanele care solicită scutirea, trebuie să depună anumite documente jus­tificative. Pentru persoane fizice: copii de pe facturile fiscale și chitanțele aferente lucrărilor executate; copie de pe buletinul de identitate al proprietarului; copie de pe Autorizația de construire (dacă este cazul); copie de pe extras de carte funciar; fotografii rea­lizate înainte și după finalizarea lucrărilor. Pentru asociațiile de proprietari: copii de pe facturile fiscale și chitanțele aferente lucrărilor executate; copii de pe buletinele de identitate cu adresa de domiciliu ale proprietarilor; extras de carte funciară colectiv in extenso (copie); tabel cu persoanele care fac parte din asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către administrator; co­pie Autorizație de construire (dacă este cazul); fotografii înainte și după finalizarea lucrărilor.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13409513