Regulament de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi
 
Tariful minim și maxim, în vederea desfășurării serviciului de transport persoane în regim de taxi:
(1) Tariful minim: pentru distanță: 6.700 lei/km;
        pentru timp: 25.000 lei/oră;
(2) Tariful maxim: pentru distanță: 12.000 lei/km;
        pentru timp: 50.000 lei/oră.
Tariful minim și maxim, în vederea desfășurării serviciului de transport bunuri în regim de taxi:
(1) Tariful minim: pentru distanță: 15.000 lei/km;
        pentru timp: 50.000 lei/oră;
(2) Tariful maxim: pentru distanță: 40.000 lei/km;
        pentru timp: 80.000 lei/oră.
 Tarifele se vor actualiza anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

 
Se atribuie un număr maxim de 2.000 de autorizații taxi permanente ce vor fi emise pe teritoriul municipiului Timișoara, în vederea desfășurării serviciului public de transport persoane în regim de taxi.
De asemenea se atribuie un număr maxim de 100 de autorizații taxi permanente ce vor fi emise pe teritoriul municipiului Timișoara, în vederea desfășurării serviciului public de transport bunuri în regim de taxi.  
Numărul maxim de autorizații taxi eliberate poate fi majorat, numai dacă se consideră necesar, prin hotărâre a Consiliului Local, cu înștiințarea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România Filiala Timiș.  

Regulament de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi

Art. 1 Prezentul regulament se aplică serviciului de transport persoane și bunuri în regim de taxi efectuat de către operatorii de transport și taximetriștii independenți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 20.01.2003 și a Legii nr. 507/2002.
Art. 2 Toate autovehiculele autorizate de Primăria Municipiului Timișoara să execute serviciul de transport persoane și bunuri în regim de taxi vor avea obligatoriu culoarea galbenă cel puțin pe stâlpii și plafonul caroseriei, începând cu data de 01.01.2004, urmând ca în decurs de un an, adică până la data de 01.01.2005 să fie vopsite integral în culoarea galben “taxi”.
Pe toată durata autorizării, deținătorul legal al autoturismului, are obligația de a menține integritatea culorii galbene.   
Art. 3 Desfășurarea activității de transport bunuri sau persoane în regim de taxi este permisă numai pe baza autorizației taxi.
(2) Autorizația taxi se va elibera, la solicitarea operatorului de transport sau a taximetristului independent, în limita numărului de autorizații aprobat pentru fiecare grupă în parte prin hotărâre a consiliului local.
Art. 4 Modelul numărului de ordine eliberat de către Primăria Municipiului Timișoara în baza autorizației de taxi și dimensiunile acestuia sunt prevăzute mai jos.
Art. 5 Se interzice utilizarea autovehiculelor în activitatea de taxi fără numere pe portiere, cu numere lipite necorespunzător sau deteriorate.
Art. 6 Operatorii de transport vor comunica Primăriei Municipiului Timișoara în termen de 5 zile orice modificare survenită în legătură cu parcul auto sau personalul angajat.
Art. 7 Operatorii de transport au obligația, prin persoana desemnată pentru conducerea și organizarea activității de transport persoane în regim de taxi, de a instrui șoferii la angajare iar apoi cel puțin o dată pe an, cu privire la obligațiile acestora conform reglementărilor în vigoare cu privire la activitatea de transport persoane în regim de taxi. Aceștia vor întocmi o fișă personală a fiecărui angajat care va fi ținută la sediul firmei.
Filiala camerei taximetriștilor sau filialele Asociațiilor profesionale, astfel cum sunt definite prin lege, au obligația de a instruii taximetriștii independenți.
Instruirea va fi consemnată în scris.
Art. 8 Dotarea autoturismului trebuie să fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 257/2003.  
Art. 9 Oprirea taxiurilor este permisă în locurile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Staționarea taxiurilor în vederea preluării clienților (în poziția liber) este permisă numai în locurile special amenajate și semnalizate.
Staționarea taxiurilor în poziția ocupat este permisă în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 159/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Art. 10 Se interzice staționarea taxiurilor sub orice motiv în refugiul din fața Gării de Nord. Oprirea în refugiul respectiv se permite doar pentru coborârea clienților și a bagajelor acestora. Preluarea unui alt client se va efectua doar din locurile de așteptare special amenajate.
Art. 11 Lista locurilor de staționarea sunt specificate mai jos.
Art. 12 Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara poate stabilii noi locuri de așteptare pentru taxiuri precum și schimbarea amplasamentelor celor existente cu înștiințarea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România filiala Timiș și comunicarea prealabilă în scris a noilor locuri de așteptare către Consiliul Local Timișoara.
Art. 13 În stațiile de așteptare vor staționa doar taxiurile disponibile, șoferii având obligația de a rămâne în apropierea autovehiculului.
Art. 14 Taximetriștii sunt obligați să întrețină aspectul curat și îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât și în exteriorul acestora.
Art. 15 Orice modificare privind elementele supuse autorizării din partea Primăriei Municipiului Timișoara se va putea efectua numai cu avizul Compartimentului Transport Public din cadrul Serviciului Rețele Publice și validarea acestora de către Consiliul Local Timișoara în prima ședință în plen.
Art. 16 Este interzisă executarea lucrărilor de întreținere și reparații, spălarea și salubrizarea autovehiculelor în stațiile de așteptare.
Art. 17 Este interzis refuzul nejustificat al efectuării unei curse.
Art. 18 Pe durata efectuării cursei fumatul în taximetru este interzis.
Art. 19 Tarifele practicate în vederea efectuării serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi se vor încadra între limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului Local cu consultarea Camerei Naționale a Taximetriștilor din România filiala Timiș.
Art. 20 Clienții pot opta pentru un anume taximetru, indiferent de poziția acestuia în coloana formată în stația respectivă.
Art. 21 Radioul sau casetofonul poate fi pornit numai cu permisiunea clientului.
Art. 22 Nu pot fi păstrate ca și garanție documente de identitate sau alt tip de  documente sau obiecte  personale aparținând clientului.
Art. 23 ªoferul va avea la îndemână și va oferi clienților, atunci când aceștia solicită, harta municipiului și indexul străzilor actualizat pentru consultare.
Art. 24 La solicitare, clienții vor fi ajutați la urcarea și coborârea din autovehicul, în special în cazul persoanelor cu handicap, în vârstă sau a femeilor gravide. Bagajele clientului vor fi încărcate și descărcate de către șofer.
Art. 25 În cazul în care clientul nu își exprimă altă preferință el va fi transportat la destinație pe ruta cea mai scurtă.
Art. 26 Þinuta șoferului va fi îngrijită, fiind interzisă îmbrăcămintea necorespunzătoare: șort, maieu, șlapi.
Art. 27 Conducătorul de taxi trebuie să aibă o atitudine civilizată față de clienți, partenerii de trafic, organele de control.
Art. 28 Operatorii de transport au obligația de a asigura în zilele de sâmbătă/duminică și în sărbătorile legale un procent minim de 30% din totalul taxiurilor deținute. Analog se va asigura și pe timp de noapte între orele 22,00-6,00, un procent de 30%.
Prin filiala Camerei Taximetriștilor sau filialele Asociațiilor Profesionale, astfel cum sunt definite prin lege, se va realiza coordonarea programului de lucru a taximetriștilor independenți afiliați similar cu programul de lucru  al operatorilor de transport prevăzut mai sus.
Art. 29 Operatorii de transport și taximetriști independenți au obligația de a afișa valoarea tarifelor pe kilometru și pe oră și tariful de pornire pe portierele din față ale taxiurilor. Afișarea se va face pe colant auto-adeziv și va avea dimensiunea unui format A4 cu înălțimea de 210 mm și vor fi inscripționate cu negru pe fond alb.
 
Sancțiuni
Art. 30 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 și 20.000.000 lei efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri în regim de taxi de către persoane care nu dețin autorizație taxi.
Art. 31 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000.000 și 20.000.000 lei utilizarea însemnelor operatorilor de transport fără ca utilizatorul să fie angajat al firmei respective, sau utilizarea unor însemne menite a induce în eroare clienții.
Art. 32 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între:
1.000.000 și 5.000.000 lei nerespectarea articolelor: 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26 și 27.
5.000.000 și 10.000.000 lei nerespectarea articolelor: 10, 15, 17, 19 și 22, 28, 29.
10.000.000 si  20.000.000 lei nerespectarea articolului 2.
Art. 33 Agresarea fizică sau verbală a reprezentanților împuterniciți să aplice prevederile prezentului Regulament și a Legilor și reglementărilor cu privire la activitatea de taximetrie se sancționează cu amendă între 5.000.000 și 10.000.000 și cu suspendarea autorizației taxi de la 1 la 3 luni. În cazul repetării comportamentului agresiv autorizația taxi poate fi anulată.
Art. 34 Orice modificare a prezentului regulament – principii, criterii, cifre se poate efectua numai cu avizul Consiliului Local Timișoara.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELUL ªI DIMENSIUNILE NUMÃRULUI DE ORDINE
 
Numărul de ordine al autorizației, prevăzut la Capitolul 1, Art. 4., va fi confecționat din material autocolant, de formă dreptunghiulară, cu următoarele dimensiuni: latura mare 40 cm, latura mică 25 cm. Autocolantele vor fi aplicate pe portierele din spate ale autovehiculului, în exterior. Ele vor fi confecționate prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în conformitate cu legislația în vigoare. Numărul de ordine va coincide cu numărul de pe Autorizația taxi.
Modelul numărului de ordine are următoarele caracteristici:
Fondul de culoare verde;
Textul în relief de culoare neagră;
Numărul de ordine înscris cu negru pe fond alb;
Conține numele localității, numărul de pe autorizație taxi, data până la care este valabilă autorizația taxi;
Pe autocolant va fi trecut numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizația taxi și timbru sec.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUAÞIA STAÞIILOR TAXI - PERSOANE
DIN MUNICIPIUL TIMIªOARA – NUMÃR DE LOCURI
Str. Câmpina intersecție Calea Lipovei    20
Calea Lipovei intersecție Al. Lirei    10
Liege intersecție Calea Aradului    10
Str. Ialomița (Terra)    15
 
Calea Torontalului intersecție str. Ciocanul, str. Miresei    15
M. Basarab intersecție bv. Cetății    15
Gh. Lazăr intersecție str. Timiș     15
Cetății intersecție Calea Bogdănești    10
Mărăști (în spatele stației RATT)    8
S. Bănuț – P-ța Badea Cârțan    10
B-dul Revoluției – Hotel Continental    8
B-dul Revoluției – Banca Națională    5
B-dul Ferdinand I – cinema Capitol    25
P-ța Traian – Str. ªt. cel Mare    15
Str. Bicaz intersecție str. Musorgski    10
Str. Daliei (Constructorul)    10
Aleea Sportivilor intersecție bv. Eroilor (Sala Olimpia)20
Gen. Dragalina (Gara de Nord)    10
Piața ªtefan Furtună (Biserică)    10
P-ța Bălcescu (între Bv. Mihai Viteazu și str. Gh. Doja)    15
Spitalul Județean (Policlinică)    4
Calea Martirilor intersecție str. Naturii    6
B-dul Sudului (Parc)    10
Calea Buziașului (1 Decembrie – Cimitir)    5
Calea Buziașului (sens giratoriu) intersecție str. Bulbuca    10
Str. Lidia intersecție str. Vălenii de Munte – str. Drubeta    10
Str. A. Ipătescu intersecție C. Sagului    15
L. Rebreanu intersecție C. ªagului    10
Str. A. Ipătescu intersecție Bv. Dâmbovița    10
Calea Martirilor intersecție str. Lidia    10
Str. Borzești intersecție str. Holdelor    10
Piața 700 (str. Gh. Dima)    15
 
 
SITUAÞIA STAÞIILOR TAXI - BUNURI
DIN MUNICIPIUL TIMIªOARA  
Str. Arieș (parcarea între Casa Tineretului și McDonalds drive)
Str. Nera (la stadionul C.F.R.)
 
 
 
Regulament privind desfășurarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi permanente
 
 
În perioada 4 - 23 decembrie 2003 se depun dosarele pentru obținerea autorizațiilor necesare în vederea efectuării serviciului public de taximetrie în Municipiul Timișoara. Se vor atribui un număr de 667 de autorizații taxi taximetriștilor independenți și 1333 autorizații taxi operatorilor de transport.
Actele solicitate se vor depune la Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni (cam. 12), în original și copie, la dosar fiind depuse copiile ce vor fi autentificate la preluare.
Taximetriștii independenți își vor depune dosarele personal iar operatorii de transport vor depune dosarele prin patron sau persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport persoane.
Informațiile suplimentare se obțin de la Primăria Municipiului Timișoara cam. 12, de pe pagina de internet a Primăriei www.primariatm.ro, de la infochioșcuri sau de la avizierul Primăriei.
 (1) Serviciul de transport public de bunuri sau persoane în regim de taxi poate fi efectuat de către operatorii de transport sau taximetriștii independenți numai dacă dețin autorizație taxi.
(2) Autorizarea se poate realiza pentru transportul de persoane sau pentru transportul de bunuri, după caz.
Autorizațiile pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi precum și  Autorizațiile taxi vor fi eliberate de Primăria Municipiului Timișoara și au o  valabilitate egală cu licența de transport, respectiv cu licența de execuție pe vehicul.
Pentru obținerea autorizației taxi solicitantul va prezenta documentele specificate în Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, și cele solicitate de Primăria Municipiului Timișoara,după cum urmează:
Operatorii de transport:
Cererea solicitantului;
Certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comerțului al operatorului de transport ca agent economic, persoană juridică:
Codul fiscal al agentului economic;
Declarație notarială din care să reiasă cota de participare a operatorului de transport și a membrilor familiei în alte firme de transport de persoane în regim de taxi;
Licența de transport pentru localitatea de sediu sau exemplarul de serviciu al acesteia pentru o filială, sucursală sau punct de lucru din alt județ, eliberată de către agenția Autorității Rutier Române unde operatorul are sediul;
Licențele de execuție pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licența de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, după caz, valabilă pentru localitatea respectivă, numită localitate de autorizare;
Contractele individuale de muncă ale conducătorilor auto utilizați în localitatea de autorizare, angajați pe perioadă nedeterminată vizate de autoritatea publică competentă, potrivit legii;
Atestatele profesionale ale conducătorilor auto angajați ca taximetriști. Operatorul de transport taxi trebuie să facă dovada că are ca angajați proprii cel puțin atâția conducători auto câte licențe de execuție pe vehicule deține pentru localitatea respectivă;
Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
Dovada deținerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia Ordinul ministrului administrației publice nr.257/2003;
Dovada că toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva că după obținerea autorizației taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi;
Recomandarea din partea Camerei taximetriștilor, ca filială a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România, sau din partea filialei unei asociații profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de către aceasta.
Contract de asistență tehnică cu un service autorizat;
Certificat de atestară fiscală a plății impozitelor și taxelor, prevăzute de lege, către bugetul local.
Plata impozitelor și taxelor către bugetul local se va verifica de către Direcția de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.  
 
Taximetristul independent:
Cererea solicitantului;
Autorizația eliberată pentru executarea unei activități economice, conform Legii 507/2002;
Licența taxi eliberată de agenția Autorității Rutiere Române din județul de domiciliu sau reședință;
Licența pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, deținut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberată de  Autorității Rutiere Române;
Atestatul de pregătire profesională valabil;
Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
Dovada deținerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia Ordinul ministrului administrației publice nr.257/2003;
Dovada vechimii în activitatea de taximetrie;
Dovada că taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva că va prezenta, după obținerea autorizației taxi, copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi.
Recomandarea din partea Camerei taximetriștilor, ca filială a Camerei Naționale a Taximetriștilor din România, sau din partea filialei unei asociații profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de către aceasta.
Contract de asistență tehnică cu un service autorizat.
Certificat de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local.
 
Actele solicitate se vor prezenta în original și copie, la dosar fiind depuse copiile ce vor fi autentificate de către funcționarul de la Serviciul Centrul de Informare Cetățeni la preluare.
Autorizațiile taxi se vor acorda în limita numărului de autorizații stabilit prin hotărâre a consiliul local.
Numărul de autorizații taxi solicitate de operatorii de transport, înscrise in cererea de acordare, nu va putea depășii 30% din totalul autorizațiilor taxi stabilite pentru grupa operatorilor de transport.
În baza autorizației taxi eliberate se va aplica pe portierele din spate un autocolant care conține numărul de ordine atribuit.
Numărul autorizației taxi va fi identic cu numărul de ordine atribuit în urma evaluării pe baza criteriilor de departajare și va începe cu numărul 1.
Se vor exclude de la autorizare vehiculele care nu acumulează un minim de 5 puncte acordate pentru aspectul exterior și interior după cum urmează:
aspect exterior:
parbriz, lunetă, geamuri laterale    1 punct;
starea caroseriei    1 punct;
sistemul de iluminare și semnalizare    1 punct;
sistemul închidere uși    1 punct;
aspect interior:
tapițerie completă habitaclu curată, prinsă corespunzător    1 punct;
tapițerie, stabilitate și confort  scaun pasager și banchetă spate    1 punct;
portbagaj (liber, curat)     1 punct.
 
În cazul în care numărul de autorizații taxi solicitate pentru una din grupe depășește numărul autorizațiilor taxi stabilite pentru grupa respectivă Primăria Municipiului Timișoara prin Compartimentul Transport Public va efectua o departajare pe baza următoarelor criterii:
 
A.    Pentru grupa taximetriștilor independenți
1.    În funcție de vechimea autovehiculului:
a.    până la 1 an:     se acordă    20 puncte
b.    de la 1 la 2 ani:     se acordă    18 puncte
c.    de la 2 la 3 ani:     se acordă    16 puncte
d.    de la 3 la 4 ani:     se acordă    14 puncte
e.    de la 4 la 5 ani:     se acordă    12 puncte
f.    de la 5 la 6 ani:     se acordă    10 puncte
g.    de la 6 la 7 ani:     se acordă    9 puncte
h.    de la 7 la 8 ani:     se acordă    8 puncte
i.    de la 8 la 9 ani:     se acordă    7 puncte
j.    de la 9 la 10 ani    se acordă    6 puncte
k.    peste 10 ani    se acordă    5 puncte
 
2.    În funcție de vechimea activității de taximetrist:
Dacă taximetristul independent a efectuat, anterior depunerii cererii de autorizare taxi, transport de persoane în regim de taxi pe teritoriul municipiului Timișoara se acordă următorul punctaj:
peste 7 ani    20 puncte
între 6 și 7 ani    18 puncte
între 5 și 6 ani    16 puncte
între 4 și 5 ani    14 puncte
între 3 și 4 ani    12 puncte
între 2 și 3 ani    9 puncte
între 1 și 2 ani    6 puncte
sub 1 an dar nu mai puțin de 6 luni        5 puncte
 
3.    Pentru dotările suplimentare ale autovehiculelor:
sistem de climatizare:     2 puncte;
dotare conform Normelor Europene de poluare Euro 3    5 puncte;
airbag pasageri:    3 puncte
Sistem de frânare ABS    3 puncte
 
B.    Pentru grupa operatorilor de transport
1.    În funcție de vechimea autovehiculului:
a.    până la 1 an:     se acordă    20 puncte
b.    de la 1 la 2 ani:     se acordă    18 puncte
c.    de la 2 la 3 ani:     se acordă    16 puncte
d.    de la 3 la 4 ani:     se acordă    14 puncte
e.    de la 4 la 5 ani:     se acordă    12 puncte
f.    de la 5 la 6 ani:     se acordă    10 puncte
g.    de la 6 la 7 ani:     se acordă    9 puncte
h.    de la 7 la 8 ani:     se acordă    8 puncte
i.    de la 8 la 9 ani:     se acordă    7 puncte
j.    de la 9 la 10 ani    se acordă    6 puncte
k.    peste 10 ani    se acordă    5 puncte
 
2.    Pentru dotările suplimentare ale autovehiculelor:
sistem de climatizare:     2 puncte;
dotare conform Normelor Europene de poluare Euro 3    5 puncte;
airbag pasageri:    3 puncte
Sistem de frânare ABS    3 puncte
 
Din punctajul total realizat se scad câte 5 puncte pentru fiecare prejudiciu sau rabat de la calitatea serviciilor și sancționate de către reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara respectiv ai Poliției Rutiere.

(1) În caz de egalitate de puncte autorizația se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obținut punctajul mai mare la criteriul A1, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obținut punctajul mai mare la criteriul B1.
(2) Dacă egalitatea se păstrează autorizația se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obținut punctajul mai mare la criteriul A2, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obținut punctajul mai mare la criteriul B2.
 
În vederea obținerii autorizației pentru executarea serviciului public de transport bunuri/ persoane în regim de taxi, solicitanții, persoane juridice (operatori de transport) precum și persoane fizice autorizate în baza Legii 507/2002 (taximetriști independenți), vor avea achitate toate impozitele și  taxele prevăzute de lege către bugetul local al municipiului Timișoara.
Taximetriștii care au avut două abateri, sancționate de către reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara respectiv ai Poliției Rutiere, nu vor fi autorizați.

Dosarele cu actele solicitate în vederea obținerii autorizației taxi se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Timișoara camera 12.

Eliberarea autorizațiilor taxi se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr.257/2003.

Orice modificare a prezentului regulament – principii, criterii, cifre se poate efectua numai cu avizul Consiliului Local Timișoara.
 

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 27.11.2019
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13423461