Asigurarea liberului acces la informațiile de interes public (I)
Legea nr. 544/2001 – privind li­berul acces la informațiile de interes public definește informația de interes public ca fiind : “ orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei au­torități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de expri­ma­re a informației “. Consiliul local al Municipiului Timișoara a adoptat Hotărârea nr. 21 în data de 24.02.2004 – privind stabilirea unor măsuri pentru asi­gurarea liberului acces la infor­ma­țiile de interes public. Conform prevederilor art. 1 din această hotărâre, asigurarea ac­cesului liber la informațiile de in­teres public se realizează de către Consiliul Local al Mu­nicipiului Timișoara și Primarul Municipiului Timișoara, după cum urmează:

a) prin Biroul Relații Publice – compartiment specializat de informare și relații publice – pentru instituții publice, mass-media și O.N.G. –uri;

b) prin Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni pentru per­soane fizice și asociații de pro­prietari/locatari.

Prin intermediul Biroului Re­lații Publice, sunt puse la dipoziție din oficiu următoarele documente și informații de interes public:

- actele normative care re­gle­mentează organizarea și funcțio­narea Consiliului Local, instituția Pri­marului;

- structura organizatorică a Con­siliului Local și a aparatului pro­priu și permanent al acestuia;

- atribuțiile structurilor funcțio­nale ale aparatului propriu și permanent, programul de audiențe al comisiilor consiliului local, al pri­marului, al viceprimarilor și al secre­tarului municipiului Timișoara;

- numele și prenumele per­soa­nelor din conducerea Primăriei Mu­nicipiului Timișoara, precum și ale funcțio­narilor responsabili cu difu­zarea informațiilor publice, desem­na­te prin dispoziția primarului;

- coordonatele de contact ale Con­­siliului Local și ale Primăriei Mu­nicipiului Timișoara, respectiv: de­numirea, sediul, numerele de te­lefon, fax, adresa de e-mail și adresa pa­ginii de Internet;

- sursele financiare, bugetul și bi­lanțul contabil;

- programele și strategiile pro­prii;

- lista cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau ges­tionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu, Anexa la prezenta hotărâre;

- lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau ges­tionate, potrivit legii;

- lista documentelor care se ex­ceptează de la accesul liber, apro­bată prin dispoziția primarului;

- modalitațile de contestare a ho­tărârilor consiliului și a dis­po­zițiilor primarului, în situația în care per­soana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la in­formațiile de interes public soli­ci­tate.

Accesul la informațiile de in­te­­res public menționate se realizează prin:

- afișarea la Biroul Relații Publice sau în alte locuri prevăzute în acest sens;

- publicarea în Monitorul Pri­mă­riei Timișoara, în mijloacele de comunicare în masă ori în pagina de internet proprie, infokioșcuri;

- consultare la sediul Primăriei Ti­mișoara, în spațiul anume de­semnat în acest sens.

Compartimentele care asi­gu­ră accesul la informațiile de interes public vor fi desemnate prin dis­po­ziția primarului.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13651472