Investitorii nu sunt interesați de Spitalul Clinic Municipal

Executivul Primăriei, în urma Raportului privind stadiul negocierilor condițiilor de realizare a proiectului de parteneriat public-privat "Spitalul Clinic Municipal”, a propus Consiliului Local, sistarea proiectului și elaborarea unei strategii privind organizarea serviciilor publice de sănătate în Timișoara și de organizare a Spitalului Clinic Municipal.

Motivele care au dus la aceas­tă situație, așa cum au fost ele stabilite în Raportul Comisiei de negociere, sunt următoarele:

Comisia de negociere a con­di­ț­iilor de realizare a proiectului de par­teneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal” s-a întrunit în 19.12.2005 pentru a analiza sta­diul ne­gocierilor condițiilor de rea­lizare a proiectului cu firmele care au sem­­nat acorduri cu Primăria Timi­șoa­ra.

Astfel, s-a constatat că după apro­barea raportului de evaluare a scrisorilor de intenție depuse pentru selecția investitorilor, au fost semnate Acorduri de Proiect cu investitorii: SUMMA TURIZM YATIRIMCILIĐ AȚ, SC BOUY­GUES ROMANIA SRL și INTER-MEDICO GmbH MEDIZIN & TECHNIK. Negocierea con­dițiilor de rea­lizare a proiectului trebuia să se finalizeze până cel târziu data de 19.09.2005.

Întrucât Ministerul Sănătății și-a desemnat foarte târziu membrii în co­misie, în ciuda repetatelor adrese din par­tea Primăriei Timișoara, Co­misia de ne­gociere a hotărât deca­la­rea ter­menului de finalizare a nego­cie­rilor până la data de 19.12.2005. De ase­menea, întrucât Ministerul Sănă­tății nu și-a asumat oficial responsabilitățile prevăzute în Stu­diul de Fezabilitate pen­tru realizarea pro­iectului de par­teneriat public pri­vat inițiat de Primăria Timișoara, deși prin afirmațiile verbale ale re­pre­zentanților săi susținea rea­lizarea proiectului, S.C. Inter-Me­dico GmbH Medizin & Technik s-a retras din proiect.

Studiul de fezabilitate pentru pro­iectul de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Ti­mi­șoara” a fost pus la dispoziția celorlalți doi investitori. Comisia de ne­gociere s-a întrunit la data de 15.09.2005, dată la care doar SC Bouygues Romania SRL a depus o ofertă în termeni generali, so­licitând totodată decalarea ter­me­nului. Re­pre­zentanții Ministe­ru­lui Să­nătății nu au participat nici de această dată la negocieri, iar mesajul transmis ver­­bal a pus sub semnul întrebării im­­plicarea sa viitoare.

Oferta prezentată de SC Bouy­gues Romania SRL nu se încadra în pre­vederile anunțate, toate riscurile fiind transferate de către firmă ex­clusiv Primăriei, contrar pre­ve­derilor Studiului de Fezabilitate. De ase­me­nea, oferta nu includea preluarea serviciilor me­dicale, și nici soluții de finanțare, parte­ne­rul privat pre­zentându-se doar ca un executant con­tractual al lucrărilor de cons­truc­ție. Prin urmare, oferta a fost respinsă ca necorespunzătoare, iar ofertantul a fost invitat să facă alte pro­puneri. Ca răspuns, SC Bouy­gues Romania SRL a solicitat în mod repetat decalarea termenului inițial, în final prezentându-se în da­ta de 31.10.2005 la Comisia de negociere pentru a expune oferta sa. La negocieri, de această dată, a participat domnul Iliescu, Secretar de Stat în Ministerul Sănătății. Deși este invitată, firma Summa Turizm Yatirimciliđ Aț nu își prezintă oferta nici de această dată.

În urma analizării singurei oferte prezentate, cea a firmei SC Bouygues Romania SRL, Comisia de negociere a constatat urmă­toa­rele:

Ministerul Sănătății dorește trans­ferarea către Primăriei Timi­șoara a responsabilităților și a riscurilor privind finanțarea proiec­tu­lui, atât în ceea ce privește fina­lizarea și echi­parea construcției nou­lui Spital Municipal, serviciile de ad­mi­nistrare a acestuia, cât și în ceea ce pri­vește asigurarea servi­ci­ilor me­dicale. Nici Ministerul Sănă­tă­ții și nici CNAS nu își asumă un eventual deficit anual rezultat din finanțarea in­su­ficientă a serviciilor medicale.

În urma încheierii Acordurilor de Proiect, Comisia de Negociere a primit ofer­te de la un singur investitor - SC. BOUYGUES ROMANIA SRL. Ofer­te­le acestuia sunt nesatisfăcătoare întrucât:

  • vin în contradicție cu speci­fica­țiile Documentului Atașat și ale Stu­diului de Fezabilitate;
  • costurile investiției propuse pentru finalizarea clădirii și echiparea acesteia sunt mult prea mari, neexis­tând o justificare a nive­lului prevăzut; numai costurile pen­tru finalizarea con­strucției sunt esti­mate la 24,5 milioane euro, mult mai mari decât pre­țurile practicate la nivel european pentru realizarea unui spital nou;
  • Primăria Timișoara trebuie să își asume toate riscurile atât în ceea ce privește finanțarea lucrărilor de finalizare a clădirii, achiziționarea echipamentelor necesare, cât și în ceea ce privește costurile anuale de operare (în loc ca aceste riscuri să fie transferate către un operator privat).

Dat fiind faptul că până la data de 19.12.2005 nu s-a primit nici o ofertă valabilă pentru inițierea proiectului de parteneriat public-privat “Spitalul Clinic Municipal Timișoara”, Comisia de negociere a de­cis, cu unanimitate de voturi, să pro­pună Consiliului Local sistarea pro­iectului. De asemenea, s-a solicitat ela­borarea unui studiu cuprinzând analiza situației actuale a Spitalului Municipal Timișoara, pe baza căruia să fie elaborat un concept coerent privind orga­ni­za­rea serviciilor publice de sănă­tate în Timișoara și a Spitalului Cli­nic Municipal. Atri­bui­rea contractelor de luc­rări ar urma să fie făcută în urma unei licitații publice.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13772834