Organigrama Primariei
În Primăria Municipiului Timișoara există 453 de posturi. Dintre acestea 3 sunt de demnitate publică, adică cel al primarului și a celor doi viceprimari. De asemenea, din cele 453 de posturi, 44 reprezintă funcții publice de conducere, iar 344 funcții publice de execuție. Patru posturi sunt ocupate de personal contractual de conducere, iar 58, personal contractual de execuție.
Programul de lucru cu publicul al Primăriei Timișoara este de luni până vineri între 8,00 și 12,00 și marți și joi și între 15,00 – 17,00.
 
Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și îl controlează. Primarul emite dispoziții. Conform legii, primarul deleagă o parte din atribuțiile sale celor doi viceprimari.
 
Consiliul Local Timișoara este compus din 31 de consilieri, aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, o dată la 4 ani și reprezintă autoritatea deliberativă a orașului. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice. Consiliul Local emite Hotărâri de Consiliu Local. Majoritatea hotărârilor se adoptă cu jumătate plus unu din voturi, adică minim 16 voturi.
 
Printre atribuțiile secretarului se află: avizarea proiectelor de hotărâre de consiliu local, asumându-și răspunderea pentru legalitatea acestora. Contrasemnează hotărârile pe care le consideră legale. Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului. Pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local. Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.
 
ORZA – coordonează Direcția Economică, informatizarea și serviciile sociale al Primăriei Timișoara.
 
BORZA – coordonează Direcția Edilitară (drumuri, energie, rețele, mediu, apă-canal, spații verzi, transport public, salubrizare, termoficare, iluminat public).OrzaORZA
 
Serviciul buget investiții: promovarea, pregătirea și urmărirea realizării lucrărilor de investiții ale Primăriei și ale regiilor autonome subordonate; evidența contabilă a tuturor veniturilor proprii și veniturilor cu destinație specială, și a tuturor cheltuielilor, gestionarea resurselor atât din bugetul local precum și transferuri din bugetul de stat, urmărirea plăților și încadrarea în creditele și limitele prevăzute în buget.

Serviciul Colectare și Executare Silită persoane juridice/persoane fizice  - desfășoară activități de colectare și executare a obligațiilor bugetare datorate de persoane fizice sau persoane juridice prin executarea și încasarea creanțelor bugetare constând din impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte sume ce reprezintă venituri ale bugetului local.

Serviciul impozite, taxe persoane juridice se ocupă de impunerea clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport auto deținute de către persoanele juridice, verifică pe teren modul în care agenții economici calculează, evidențiază și virează la bugetul local taxele și impozitele. 

Serviciul impozite, taxe persoane fizice, are ca atribuții principale: impunerea clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice; verificarea declarațiilor de impunere și actelor prin care se atestă dobândirea proprietății bunurilor; recalcularea impozitului în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; stabilirea valorii de impozitare a clădirilor în vederea înstrăinării, respectiv dezbaterii succesorale etc.

Serviciul de informatizare și e-Comunicare - crearea și implementarea unui sistem informatic de e-administrație, dezvoltarea sistemului informatic al Primăriei, realizarea Monitorului Primăriei Timișoara.

Serviciul public de asistență socială: oferă serviciul de îngrijire la domiciliu (ajutor pentru menaj, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente; prepararea hranei; îngrijirea locuinței și a gospodăriei; consiliere juridică și psihologică; igienă personală; ajutor material (îmbrăcăminte, încălțăminte); Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice (asistență medicală, suport moral (consiliere psihologică și juridică); informații din domeniul geriatriei; acces la informații de actualitate (programe TV, citirea presei); discuții de grup; jocuri și activități practice; Centrul de Zi Alzheimer.
Centrul de tranzit pentru minori “Sf. Nicolae” are ca scop resocializarea și reinserția socială a copiilor străzii: prevenirea delincvenței juvenile; integrarea socio-familială a copiilor; integrararea școlară și profesională a copiilor; îmbunătățirea legăturii afective părinte - copil; îmbunătățirea situației material - financiare a familiei; îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor și familiei; procurarea actelor de identitate pentru copii și familie.
Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra - cost persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite prin pregătirea și servirea a două mese zilnice în limita alocației stabilită de lege, hrana distribuindu-se de regulă o dată pe zi. Finanțarea se face de către bugetul local.

URBANISM

Serviciul autorizare și control construcții: emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție.

Serviciul banca de date urbane:  eliberarea de certificate de urbanism de dezmembrare, unificare, adeverințe de existență a construcției, inexistență a construcției, atribuirea de numere stradale și schimbări de denumiri de stradă,  adeverințe de teren intravilan, Hotărâri de Consiliu privind concesionări de terenuri, schimb de terenuri, eliberarea de planuri de situație, PUZ-uri, eliberarea de planuri parcelare și extrase CF pentru aplicarea L10/2001, participări la expertize în teren, puncte de vedere pentru dosarele de instanță, eliberarea avizelor unice și administrarea
Sistemului Informatic Geografic de Administrare a Municipiului Timișoara.
Serviciul planificare urbană: se ocupă de planificarea urbană a orașului, prin programe de dezvoltare urbană și de investițiile în domeniul patrimoniului cultural al orașului.

Serviciul urbanism comercial: controlul activităților comerciale și prestări servicii în conformitate cu competențele prevăzute de lege și autorizarea persoanelor fizice și asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în baza liberei inițiative.
 
PATRIMONIU
 
Serviciului tehnic – edilitate: urmărește executarea și decontarea lucrărilor de reparații investiții și în regim de urgență la unitățile de învățământ preuniversitare de stat, fond locativ, edilitare, spitalele din administrarea Primăriei și construcțiile de locuință noi. 

Serviciului administrare spații – terenuri: ținerea evidenței mijloacelor fixe atât din patrimoniul cât și din administrarea Primăriei Municipiului Timișoara; încheierea contractelor de vânzare - cumpărare pentru locuințele din fondul locativ de stat; eliberarea de adeverințe necesare executării lucrărilor de întreținere și reparații a fondului locativ de stat; avize necesare schimbării destinației la imobile proprietate mixtă; avizări apartamentări; adeverințe de radiere a ipotecii din cartea funciară; întocmirea documentației pentru imobilele revendicate în baza Legii 10/2001, identificarea și administrarea terenurilor proprietate de stat, aferente imobilelor cumpărate în baza Legii 112/1995, calcularea chiriilor și întocmirea contractelor de închiriere și analizarea actelor necesare pentru aplicarea Legii 15/2003.
 
Serviciul public de administrare locuințe și utilități: administrarea fondului locativ de stat al Timișoarei și întocmirea listelor de priorități în vederea atribuirea unei locuințe către persoanele solicitante, precum și activitatea de concesionare din cimitirele aflate în proprietatea Primăriei și activitatea de coșărit și WC-uri publice din administrarea Primăriei.
 
 
BORZA
 
Serviciul Administrare Mediu Urban: eliberarea avizelor de principiu și a avizului pentru zone verzi din cadrul Permisului de spargere pentru lucrările edilitar - gospodărești în Timișoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi; coordonarea și verificarea lucrărilor de refacere a zonelor verzi din Timișoara afectate de lucrări edilitar - gospodărești; urmărirea depozitărilor pe domeniul public și încasarea taxelor legale; realizarea evaluărilor materialului dendro-floricol afectat ca urmarea edificării unor construcții; soluționarea sesizărilor, reclamațiilor și diverselor solicitări venite din partea cetățenilor, unor instituții și societăți comerciale; activitatea de verificare, control și sancționare a unor fapte ce constituie contravenții la actele normative specifice

Serviciului Administrare Mediu Urban; salubrizarea orașului.

Serviciul transport și rețele publice: coordonarea activităților în domeniul administrării drumurilor, al transportului în comun și a rețelelor de apă și canalizare; urmărirea și rezolvarea activităților de transport public și siguranța circulației.

Serviciul energetic: coordonarea și administrarea activităților în domeniul energetic (producere și furnizare energie termică, asigurarea iluminatului public, extinderi rețele de alimentare cu energie electrică, dezvoltare rețele de gaze naturale). În cadrul direcției prin Serviciul Energetic funcționează și Compartimentul Asociațiilor de Proprietari, având ca rol îndrumarea în activitatea asociațiilor.  
 
 
Gheorghe CiuhanduPRIMAR
Serviciului de Control și Audit Intern: Cea de-a două subdiviziune este reprezentată de sfera de activitate specifică auditului public intern. Înființarea unui compartiment, care să desfășoare activități de audit public intern la nivelul ordonatorilor principali de credite, a fost normată prin O.G. nr.119/1999 și prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.332/2000 (în prezent abrogate prin Legea nr.672/2002). 

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara: spectacole, concerte, cursuri și câteva proiecte culturale majore, având ca principal organizator și finanțator Consiliul Local Timișoara.
Serviciul dezvoltare și integrare europeană: dezvoltarea economică a municipiului Timișoara  și comunicarea și cooperarea cu organisme și organizații din mediul internațional în orice domeniu de activitate. 

Inspectoratul de Protecție Civilă Timișoara: prevenirea populației Timișoarei în situațiile de urgențe civile, dezastre sau război; protecția populației, a bunurilor materiale, valorilor culturale și de patrimoniu în situații de protecție civilă; participarea cu forțe și mijloace specifice la acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea pierderilor și distrugerilor în diferite situații de protecție civilă; pregătirea personalului încadrat în inspectorat, comisii și formațiuni de protecție civilă, precum și a salariaților și populației municipiului privind măsurile de protecție civilă; participarea la activități de colaborare internațională și cu caracter umanitar.
Serviciul Centrul pentru Informare Cetățeni: este serviciul în sprijinul cetățenilor pe domeniile de informare, consiliere, comunicare, preluare electronică a documentelor și eliberarea documentelor.
 
 
SECRETAR
 
Serviciului Administrație Locală: asigurarea asistenței de specialitate la ședințele pe domenii de specialitate ale Consiliului Local; pregătirea ședințelor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local; pregătirea și participarea la ședințele plenare ale Consiliului Local; urmărirea respectării legalității materialelor înaintate spre dezbatere consilierilor municipali; aducerea la cunoștință publică a Hotărârilor Consiliului Local; aducerea la cunoștința publică a Dispozițiilor Primarului; asigurarea editării în timp util a Buletinului Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara; activități privind punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.10/2001 - privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989; activități privitoare la alegeri, listele electorale permanente, evidența persoanelor cu drept de vot etc.;

Serviciului Juridic: reprezentarea în fața tuturor instanțelor de judecată (a Consiliului local al Municipiului Timișoara și a Primarului Municipiului Timișoara; 
avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acțiunilor depuse la instanțele de judecată, prezentarea în fața Notarilor Publici, orice activitate care derivă din mandat și definitivarea și investirea sentințelor irevocabile și transmiterea lor către Biroul de Executori din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara; avizarea juridică a referatelor care stau la baza Dispozițiilor emise de Primarul Municipiului Timișoara și verificarea din punctul de vedere al legalității a proiectelor de hotărâre supuse spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Timișoara; participarea în cadrul comisiilor de licitație constituite la nivelul instituției pentru concesionarea de lucrări sau achiziții de bunuri; consilierea juridică și participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv; consiliere și verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul Serviciului Juridic .

Serviciul Autoritate Tutelară are ca principal obiect de activitate efectuarea anchetelor sociale referitoare la minorii aflați în dificultate, persoane puse sub interdicție pe cale judecătorească în vederea instituirii tutelei, cât și rezolvarea solicitărilor instanțelor de judecată, organelor de poliție, unităților de ocrotire pentru minori, cât și a Spitalelor de Psihiatrie.

Totodată acest serviciu este solicitat pentru a asista persoanele vârstnice în fața notarului public, în vederea încheierii contractelor de întreținere conform Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Serviciul Stare Civilă: înregistrează nașteri și căsătorii; eliberează certificate la cerere și operări mențiuni; înregistrează decese. 

Serviciului administrare fond funciar: culegerea, înscrierea și centralizarea datelor în Registrele agricole; eliberarea biletelor de adeverire a proprietății și sănătății animalelor; eliberarea certificatelor de producător agricol și activități de relații cu publicul.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13678034