Consiliul Seniorilor Timișoara
Consiliul seniorilorPână în momentul de față, Consiliul seniorilor Timișoara a avut două întâlniri. Prima, desfășurată în 15 ianuarie a avut drept scop cunoașterea celor care doresc să se implice în această structură.

La cea de a doua întâlnire, din 29 ianuarie lucrurile au mers mai departe: cei prezenți în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara au analizat și aprobat Regulamentul cadru de funcționare al Consiliului Seniorilor Timișoara

Următoarea întâlnire va avea loc joi, 5.02.2004, de la ora 11,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Timișoara, când membrilor Consiliului li se va înmâna textul Regulamentului de Funcționare, aprobat, precum și structura fiecărei comisii. Cu această ocazie vor avea loc alegeri în fiecare comisie și se va stabili orarul de funcționare a comisiilor.

Această idee de înființare a Consiliului Seniorilor a apărut în urma unei vizite făcute în orașul înfrățit cu Timișoara, Mulhouse, unde funcționează un asemenea Consiliu.


Regulamentul cadru de funcționare al Consiliului Seniorilor Timișoara


Preambul


Consiliul Seniorilor din orașul Timișoara a fost creat pentru o du­rată nedeterminată în ianuarie 2004 de către domnul Gheorghe Ciu­handu, primarul orașului Timi­șoara, la inițiativa domnului Adrian Orza, viceprimar delegat pentru problemele persoanelor vârstnice.

Consiliul Seniorilor are un rol de utilitate socială. Acesta participă la acțiuni cetățenești ale orașului în respectul valorilor democratice care sunt libertatea, demnitatea, to­le­ranța și spiritul civic.


Cadru general


Constituire

Reprezentând populația din Timișoara cu vârsta de peste 53 de ani, pensionari, și respectând, în compunerea sa, structura geografică și sociologică a orașului și diferite grupe de vârstă, Consiliul Seniorilor din Timișoara a fost creat în 15 ianuarie 2004.

Obiect

Consiliul Seniorilor este un organ consultativ de concertare, de reflexie, de propuneri și de acțiune în toate domeniile care au legătură cu viața orașului.

Consiliul este fondat pe expe­riență, cunoaștere, bogăție spiri­tuală, tradiții - elemente indis­pen­sabile pentru coeziunea socială.

Compunere

Alegerea membrilor din Con­siliul Seniorilor se face prin can­didatura voluntară, în scris, a cetă­țenilor activi din Timișoara, femei și bărbați, cu vârsta peste 53 de ani, în așa fel încât să se obțină o bună re­prezentativitate.

Un anunț pentru candidaturi este regulat publicat de Consiliul Seniorilor, în Monitorul Primăriei Timișoara pentru a menține un efectiv care nu poate depăși 60 de membri.

Organizare

Consiliul Seniorilor comunică concluziile lucrărilor comisiilor sale viceprimarului delegat pentru problemele persoanelor vârstnice sau înlocuitorului său care le trans­mi­te: primarului, vicepri­ma­rilor, Con­siliului Local, ser­viciilor mu­nici­pale, serviciilor pu­blice sau alte instituții. Consiliul Seniorilor funcționează în principal în comisii. Viceprimarul delegat pentru problemele persoanelor vârstnice transmite concluziile lucrărilor comisiilor către: primar, vice­primari, Consiliul Local, servicii municipale, servicii publice sau altele instituții.

Fiecare comisie își desemnează: 1 președinte, 1 vice - președinte, 1 se­cretar și 1 secretar adjunct. Man­datele sunt anuale și pot fi reînnoite.

Fiecare comisie poate constitui sub-grupe. Fiecare comisie își constituie agenda de activități.

Cele 4 comisii sunt ur­mă­toa­re­le:

1. Comisia “Memorie Co­lec­tivă, Tradiții și Estetica Ora­șului”: care caută să revitalizeze ră­dă­cinile afective și culturale ale ora­șului, tradițiile, să valorifice și să pu­nă în evidență potențialul ora­șului.

2. Comisia “Persoane Vârst­ni­ce”: care studiază dependența per­­soanelor vârstnice și caută mij­loace pentru a combate izolarea și sin­gurătatea, bolile specifice vârstei etc.

3. Comisia “Relații Publice”: care mediatizează Consiliul Se­nio­rilor, întreține relațiile cu or­gani­zațiile guvernamentale și non-guver­na­mentale, organizează eve­ni­mente.

4. Comisia “Intergenerații”: care acționează pe tema “foștii tineri îi întâlnesc pe viitorii bătrâni”, membrii caută să favorizeze relațiile între diferitele generații (acțiuni în școli, licee etc.), educație civică.

Organizarea administrativă a Con­­siliului Seniorilor este în­cre­dințată Serviciului pentru Per­soa­ne Vârstnice, din cadrul Cen­trului Co­munitar de Asistență So­cială, care asi­gură secretariatul, spri­jin ad­ministrativ și tehnic pen­tru acțiunile organizate sub respon­sa­bilitatea vi­ceprimarului delegat pen­tru pro­ble­mele persoanelor vârstnice.

Fiecare membru va avea posi­bili­tatea să adere la 2 comisii, la alegerea sa.

Un Birou de Coordonare, com­pus din viceprimarului delegat pen­tru problemele persoanelor vârst­nice, din cei 4 președinți de comisii, din secretari, de decanul de vârstă al Consiliului și dintr-un repre­zen­tant al Serviciul Persoane Vârstnice, din cadrul Centrului Comunitar de Asistență Socială, asigură coerența între propunerile și activitățile co­mi­siilor.

Reuniuni

Comisiile, ale căror teme de lucru sunt definite la inițiativa membrilor, se reunesc cel puțin o dată pe lună, prezența fiecăruia fiind de dorit. Absența la toate ședințele dintr-un trimestru este considerată demisie.

Ordinea de zi este determinată de fiecare președinte.

Consiliul Seniorilor se reunește în ședință plenară trimestrial. Cu oca­zia acestei ședințe, președinții pre­zintă un raport și propun obiective pentru următorul tri­mes­tru.

Dezbateri

Membrii Consiliului Seniorilor își interzic orice declarație sau discuție partizană cu caracter ideologic, confesional sau politic.

Informare

Fiecare întâlnire: ședință ple­na­ră, comisie, sub-grupă, birou de coor­donare face obiectul unui pro­ces-verbal. Acesta este adresat mem­brilor vizați precum și tuturor membrilor Biroului de Coordonare.

Autoritate

Consiliul Seniorilor funcțio­nează în întregime sub respon­sa­bilitatea unică a viceprimarului de­legat pentru problemele persoa­nelor vârstnice.

Responsabilități

Orice inițiativă care angajează Consiliul Seniorilor, comisiile sale și membrii săi față de orice instituție sau organism public sau privat, trebuie obligatoriu să fie supusă Biroului de Coordonare. În cadrul lucrărilor pe sub-grupe, orice demers inițiat de către un membru trebuie imperativ să obțină acordul de principiu al președintelui comisiei vizate.

Resurse

Resursele Consiliului Se­nio­rilor provin dintr-o alocație bu­getară a municipiului Timișoara și din alte surse de venituri. Vice­pri­marul delegat pentru problemele per­soanelor vârstnice este singurul abilitat să angajeze orice cheltuială în numele Consiliului Seniorilor.


 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13678142