Reorganizarea Centrului Comunitar de Asistență Socială

Prin hotărâre a Consiliului Local Timișoara, Centrul Comunitar de Asistență Socială - Timișoara și-a schimbat denumirea în Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara.

De asemenea, prin aceeași procedură a fost aprobată Organigrama, Statul de funcții și funcțiile publice.

Cu ce se ocupă?

Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara îl constituie  realizarea ansamblului de măsuri și ac­țiuni, pentru a răspunde nevoilor sociale indi­viduale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulner­abi­litate sau dependență, pentru prevenirea mar­ginalizării și excluziunii sociale în scopul promovării in­cluziunii sociale și  creșterii calității vieții.

Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și-a păstrat sediul, pe B-dul Regele Carol nr.10,  tel. 0256/22.05.83 iar programul de relații cu publicul este: luni, miercuri 8.00-14.30; marți, joi 8.00-18.00; vineri 8.00-13.30.

Persoane Vârstnice

Tot în baza HCL nr.468/20.10.2005, Serviciul pentru Protecție Socială Comunitară (serviciu aflat în structura Direcției) și-a schimbat denumirea în Serviciul pentru Protecția So­cială a Persoanelor Vârst­nice. Obiectul de acti­vitate îl constituie îmbu­nă­tățirea calității vieții per­soanelor vârstnice și pre­venirea insti­tuțio­na­lizării acestora prin dez­voltarea serviciilor alternative.

Sediul Serviciului pen­tru Protecția Socială a Per­soanelor Vârstnice este pe Calea Lipovei nr. 44, tel. 0256/490.286, program cu publicul: zilnic 8.00-10.00. 

Copii

Începând cu data 1 ia­nuarie 2006, Centrul de Tranzit „ Sf. Nicolae” și res­pectiv Serviciul Public de Asis­tență Specială trec în sub­or­dinea Direcției de Asis­­tență Socială Comu­ni­ta­ră a Municipiului Timi­șoara.

Prin reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori „ Sf. Nicolae” a fost înființat Serviciul Pentru Protecția Copilului și Familiei, ca serviciu de asistență socială - de prevenire a separării co­pilului de familia sa. Obiec­tul de activitate îl reprezintă pro­tec­ția și pro­mo­varea dre­p­tu­rilor copilului. Serviciul Pen­tru Protecția Copilului și Fa­mi­liei va fi format din: Centrul de Zi și Cen­trul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Co­pil.

Sediul acestei instituții este situat în str. Platanilor nr. 2, tel/fax0256/214.572

Persoane cu handicap

Conform HCL nr. 467/20.12.2005 a fost aprobată schimbarea denumirii Ser­vi­ciului Public de Asistență Specială în Serviciul pentru Pro­tecția Persoanelor cu Han­dicap. Obiectul de activitate îl constituie ansamblul de mă­suri și acțiuni, realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale ale persoanelor cu handicap, adulte sau minore, cu domiciliul sau reședința în Timișoara, care au drept scop prevenirea sau limi­tarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate.

Sediul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap este situat în Calea Dorobanților nr. 11, tel.0256/205.465,225.306, program cu publicul: zilnic 8.00-13.00, marți și joi 15.00-17.00. 

 

În afară de aceste servicii sociale, Primăria Timișoara mai este implicată și în activitatea derulată la Asociația Casa Faenza, care este un centru comunitar pentru copii autiști din Timișoara. Datele de contact ale asociației sunt: Aleea Sănătății nr.15, telefon: 0356 101410, fax: 0356 101409, e-mail: casafaenzatimisoara@yahoo.com.
De asemenea, în gestionarea municipalității se află și Cantina de Ajutor Social, cu sediul pe strada Telegrafului nr. 8, telefon și fax: 433645, e-mail: cantinasocialatimisoara@yahoo.com.
Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale deosebite, prin pregătirea și servirea a două mese zilnice, în limita alocației de 5 lei/zi/persoană, hrana distribuindu-se de regulă o dată pe zi. Se înregistrează o medie lunară de 445 de abonați.
Serviciile sociale ale municipalității sunt coordonate de viceprimarul Adrian Orza.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13656854