Ajutoare pentru încălzirea locuinței
Și iarna această, la Timișoara sprijinul pentru plata facturii la încălzire va veni și de la bugetul local și de la bugetul de stat, la fel ca și în anii trecuți.
Consiliul Local Timișoara a apro­bat încă din luna iulie a acestui an acor­darea de sprijin financiar la plata facturii de încălzire. Ținând cont că la data la care Primăria Timișoara propunea aceste ajutoare financiare, Guvernul anunțase că iarna aceasta nu va acorda subvenții la plata energiei termice, hotărârea consiliului local prevede ca în cazul în care Guvernul se va răzgândi și va acorda subvenții la energia termică, hotărârea de consiliu local ar putea fi modificată în așa fel încât să se alinieze cu prevederile reglementării Guvernului.
Acest lucru este necesar, pentru că pot apărea situații în care cuntumul celor două tipuri de ajutoare, cel de la bugetul local și cel de la bugetul de stat, împreună să depășească valoarea propriu-zisă a facturii.

Ajutorul de la bugetul local
Ajutoarele de încălzire, din bugetul local, se acordă persoanelor/familiilor care declar venit zero numai după efectuarea anchetei sociale. În cazul persoanelor/familiilor care declară venituri cuprinse între 210 și 480 RON ajutoarele se acordă numai după efectuarea anchetei sociale în cel puțin 3% din cazuri, prin sondaj.
În situația în care familia sau per­soana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează înce­pând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează.
Persoanele sau familiile care dețin în proprietate mai multe imobile (clădiri și/sau terenuri), indiferent de categoria imobilului și forma de proprietate, respectiv coproprietate sau devălmășie nu pot beneficia de ajutorul suplimentar la încalzire acordat din bugetul local.(cladiri sau terenuri, indiferent de categoria imobilului înseamnă casa de vacanță, teren extravilan, forestier, garaje, spa­ții de depozitare etc.).
În cazul în care membrii familiei, alții decît titularul ajutorului, dețin în proprietate bunuri mobile sau imobile sunt obligați să completeze o declarație pe propriea răspundere care să cuprindă datele de identificare ale proprietarului și ale bunului. Această declarație se va anexa declarației ti­tularului ajutorului suplimentar de încălzire. În cazul unor declarații false, pe lângă sancțiunile legale, titularii ajutoarelor suplimentare de încălzire nu vor mai beneficia de ajutoare și scutiri acordate de Consiliul Local Timișoara pe o perioadă de 5 ani. Sumele acordate necuvenit vor fi recuperate de Direcția Fiscală a Mu­nicipiului Timișoara.


Ajutorul de la bugetul de stat
Conform reglementărilor guver­namentale, începând cu sezonul rece 2010-2011 pot beneficia de ajutor de încălzire familiile și persoanele sin­gure care îndeplinesc următoarele condiții:
  • realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 615 lei;
  • titularul cererii este proprietar, chiriaș sau împuternicit de propri­etarul/titularul contractului de în­chiriere al imobilului pentru care so­licită ajutorul;
  • nu dețin cel puțin unul din bunurile cuprinse în anexa nr. 3 la OUG nr. 5/2003. Prin familie se înțelege soțul, soția, precum și alte persoane indiferent dacă între acestea există sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu sau reședință ori care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de în­treținere. Conform OUG nr. 5/2003 cu modificările și completările ulte­rioare, ajutorul se acordă pentru încăl­zirea locuinței cu ener­gie ter­mică în sis­tem centralizat, gaze na­turale, respectiv lemne, cărbuni ori combustibili petro­lieri, în baza cererii și a declarației pe pro­­­pria răspundere privind componența familiei, a veni­turilor realizate de membrii acesteia și a bunurilor deținute de către mem­­­­­brii de familie. Formularele tip de cerere și declarație pe propria răspundere se vor regăsi ca anexa la Normele Meto­dologice de aplicare a OUG nr. 5/2003 cu completările și modificările ul­terioare, care vor fi aprobate prin Ho­tărârea Guver­nului în luna oc­­tombrie 2010. Acestea vor fi dis­tribuite către be­neficiari, prin inter­mediul furnizorilor în cazul în­călzirii în sistem centralizat și cu gaze naturale sau la sediul Direcției de Asistență Socială Comunitară în ca­zul încălzirii cu lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri. Titularul, prin semnarea cererii și a declarațiilor tip, ia la cunoștință "că cele declarate sunt corecte și complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale". La completarea cererii și a declarației pe propria răspundere privind com­ponența familiei și veniturile acesteia, solicitantul are și obligația declarării bunurilor cuprinse în anexa nr. 3 la OUG nr. 5/2003. Lipsa informațiilor din formularele tipizate atrage după sine respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Acte necesare
  • cerere și declarație pe propria răspun­dere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței - formulare tip;
  • copii după actele de identitate ale mem­brilor de familie cu domiciliul sau re­ședința la adresa pentru care se solicită ajutorul;
  • adeverință de la asociația de pro­prietari/locatari pentru persoanele care nu au do­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­miciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței;
  • acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care so­­licită ajutorul: proprietar (copie după con­tractul de vânzare - cumpărare, extras de carte funciară), chiriaș (contract de în­chiriere), împuternicit (împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere);
  • acte privind veniturile nete lunare re­­a­lizate de familie în luna anterioară de­punerii cererii: adeverință privind ve­nitul net, cupoane pen­sii, cupoane in­demnizații pentru creșterea co­pilului până la vârsta de 2 sau 3 ani, cupoane in­demnizații cu caracter permanent, cu­poane alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare, ve­nituri din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale, declarație privind alte venituri realizate. Pentru acordarea ajutorului de în­căzire a locuinței cu gaze naturale pe lângă actele mai sus menționate se va prezenta și factură de gaz.
Anchete sociale, prin sondaj
Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răs­pundere se vor efectua anchete sociale prin sondaj. În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de aju­tor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale se constată că numărul membrilor de familie, veniturile acestora, bunurile din anexa nr. 3 la OUG 5/2003 nu au fost declarate corect, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței în­cetază, iar sumele plătite necuvenit se recuperează în condițiile legii. Nedeclararea bunurilor cuprinse în anexa nr. 3 la OUG nr. 5/2003 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 10.000 lei.
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662295