Se depun cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței în sistem centralizat
Începând cu data de 12.10.2011în punctele termice ale SC Colterm SA, se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, conform OUG nr.70/31.08.2011. Acestea, însoțite de actele doveditoare vor fi colectate în perioada 17.10.2011 – 20.11.2011 (pentru ajutorul acordat pentru luna noiembrie 2011).
 
Pentru sezonul rece 2011-2012 pot beneficia de ajutor de încălzire, familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1082 lei .

Acte necesare:
  • cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  - formulare tip.
  • copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/ pașaport / carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de ședere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetățenii străini sau apatrizi).
  • adeverință de la asociația de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței.
  • acte din care rezultă calitatea titularului cererii fața de imobilul pentru care solicită ajutorul:
      - proprietar ( copie după contractul  de vânzare –cumpărare, extras de carte  funciară)
      - chiriaș (contract de închiriere)
      - împuternicit  (împuternicire de la proprietar/ titularul contractului de închiriere)
  • acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:
        -   adeverință privind venitul net(inclusiv valoarea bonurilor de masă)
        -   cupoane pensii
        -  cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani
        -  cupoane indemnizații cu caracter permanent
        - cupoane alocații de stat pentru copii, respectiv alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare
        -  acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale
        - declarație privind alte venituri realizate.

Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale pentru cel putin 60% dintre beneficiari.
În situația în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinței refuză să furnizeze informațiile și documentele necesre pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constată că la completarea declarației pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile aceștia nu au declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deținute, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței încetează, iar sumele plătite cu acest titlu se recuperează în condițiile legii. Dacă fapta titularului intră sub incidența legii penale, vor fi sesizate organele competente.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip  constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei
.
Informații la numerele de telefon 0256-434530 și 0256-302611.
 
Director executiv adjunct
Gabriela-Cristina Curuț


Acte necesare
Lista bunuri
Formular cerere
 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13662124