Modernizarea liniei de tramvai
În momentul de față, în Timișoara se desfășoară cel mai mare program de modernizare al infrastructurii de transport public din istoria orașului nostru, domeniu în care timp de zeci de ani nu s-a făcut nimic. Primăria Timișoara a demarat lucrările de modernizare a liniei de tramvai în  2002. Pentru acest proiect, care include refacerea infrastructurii liniei de tramvai pentru 40 de kilometri, s-au investit 21 de milioane de dolari de la Banca Europeană de Investiții și 29 de milioane de dolari din surse proprii. Prin surse proprii de la bugetul local, în zonele vizate se realizează și ample lucrările rutiere care, constau în amenajarea străzilor între marginea platformei liniilor de tramvai și fronturile clădite, lucrări de iluminat stradal, refacerea rețelelor de joasă tensiune de distribuție ce deservesc consumatorii, refacerea rețelelor de gospodărire subterană, lucrări de semaforizare.

Proiectul de modernizarea a infrastructurii de transport public constă în modernizarea a 40,12 km de linie cale simplă tramvai, 38,9 km rețea de contact, 48 km cabluri de alimentare electrică, 23,5 km cabluri alimentare substații electrice și moder­ni­za­rea a 9 substații de redresare.
Durata de execuție a pro­iectului este de 5 ani, proiectul demarând în 2002. Cea mai amplă perioadă de desfășurare a proiectului este în 2004 și în 2005 când se preconizează moder­nizarea a 28 de km de linie de tramvai. Proiectul constă în pro­iectarea, construcția și punerea în funcțiune a lucrărilor refe­ri­toare la modernizarea diferitelor porțiuni de linii de tramvai din Timișoara. Acest lucru presu­pune și înlocuirea vechilor cabluri de alimentare cu energie electrică cu altele noi și refacerea întregii rețele de cabluri de curent con­tinuu de pe liniile vechi.

Refacerea infrastructurii

Din surse proprii, de la bu­getul local, Primăria asigură reabilitarea infras­tructurii în zonele afectate de lucrări. În afară de sursele pu­ține din bugetul local, Pri­măria Timișoara a lansat anul trecut, pentru acest scop o emi­siune de obligațiuni în va­loare de 100 de miliarde de lei. Banii obținuți de către Pri­mărie din emisiunea de obli­gațiuni au fost folosiți în ex­clu­sivitate pentru execuția a trei proiecte de reabilitare de dru­muri: strada Preyer, Ioan Ba­rac și b-dul Dâmbovița, în con­tinuarea bulevardului Ti­ne­reții, amenajarea inelului de circulație 2 pe sectorul Calea Aradului – strada Antenei precum și modernizarea străzii 1 Decembrie 1918.
În cazul străzilor Preyer și Ioan Barac și a b-dului Dâmbovița s-a prevăzut modernizarea liniei de tramvai, prin realizarea unei platforme de beton care include două linii noi de tramvai și o îm­bră­­că­minte carosabilă. Lucrările ru­tiere care se realizează, constau din amenajarea străzilor între mar­ginea platformei liniilor de tramvai și fronturile clădite. Strada Preyer se va amenaja ca zonă pietonală, îm­brăcămintea fiind din dale de beton. De asemenea, se prevăd și lucrări de iluminat stradal, refa­ce­rea rețelelor de joasă tensiune de distribuție ce deservesc con­su­matorii și refacerea rețelelor de gos­podărire subterană.
Lucrările de pe strada 1 De­cem­brie 1918 vizează mo­der­nizarea liniei de tramvai prin rea­lizarea unei linii duble de tramvai, amplasarea de stâlpi de susținere a liniei de contact între cele două sen­suri de circulație. Lucrările ru­tiere prevăd execu­tarea unei structuri rutiere care să com­ple­teze carosabilul prevăzut în cadrul platformei liniilor de tramvai astfel în­cât să rezulte o bandă de cir­culație comună cu linia de tramvai și o bandă de staționare. În zona sta­țiilor se prevede amenajarea de pe­roane iar pe întreg sectorul se pre­vede realizarea de trotuare. În zo­na trecerilor de pietoni, tro­tuarul se va executa cu racord la ni­velul carosabilului pentru a ușu­ra cir­culația pietonilor și în spe­cial al persoanelor cu handicap. Tot o­da­tă se vor executa lucrările pen­­tru semnalizare rutieră ver­ticală prin intermediul in­di­ca­toarelor de circulație rutieră, cât și sem­na­lizarea orizontală prin mar­­­caje în zona trecerilor de pietoni.

Până în momentul de față au fost finalizate următoarele trasee:
- traseul 3 (2,69 km) – B-dul 16 Decembrie, Piața Mocioni, Piața Maria, str. Gh. Doja, Piața Bălcescu;
- traseul 4 (2,84 km) este în curs de finalizare – str. I. Barac, str. Preyer, până la B-dul Dâmbovița;
- traseul 6 (0,78 km) este în curs de finalizare – B-dul Tinereții, între Gen. Dragalina și str. Preyer;
- traseul 10 (5,42 km) este în curs de finalizare – str. 1 De­cembrie (Piața Bălcescu și in­ter­secția cu Calea Buziașului);
- traseul 11 (2,44 km) este în curs de execuție – str. Mihail Kogâlniceanu, între str. Avram Imbroane și Podul Traian.
Lucrările au inclus și în­lo­cuirea întregii infrastructuri teh­nice, și anume rețelele de apă – canal, gaze naturale, dar și lucrări la căile rutiere, parcaje și zone verzi. Pentru realizarea liniei s-a fo­losit un sistem modern care reduce șocurile și vibrațiile pro­vocate de tramvaie, diminuând în acest fel zgomotele rezultate din circulație.

În perioada următoare vor de­mara lucrări la celelalte tronsoane:
- traseul 1 (5,52 km) – str. Bogdăneștilor, Brediceanu, 9 Mai, Eminescu, Revoluției, Pod De­cebal;
- traseul 2 (1,858 km) – str. Ne­moianu, Ferdinand, Podul Traian;
- traseul 5 (2,716 km) – B-dul Dâm­bovița;
- traseul 7 (2,956 km) – B-dul Liviu Rebreanu (parțial între intersecția Calea Șagului și str. Drubeta);
- traseul 8 (5,6 km) – B-dul Liviu Rebreanu, B-dul Iosif Bul­buca;
- traseul 9 (2,962 km) – str. Dru­beta (parțial), str. Inde­pendenței;
- traseul 12 (1,1 km) – str. Da­cilor, inclusiv Piața Traian;
- traseul 13 (0,98 km) – str. Ion Mihalache (intersecția cu str. A. Șaguna);
- traseul 14 (2,26 km) – str. A. Șaguna, str. Dorobanților, intersecția Gen Economu.

 

Galerie Foto Evenimente
Inaugurarea pasajului subteran Michelangelo
06 August 2015
 
Pasajul Michelangelo, unul dintre cele mai importante și complexe proiecte de infrastructură derulate de municipalitate în ultimii ani, a fost deschis circulației
Video / Declaratii / Interviuri
Spectacol de muzică, apă și lumini pe Bega
24 Iulie 2012
 
Una dintre prioritățile pe patru ani ale actualului Executiv al Primăriei este și crearea unui sistem de muzică, apă și lumini pe Bega
Newsletter

Ultima actualizare: 15.05.2020
Numar de utilizatori unici: 98284
Numar de afisari: 13770869