Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proces verbal și Anunț privind furnizorii de formare – afișat în data de 13.02.2009

PROCES VERBAL CU REZULTATELE EVALUĂRII ŞI SELECȚIEI OFERTELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

În conformitate cu prevederile art.26 din H.G.1066/2008 pentru aprobarea normelor  privind  formarea  profesională  a  funcționarilor publici , în luna ianuarie 2009 s-au inițiat  procedurile de achiziționare a serviciilor de formare profesională a  funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și a unităților subordonate fără personalitate juridică, aprobându-se și comunicându-se prin afișare la sediu și pe pagina de internet  informațiile necesare elaborării și transmiterii ofertelor  de către furnizorii de programe.

Ofertele  depuse

La sediul instituției noastre s-au depus următoarele oferte: 

Nr.

Crt.

Furnizor de formare

Oferta depusă

Număr

Data

1.     Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara SC2009-001751 30.01.2009
2.    

SC Faxmedia  Consulting  SRL

 

SC2009-002092 04.02.2009
3.    

SC ETA 2U SRL

 

SC2009-001975 03.02.2009

DATA LIMITĂ de depunere oferte 31.01.2009

Selecție oferte

Cum data limită stabilită pentru transmiterea ofertelor a fost 31.01.2009, rezultă că doar Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara a depus în termen oferta, calificându-se pentru etapa următoare – încheierea contractului de prestări servicii de formare profesională.

Depunerea  contestațiilor

Eventualele  contestații se depun în termen de 5 zile de la afișarea prezentului proces verbal, respectiv până în data de 20.02.2009,  la camera 12- Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni.

AFIŞAT ASTĂZI  13.02.2009,
Serviciul   Resurse   Umane       

ANUNȚ privind furnizorii de formare 

Procedura  de selectare a furnizorilor de formare profesională se reia în aceleași condiții, termenul limită de depunere a ofertelor fiind 15 martie 2009.

În conformitate cu prevederile art. 26 din H.G. nr. 1066/2008, Municipiul Timisoara aduce la cunostinta furnizorilor de formare informațiile necesare elaborării și transmiterii ofertelor:

1. Informațiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare;

a) tipul programului și domeniul în care se organizează programul de formare:                               

  • seminar/curs/ schimb de experienta/ atelier de lucru in domeniile : management public, reforma si legislatie, comunicare, resurse umane, resurse publice, proiecte si finantari, dezvoltare personala, IT.

b) obiectivele generale ale participării la programul de formare :

  • cunoasterea, dezvoltarea, identificarea, analiza, definirea, descrierea conceptelor , mecanismelor,  trasaturilor si regimul juridic al administratiei ;

c) tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare :

  • cadrul legal, generalitati, particularitati, functii, roluri, obiective, atributii, monitorizare si control;

d) durata minim acceptată și cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare :

  • 18-30 ore, precum și orice informații privind preferințele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului;
  • grupul de cursanti sa apartina aceluiasi domeniu de activitate/ specialitate (exemplu: la un program cu tematica in domeniul contabilitate ,grupul de participantii sa fie constituit din personae cu atributii in domeniul contabilitatii;)

e) informații minimale privind grupul-țintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul funcțiilor participanților și domeniul de competență al acestora functionari publici si personal contractual  de conducere si de executie:                     

  • functionari publici de conducere
  • functionari publici de executie cu atributii in domeniu

2. Limba  în care trebuie elaborată oferta: limba romana;

3. Procedura de atribuire a contractului sau, după caz, a contractelor: selectie de oferta;

4. a) criteriile de calificare și selecție a ofertelor:

 • detinerea bazei tehnico-didactice corespunzatoare  ptr. derularea programelor si asigurarea materialelor si suporturilor de curs;
 • furnizorul este inscris in Registrul National al Furnizorilor de Formare Autorizati;
 • experienta furnizorului de formare (min. 3  ani de la infiintare, nr. Programe realizate, nr de participant; lectorii sa fie  specialisti cu experienta in domeniul programului si a caror nume sa fie comunicat odata cu celelalte date de organizare si desfasurare a cursului;
 • detinerea certificatului ISO;

b)  modalitatea de aplicare a acestora: inscrisuri si dovezi.

5. Adresa la care se transmit ofertele și modalitățile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea și înregistrarea acestora; ofertele se vor trimite pe suport de hartie la sediul Municipiului Timisoara, Serviciul Resurse Umane din Timisoara, b-dul CDLoga nr.1.

6. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 15.03.2009;

7. Data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare și selecție a ofertelor: 30.03.2009.