Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ANUNȚ privind furnizorii de formare – postat în 30.06.2017

ANUNȚ privind furnizorii de formare – postat în 30.06.2017

în conformitate cu prevederile art. 26 din H.G. nr. 1066/2008, Municipiul Timișoara aduce la cunoștința furnizorilor de formare informațiile necesare elaborării și transmiterii ofertelor:

1. Informațiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare

a) tipul programului și domeniul în care se organizează programul de formare:
o seminar/ curs/ schimb de experiență/ atelier de lucru în domeniile : arhitectura si urbanism, comunicare si transparenta decizionala, dezvoltare regionala durabila, drept si legislație comunitara, gestionarea fondurilor externe, IT&C, management, resurse si servicii publice

b) obiectivele generale ale participării la programul deformare :
o cunoașterea, dezvoltarea, identificarea, analiza, definirea, descrierea conceptelor ,
mecanismelor, trăsăturilor și regimului juridic al administrației;

c) tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare :
o  cadrul legal, generalități, particularități, funcții, roluri, obiective, atribuții, monitorizare
și control;

d) durata minim acceptată și cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare :
o 18-56 ore, precum și orice informații privind preferințele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului; o  grupul de cursanți să aparțină aceluiași domeniu de activitate/ specialitate (exemplu: la
un program cu tematica în domeniul contabilitate , grupul de participanți să fie constituit din persoane cu atribuții în domeniul contabilității);

e) informații minimale privind grupul-țintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul funcțiilor participanților și domeniul de competență al acestora :
o funcționari publici de conducere;
o funcționari publici de execuție cu atribuții în domeniu;
o personal contractual de execuție cu atribuții în domeniu;

2.Limba în care trebuie elaborată oferta
: limba română;

3.Procedura de atribuire a contractului sau, după caz. a contractelor
: selecție de ofertă;

4. a) criteriile de calificare si selecție a ofertelor:

o deținerea bazei tehnico-didactice corespunzătoare pentru derularea programelor, asigurarea materialelor și suporturilor de curs;
o furnizorul este autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților pentru programele de formare profesională vizate și esteînscris in Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați; oexperiența furnizorului de formare — minim 3 ani de la înființare, număr de programe realizate, număr de participanți; formatorii să fie specialiști cu experiență în domeniul programului, respectivau pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire și al căror nume să fie comunicat odată cu celelalte date de organizare si desfășurare a cursului;
o deținerea certificatului ISO;

b) modalitatea de aplicare a acestora: înscrisuri și dovezi.

5.Adresa la care se transmit ofertele și modalitățile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea și înregistrarea acestora: ofertele se vor trimite pe suport de hârtie în plic închis la sediul Municipiului Timișoara din Timișoara, b-dul C.D.Loga nr.l. în atenția Serviciului Resurse Umane

6.Data-limită pentru transmiterea ofertelor:05.07.2017;

7.Data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare si selecție a ofertelor: 07.07.2017.