Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ANUNȚ privind furnizorii de formare 2018

ANUNȚ privind furnizorii de formare – postat în 21.03.2018

în conformitate cu prevederile art. 26 din H.G. nr. 1066/2008, Municipiul Timișoara aduce la cunoștința furnizorilor de formare informațiile necesare elaborării și transmiterii ofertelor:

1. Informațiile specifice necesare pentru elaborarea ofertei de către furnizorul de formare

a)  tipul programului și domeniul în care se organizează programul de formare:
                  o seminar/ curs/ schimb d e experiență/ atelier de lucru în domeniile : arhitectura si urbanism, comunicare si transparenta decizionala, dezvoltare regionala durabila, drept si legislație comunitara, gestionarea fondurilor externe, 1T&C, management, resurse si servicii publice

b) obiectivele generale ale participării la programul de formare :
                  o cunoașterea, dezvoltarea, identificarea, analiza, definirea, descrierea conceptelor , mecanismelor, trăsăturilor și regimului juridic al administrației;

c) tematica ce va fi tratată în mod obligatoriu în cadrul programului de formare :
                  o cadrul legal, generalități, particularități, funcții, roluri, obiective, atribuții, monitorizare și control;

d) durata minim acceptată și cea maxim acceptată pentru programul de formare, exprimată în ore efective de formare :
                 o 18-56 ore, precum și orice informații privind preferințele beneficiarului de formare din punctul de vedere al derulării programului;
                 o grupul de cursanți să aparțină aceluiași domeniu de activitate/ specialitate (exemplu: la un program cu tematica în domeniul contabilitate , grupul de participanți să fie constituit din persoane cu atribuții în domeniul contabilității);

e) informații minimale privind grupul-țintă pentru care se organizează formarea, respectiv nivelul funcțiilor participanților și domeniul de competență al acestora :
                 o funcționari publici de conducere;
                 o funcționari publici de execuție cu atribuții în domeniu;
                 o personal contractual de execuție cu atribuții în domeniu; 

2. Limba în care trebuie elaborată oferta: limba română;

3. Procedura de atribuire a contractului sau, duvă caz, a contractelor: selecție de ofertă;

4. a) criteriile de calificare si selecție a ofertelor:

          o deținerea bazei tehnico-didactice corespunzătoare pentru derularea programelor, asigurarea materialelor și suporturilor de curs;
          o furnizorul este autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților pentru programele de formare profesională vizate și este înscris in Registrul Național al Furnizorilor de Formare Autorizați;
          o experiența furnizorului de formare – minim 3 ani de la înființare, număr de programe realizate, număr de participanți; formatorii să fie specialiști cu experiență în domeniul programului, respectiv au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire și al căror nume să fie comunicat odată cu celelalte date de organizare si desfășurare a cursului;
          o deținerea certificatului ISO;

b) modalitatea de aplicare a acestora: înscrisuri și dovezi.

5. Adresa la care se transmit ofertele și modalitățile acceptate de beneficiarul de formare pentru primirea și înregistrarea acestora: ofertele se vor trimite pe suport de hârtie în plic închis la sediul Municipiului Timișoara din Timișoara, b-dul C.D.Loga nr.l. în atenția Serviciului Resurse Umane

6. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 13.04.2018;

7. Data-limită pentru finalizarea procesului de evaluare si selecție a ofertelor. 20.04.2018.

Rezultatele evaluării și selecției ofertelor de formare profesională 2018 – afișate în 20.04.2018, ora 13,15