Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

ANUNȚ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ – anul școlar 2019-2020

ANUNȚ ÎNSCRIERI LA CREŞĂ – anul școlar 2019-2020


1. Conform H.G. 1252/2012
– privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, art.21, alin.(1): ” Înscrierea copiilor în unitățile care oferă servicii de educație antepreșcolară se face de regulă la începutul anului școlar sau, în situații deosebite, în timpul anului școlar, în ordinea depunerii dosarului și în limita locurilor disponibile și a planului de școlarizare aprobat. “

2. Pentru anul școlar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE  se preiau la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019
3. Actele  necesare  pentru  întocmirea dosarului  de  înscriere  la  creșă:
a) cererea de înscriere (tip);   anexată
b) dosar plic
c) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali, certificatele de naștere ale fraților minori, copia hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției; (originalele se vor prezenta funcționarului de la ghișeu)
d) adeverință de la locul de muncă al părinților/reprezentanții legali  din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ și venitul brut al lunii precedente;-în original
e) adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă- în original
f) copie după certificatul de naștere al copilului; (originalul se va prezenta funcționarului de la ghișeu)

Important!  Observații:
Conform O.U.G. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, art.12:(1) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; c) locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora. Decizia de punere în plată de la A.J.P.I.S.Timiș  pentru părintele cu contractul de muncă suspendat, nu este adeverință de la locul de muncă,  conform O.U.G. 111/art.12.

1.Se vor lua în calcul doar cererile părinților care au domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

2. Perioada de evaluare a dosarelor: 02.09.2019 – 06.09.2019
Comunicarea rezultatelor: 09.09.2019
Termen de depunere a contestațiilor: 24 ore (10.09.2019)
Rezolvarea contestațiilor: 24 ore (11.09.2019)

4.Dosarele depuse deja, în afara perioadei de înscrieri ori incomplete și nefinalizate, se pot ridica de la sediul Serviciului Public Creșe – Compartimentul Relații cu Publicul – Bulevardul Revoluției 1989 nr. 3, nr.  de telefon: 0754 034 480, pe baza fluturașului de înregistrare.

Acestea  se pot redepune, cu documente actualizate, conform cerințelor afișate, în perioada 01 iulie 2019-30 august 2019.

Criterii de departajare
Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de solicitări va depăși numărul de locuri disponibile în creșe.

Criterii – punctaj aferent:
1. Locul de muncă al părinților/reprezentanți legali (care au raportul de muncă/serviciu nesuspendat)/sau  cei care urmează o formă de învățământ la zi – 5 puncte pentru fiecare
2. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află în concediu pentru îngrijirea copilului:
– Celor care își reiau activitatea până la 31 august 2019– 5 puncte
– Celor care își reiau activitatea  în luna septembrie 2019 – 4 puncte
– Celor care își reiau activitatea în luna octombrie  2019– 3 puncte
– Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie  2019– 2 puncte
– Celor care își reiau activitatea  în luna decembrie 2019– 1 punct
– Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a anului următor 2020 – 0 puncte
3. Frați care frecventează deja creșa/grădinița – 1 punct
4. Situația familială: – familie monoparentală – 10 puncte
5. Numărul de copii în întreținere:- 1 copil – 1 punct/  2 copii – 3 puncte/  3/mai mulți copii – 5 puncte
 
Excepții: -în cazul fraților, copiilor aflați în îngrijirea aceluiași părinte/ reprezentant legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;
                -în cazul copiilor gemeni/tripleți,etc. se completează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare.

DOSARUL  MEDICAL
 
  Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creșă) pentru copiii declarați admiși și va cuprinde:
 
– avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unității.
 
– analize medicale: (testare la tuberculină, examen coproparazitologic, examen coprocultură și exudat faringian pentru copil) emise  cu maxim 30 de zile anterioare;

– fișa de imunizări  întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).

Numărul aproximativ de locuri libere în creșe pentru anul școlar 2019-2020 este de 245.

CERERE