Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Comunicat privind următoarele categorii de deținători de terenuri și animale

În atenția următoarelor categorii de deținători de terenuri și animale:                             
               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în Timișoara;
               – persoane fizice cu domiciliul fiscal în alte localități;
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în Timișoara (societăți comerciale, societăți/asociații agricole, unități de învățământ, sanitare, culte recunoscute, unitățile de prestări servicii, ocoalele silvice de stat și private etc., cu excepția unităților aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și Serviciul Român de Informații);
               – persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localități,
care dețin pe raza municipiului Timișoara bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, precum terenuri agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viță-de vie etc.) sau silvice, animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate (bovine, ovine, caprine, porcine,  cabaline, iepuri, animale de blană, păsări, familii de albine etc.), utilaje și instalații pentru agricultură și silvicultură, construcții etc.

Potrivit O.G. nr. 28/27.08.2008 privind registrul agricol și Normelor tehnice de completare a registrului agricol, categoriile menționate mai sus au obligația de a declara pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara, datele privind suprafețele de terenuri agricole (inclusiv grădini familiale), utilajele agricole, animalele, păsările, familiile de albine, pomii fructiferi și construcțiile pe care le exploatează sau le dețin în proprietate, pe raza Municipiului Timișoara, la următoarele termene:
                  a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
                  b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
                  c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică, se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe bază de documente de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol, la primărie, pe baza declarației trimise prin poștă cu confirmare de primire (pentru persoanele cu domiciliu in alte localități), pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei, prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarație. Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/27.08.2008, refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta a documentelor, informațiilor și evidențelor necesare, refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, precum și nedeclararea la termenele și în forma stabilită de  ordonanță sau de normele tehnice de completare a registrului agricol, a datelor care fac obiectul registrului agricol, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) și juridice (societăți comerciale, societăți/asociații agricole etc.) deținătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, au obligația să declare datele mai susmenționate, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara. Drept urmare, persoanele fizice și juridice, din categoriile menționate mai sus, sunt rugate să se prezinte la sediul Compartimentului Administrare Fond Funciar, P-ța Victoriei nr. 5, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, de luni până vineri, între orele 8,30 – 10,30, marți și joi, între orele 14,00 – 16,00, pentru declararea și înscrierea datelor în registrul agricol . Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.124/18.10.2016, având în vedere prevederile art. 489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și potrivit prevederilor  art. 74-76, din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, toți deținătorii de terenuri au obligația să asigure cultivarea terenului agricol și protecția solului.
Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 124/18.10.2016, pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, începand cu al treilea an. Conform art. 74-76, din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care nu se asigură cultivarea terenurilor agricole și protecția solului, proprietarii de terenuri vor fi sancționați anual, cu plata unei sume de la 5 lei la 10 lei / ha, în raport cu categoria de folosință a terenului.

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) și juridice (societăți comerciale, societăți/asociații agricole etc.) deținătoare de terenuri, animale, păsări și familii de albine, au obligația să declare datele privind terenurile agricole (inclusiv grădini din intravilan, pomi fructiferi, viță-de vie etc.) sau silvice, animalele, păsările și familiile de albine pe care le dețin, în vederea înscrierii în Registrul Agricol al Municipiului Timișoara, date care sunt necesare la  întocmirea listelor cu exploatațiile agricole, persoane fizice  și unități care fac obiectul recenzării, necesare pentru împărțirea unității administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ, pentru  Recensământul General Agricol 2020.

SECRETAR   GENERAL
CAIUS ŞULI