Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – organizează  la sediul său din Str. Miron Costin nr. 2 concurs pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în anexă, în data de 23.03.2020.

Condiții generale de participare:                                                 
Conform art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:                                                                                                                                

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Dosarul de înscriere trebuie să conţină in mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, si adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, si în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni rezanterior derulării conclusului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


CALENDARUL CONCURSULUI :                                                                                                                    
Proba scrisa 23.03.2020, Ora 10.00  la sediul institutiei Str. Miron Costin nr.2, Timisoara
Afisare rezultate proba scrisa: 24.03.2020 ora 13.00  

Termen de contestare:25.03.2020, ora 13.00
Rezolvarea contestatiilor: 25.03.2020 ,ora 16.00
Interviu:26.03.2020 ,ora 10.00
Afisare rezultate interviu :26.03.2020 ,ora 16.00
Termen de contestare: 27.03.2020 ,ora 16.00
Rezolvarea contestatiilor: 28.03.2020 ,ora 10.00
Rezultate finale: 28.03.2020 ,ora 10.00

Termen de depunere a dosarelor : perioada 02.03.2020- 13.03.2020 la secretarul comisiei de concurs doamna Simona Jurca – Inspector de specialitate la Compartimentul Resurse Umane la sediul instituției din TimișoaraStr. Miron Costin nr.2, telefon 0256498214, email: office@timisul.ro

Criteriile de evaluare a activității sunt:                                                                                                                        
Rezultate obținute;                                                                                                                                                  
Cunoștințe profesionale și abilități;                                                                                                                  
Capacitatea de a lucra în echipă;                                                                                                                          
Adaptare la complexitatea muncii;                                                                                                                      
Asumarea responsabilității;                                                                                                                                     
Disciplină;                                                                                                                                                                  
Integritate și etică profesională.


Salariul conform prevederilor art.11 din Legea nr.153/2017- H.C.L. nr.542/20.12.2017 și Anexa III la Legea nr.153/2017;
Bibliografiile corespunzătoare sunt prezentate în anexe.

Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții conform fișei de post


Rezultate selecție dosare – afișate în 17.03.2020

Rezultate proba scrisă – afișate în 24.03.2020


Rezultate finale 
– afișate în 26.03.2020