Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Anunț privind Recrutare pe funcții publice de execuție temporar vacante

Tip concurs: Recrutare pe funcţii publice de execuţie temporar vacante Municipiul Timişoara – organizează

 Proba scrisa in data de 31.03.2020 ora 11.00, la sediul Casei de Cultură din Timişoara, str. Miron Costin, nr. 2. In cadrul concursului se desfasoara proba suplimentara de testare a cunoştinţelor PC
– cunoştinţe de operare pe calculator : Microsoft Office-nivel mediu, data de 31.03.2020, ora 10:30.

Locul desfăşurării probei suplimentare va îl la sediul Casei de Cultură din Timişoara, str. Miron Costin, nr. 2
– Proba interviu in data de 03.04.2020 – ora 10:00 la sediul instituţiei din Timişoara, bv. C.D.Loga, nr.1

Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Timişoara , bv. C.D. Loga nr. 1 , în perioada 16.03.2020 – 23.03.2020, inclusiv.
Concurs afişat la data: 16.03.2020. ora 13:00.
Informaţii posturi scoase la concurs : anexa;
Condiţii de participare: sunt prezentate in anexa;
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Atribuţiile postului: sunt prezentate in anexa;
Bibliografie concurs: sunt prezentate in anexa;

Dosarul de concurs:

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările şi completările ulterioare:
•formularul de înscriere;
•curriculum vitae, modelul european;
•copia actului de identitate;
•copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; •copie a diplomei de maşter sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
•copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
•copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
•cazierul judiciar;
•declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse Ia dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail [email protected];

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. în situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor se pot obţine de la consilier Daniela Adam si/sau consilier Agata Jivkov : Bd.CD Loga nr.l , tel; 0256408352 , la adresa de e-mail [email protected].

Posturi vacante
Bibliografie
Atribuții conform fișei de post
Formular de înscriere

Rezultate selecție dosare – afișate în 24.03.2020