Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Se acordă ajutorul de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie, electrică, combustibili solizi și petrolieri

Acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu gaze naturale, energie, electrică, combustibili solizi și petrolieri

Începând cu data de 16 octombrie 2020 Serviciul Beneficii Sociale din cadrulDirecţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara preia cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, actualizată,  pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei și care nudețin bunurile cuprinse în lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, anexată prezentului comunicat și prevăzută în anexa nr. 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare:

1.cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formulat tip;

2. copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14 ani, pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană: certificat înregistrare, carte de rezidență; 

3. acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul:

·   proprietar (copie după contractul de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară)

·   chiriaș (contract de închiriere)

·   împuternicit (contract de comodat sau împuternicire de la proprietar/titularul contractului  de închiriere);

4.   acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii:

·   adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)

·   cupoane pensii;

·   cupoane indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;

·   cupoane indemnizații cu caracter permanent;

·   cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;

·   acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale;

·   declarație privind alte venituri realizate;

·   persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

 5. Factură de gaz, în cazul ajutorului de încălzire cu gaze naturale;

  6. Factură de energie electrică și dovadă de la Asociația de Locatari că nu au alte forme de încălzire, în cazul ajutorului de încălzire cu energie electrică;

  7. Copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul).

 

             Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei.          

              Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform OUG nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare se depun la sediul Serviciului Beneficii Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, B-dul Regele Carol I nr. 10, de luni până vineri între orele 8.00 – 16.00.

 

            Lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, respectiv Anexa 4 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este anexată comunicatului.

 

              Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0256-220583

Director general

Jr. Rodica Surducan

ANEXA 4

la normele metodologice

 

                                LISTA BUNURILOR

              ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

 ______________________________________________________________________________

| Bunuri imobile                                                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a   |

|    | anexelor gospodăreşti                                                   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri |

|    | intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona   |

|    | rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu|

|    | au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă|

|____|_________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Bunuri mobile*)                                                              |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai  |

|    | mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap |

|    | sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum |

|    | şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile               |

|____|_________________________________________________________________________|

|  2 | Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani   |

|____|_________________________________________________________________________|

|  3 | Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără      |

|    | remorci, rulote, autobuze, microbuze                                    |

|____|_________________________________________________________________________|

|  4 | Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor   |

|    | necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei  |

|    | „Delta Dunării”                                                         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  5 | Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                       |

|____|_________________________________________________________________________|

|  6 | Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale         |

|____|_________________________________________________________________________|

|  7 | Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul |

|    | acţionate hidraulic, mecanic sau electric                               |

|____|_________________________________________________________________________|

| *) Aflate în stare de funcţionare.                                           |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Depozite bancare                                                             |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii    |

|____|_________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| Terenuri/animale şi/sau păsări                                               |

|______________________________________________________________________________|

|  1 | Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie |

|    | anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv  |

|    | suma de 2.500 euro pentru familie                                       |

|____|_________________________________________________________________________|

 

    NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.