Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Anunț privind examenul de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior

Având în vedere prevederile art.41 – 45 din Regulament-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011

Vă comunicăm că în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara se organizează examenul de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior

 Proba scrisă în data de 07.11.2022 ora 10:00 la sediul instituţiei, Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1;

Proba interviu: se afișează odată cu rezultatele probei scrise.         

 • Bibliografia comuna:
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
 • Partea a III-a
 •  – titlul I: art.75;
 •  – titlul II: art.76-83;
 •  – titlul III: art.84-94;
 •  – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

                                cap.II-art.110;

                 cap.III-art.129,130,133-141;

                 cap.IV –art.152-156,

                 cap.VIII-art.195-200;

 • – titlul VII: art.242-248;
 • Partea a VI-a
 • – titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.
 • – titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562
 • Bibliografie – Biroul Servicii Suport

– Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

– Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

– Ordonanta guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice;

Informații suplimentare despre examen:Se pot obţine de la dna Agata Jivkov- consilier , adresa de e-mail: [email protected], tel. 0256/408372, sau la sediul instituției, situat în Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8.

Afișat astăzi: 24.10.2022 , ora 15:00

SECRETARIAT COMISIE EXAMINARE