Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Rezultate contestație 

Rezultate partiale

REZULTATE PROMOVARE

ANUNȚ

privind examenul de promovare în grad/ treaptă a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Având în vedere prevederile art.41 – 45 din Regulament-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011;

Vă comunicăm că se organizează examenul de promovare în grad/ treaptă a personalului contractual încadrat în următoarele structuri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timișoara și Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara:

 1. Biroului Situații de Urgență
 2. Direcției Secretariat General – Compartiment Arhiva
 3. Direcției Economice
  1. Biroul Achizitii Publice
  1. Biroul Contabilitate
  1. Biroul Evidență Mijloace Fixe
  1. Biroul Servicii Suport
 4. Direcției Relații Comunitare
  1. Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere
  1. Serviciul Informare si Consiliere Cetățenii
 5. Direcției Patrimoniu
  1. Biroul Administrare Spații Utilitare Servicii conexe și Contracte Garaje
  1. Compartiment Carte Funciară și Cadastru
 6. Serviciului Sport și Baze Sportive
 7. Direcției Generală urbanism și Planificare Teritorială -Compartiment Atelier de Urbanism
 8. Serviciului Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubrizare
 9. Serviciului Documentații Proiecte
 10. Biroului Administrare Spații Verzi/Recreative
 11. Serviciului Transport Feroviar
 12. Serviciului Reabilitări
 13. Compartimentul Administrativ -Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara

CALENDARUL DE EXAMEN:

-proba scrisă : în data de 21.11.2022 ora 11:00 la sediul instituţiei, Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1;

BIBLIOGRAFII  DE EXAMEN

Biroul Situații de Urgență

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

  – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

   – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

–     HG nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

–      LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

–      HG 1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență

Direcția Secretariat General- Compartimentul Arhivă

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

  – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

  – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 • Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996;
 • Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de  interes public;
Directia Economica

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

  – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

Biroul Servicii Suport

– Ordonanța guvernului nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice

– Legea 98/2016 – privind achizițiile publice

– Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea  – angajamentelor bugetare şi legale.

        Biroul Achizitii Publice

-Legea nr. 98 / 2016privind achiziţiile publice, actualizata;

-HG nr.395 / 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

       Biroul Evidența Mijloace Fixe

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

–  Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

– Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

       Biroul Contabilitate

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

– Legea contabilității nr.82/1991, republicată;

– Ordinul nr. 1792/ 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

   4.  Directia Relatii Comunitare

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere

– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

– HCL nr 11 din 11.01.2022 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare și anexa 1 Regulamentul privind implementarea bugetului participativ în Municipiul Timișoara

Serviciul Informare si Consiliere Cetateni 

– Constitutia Romaniei

  OG27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

–  HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

– Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Directia Patrimoniu

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

Biroul Administrare Spații Utilitare, Servicii Conexe Și Contracte Garaje

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – actualizată;
 2. H.G. nr. 123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 3. Legea nr.102/08.07.2014 – privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
 4. H.G. nr 741/12.10.2016 – pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.

Compartimentul Carte Funciara si Cadastru

 1. Codul civil, titlul VI – proprietatea publică și titlul IX cap.V – contractul de locațiune
  1. Legea 7/1996, legea cadastrului și a publicități imobiliare, republicată, Capitolul 1, Titlul 1 – Regimul general al cadastrului și publicității imobiliare
  1. OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, Partea a V-a, Titlul II- Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale
  1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
6. Serviciul Sport si Baze Sportive

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. Legea 69/28.04.2000 – Legea educației fizice și a sportului
 2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 119/2014- Cap. IX – Norme igienico – sanitare în domeniul funcționării și exploatării pișcinelor de uz public
7. Directia Generala Urbanism si Planificare Teritoriala 

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

1. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ubanismul, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și ubanismul, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare

8. Serviciul Protecția Mediului Managementul Deșeurilor si Salubrizare

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

– titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;

-Legea nr. 101/2006 a serviciilor de salubrizare a localitatilor, republicata;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;

9. Directia Incubator de Proiecte

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

  – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

   – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 2. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – cap.I si Anexe
 3. LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii
 4. Legea 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati
 5. OG nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
10. Directia Infrastructura Verde

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

  – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.
 2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului.
 3. Hotărârea de Guvern  nr. 435 /2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
11. Serviciul Transport Feroviar

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată.
 2. Regulament (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori
 3. HCL 485/2006 privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul Timişoara, cu modificările și completările ulterioare.
12.  Directia Revitalizare Urbana

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

  – titlul II: art.76-83;

  – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

– titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii
 2. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 3. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr.343/2017;
13. Compartimentul Administrativ- Administrația pentru Sănătate și Educație a municipiului Timisoara

Bibliografie comună

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

-Partea a III-a

 – titlul I: art.75;

 – titlul II: art.76-83;

 – titlul III: art.84-94;

 – titlul V, cap.I – art.105-106, art.108, art.109;

cap.II-art.110;

cap.III-art.129,130,133-141;

cap.IV –art.152-156,

cap.VIII-art.195-200;

 – titlul VII: art.242-248;

-Partea a VI-a

– titlul II -Statutul funcţionarilor publici, Capitolul V Drepturi şi îndatoriri, Secţiunea a 2-a – Îndatoririle funcţionarilor publici: art.430, art.432-434, 437-441, 443-449.

– titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice: art.538-562;

Bibliografia/tematica domeniului specific de activitate

 1. Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr.438/4.629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar şi studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților şi pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
 2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile publice locale.
 3. Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.
 4. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 5. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Informații suplimentare despre examen:se pot obţine :

 • de la dna Agata Jivkov- consilier , adresa de e-mail: [email protected], tel. 0256/408372,
 • sau la sediul instituției, situat în Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1 camera 8.

Afișat astăzi: 07.11.2022 , ora 15:00

SECRETARIAT COMISII de EXAMINARE