Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raport anual conform OUG 109/2011 pentru anul 2018

RAPORT privind activitatea întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara deține calitatea de acționar unic sau majoritar, pentru anul 2018

Raportul este elaborat în baza prevederilor alin. (1) al art. 58 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și are ca scop prezentarea performanțelor financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritate locală, asigurând transparența activității desfășurate de acestea, în concordanță cu obligațiile ce le revin potrivit legislației în vigoare.

Cadrul legislativ aplicabil cu caracter general este:
· Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
· Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
· Hotararea nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
· Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul Timișoara are calitatea de acționar unic la un număr de cinci întreprinderi publice. Aceste societăți desfășoară următoarele activități principale:

Nr. crt.Denumire societateObiect principal de activitate
1.Compania Locală de Termoficare COLTERM SAproducţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice
2.Drumuri Municipale Timișoara SAlucrări de construcții drumuri și autostrăzi
3.Horticultura SAîntreținere peisagistică
4.Piețe SAadministrare de imobile pe baza de comision sau contract
5.Societatea de Transport Public Timișoara SAtransporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare şi conducere a întreprinderilor publice. Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor cărora le-au fost delegate atribuţiile de conducere. Managementul întreprinderilor este orientat spre realizarea obiectivelor strategice ale societăților care reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea continuă a calităţii serviciilor furnizate clienților, creșterea productivității muncii și profitabilității societăților.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă identifică principalii indicatori de risc cu referire la activitatea desfășurată de întreprinderile publice și îi monitorizează permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societăților la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comercile, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari anexați la contractul de mandat, așa cum au fost aprobaţi, sunt urmăriți de către Adunarea Generală a Acţionarilor și rezultă din rapoartele transmise de către societăţile la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic sau majoritar, pe care le anexăm.

Anexe