Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raport anual conform OUG 109/2011 pentru anul 2019

RAPORT privind activitatea întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara – 2019

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Municipiul Timișoara, îndeplinește funcţia de autoritate publică tutelarăîn conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, exercitând atribuţiile de acționar unic, pentru următoarele întreprinderi publice: Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timișoara SA, Horticultura SA, Piețe SA și Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Cadrul legislativ general pentru implementarea normelor de guvernanță corporativă:

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată si completată;
  • Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale.

Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor cărora le-au fost delegate atribuţiile de conducere.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă identifică principalii indicatori de risc cu referire la activitatea desfășurată de întreprinderile publice și îi monitorizează  permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societăților la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comercile, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

În vederea monitorizării indicatorilor de performanță la societățile aflate sub autoritatea Municipiul Timișoara a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 120/31.03.2020 privind desemnarea și aprobarea mandatului reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la întreprinderile publice la care deține calitatea de acționar unic, majoritar ori la care deține controlul.

Informațiile anexate prezentului raport sunt furnizate de  către societățile menționate mai sus și au drept scop evidențierea rezultatelor obținute de către acestea în anul 2019, reflectând totodată gradul de realizarea obiectivelor strategice propuse și a indicatorilor de performanță.