Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Raport anual conform OUG 109/2011 pentru anul 2021

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DEFINIȚII

      Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, și conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Întreprinderi publice

 1. regii autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ – teritorială;
 2. companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
 3. societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) şi b) deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul;

Autoritate publică tutelară – instituţia care:

 1. coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute mai sus la lit. a);
 2. exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice prevăzute mai sus la lit. b);
 3. coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute mai sus lit. a) şi/sau lit. b) a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată;

Control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acţionar sau o întreprindere publică, pe de o parte, şi societatea la care:

 1. deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot;
 2. poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control;
 3. poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia;

Indicatori de performanţă – instrumente de măsurare cantitativă şi calitativă a performanţei financiare şi nefinanciare care indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la ţinte specifice de performanţă;

Indicatori-cheie de performanţă – indicatori de performanţă prevăzuţi în anexa la contractul de mandat, denumiţi în continuare ICP;

Indicatorii de performanţă financiari –  instrumente de măsurare a performanţei, utilizate pentru a determina eficienţa utilizării resurselor pentru generarea veniturilor, acoperirea costurilor şi obţinerea profitului. De obicei, aceştia se exprimă sub forma unui

raport dintre două mărimi, două categorii de mărimi din cadrul situaţiilor financiare anuale, contului de profit şi pierdere şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii publice;

Indicatorii de performanţă nefinanciari – instrumente de măsurare a performanţei, care determină cât de bine utilizează întreprinderea publică resursele, în principal pentru:

 1. a) eficientizarea activităţii interne;
 2. b) furnizarea de servicii externe pentru clienţi;
 3. c) îndeplinirea cerinţelor legale.

Indicatorii de performanţă nefinanciari sunt, de obicei, derivaţi din politica întreprinderii, nivelul de satisfacţie a clienţilor, cota de piaţă a întreprinderii publice etc.

CADRUL LEGISLATIV GENERAL

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale,
 • Hotararea Guvernului nr. 246/2006 s-a aprobat Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.

INTRODUCERE

           Guvernanța corporativă este un proces continuu în care integritatea, responsabilitatea și transparența sunt elemente fundamentale în luarea unor decizii corecte care să contribuie la creșterea încrederii în societăți. Guvernanţa corporativă reprezintă setul de reguli și procese de luare a deciziilor privind activitatea societăților, având drept scop oferirea unei direcţii strategice şi asigurarea că obiectivele propuse vor fi atinse.

            Organele de administrare și conducerea executivă ale societăților vor asigura implementarea la nivelul societății, a politicilor și procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, acte de corupție și semnalarea neregulilor constatate.

           Consiliul de administrație trebuie să se asigure că riscurile sunt gestionate corespunzător şi că resursele societăților sunt utilizate în mod responsabil.

          În temeiul prevederilor art. 58 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Municipiului Timișoara elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate sub autoritatea sa care este publicat pe pagina proprie de internet www.primariatm.ro.

           Prezentul raport face referire la performanțele financiare și nefinanciare precum și la evaluarea aplicării prevederilor guvernanței corporative la societățile aflate sub autoritate, potrivit legislației în vigoare.

           Societățile aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara desfășoara preponderent următoarele activități: transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, lucrări de contrucții drumuri și autostrăzi, administrare imobile pe bază de comision sau contract, întreținere peisagistică, furnizare de abur și aer condiționat.

           Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, exercită calitatea de acționar unic la următoarele societăți:

Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. a fost înfiinţată prin HCL nr. 313/16.12.2003 privind constituirea Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. prin fuziunea dintre S.C. „TERMOCET 2002” S.A. şi S.C. CALOR S.A., având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Scopul Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. este producerea, transportul, distributia şi furnizarea energiei termice pentru incalzirea locuintelor şi imobilelor cu alta destinatie din Municipiul Timişoara precum şi prepararea şi distributia apei calde menajere şi a apei reci prin statiile de hidrofor. De asemenea, societatea are ca obiect de activitate producerea si distribuirea energiei electrice.

            Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. a fost înființată prin Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Timișoara nr. 199/18.11.1997 prin reorganizarea Regiei Autonome DRUMURI MUNICIPALE în persoană juridică română, societate pe acțiuni, cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara,  obiectul principal de activitate al acesteia constând în  lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor.  

             Societatea Horticultura S.A. a fost înființată prin HCL nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultură, ca societate pe acțiuni, cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, obiectul principal de activitate fiind reprezentat de activități de întreținere peisagistică.

            Societatea Piețe S.A. a fost înființată prin HCL nr. 202/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Administrare a Piețelor, Târgurilor și Oboarelor ca societate pe acțiuni, având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, iar activitatea principală fiind administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

            Societatea de Transport Public Timișoara S.A. a fost înființată prin HCL nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara, obiectul principal de activitate fiind transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

 • POLITICA DE ACȚIONARIAT A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

 Politica de acționariat este dezvoltată în baza principiilor guvernanței corporative.

Municipiul Timișoara prin Consiliului Local Timișoara este acționar unic la cele 5 societăți amintite mai sus.

Prin Hotararea Guvernului nr. 246/2006 s-a aprobat Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aceasta are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Strategia natională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are următoarele obiective generale:

 1. a) atingerea conformitatii cu prevederile legislaţiei UE aplicațiile serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 2. b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 3. c) atingerea conformității cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 4. d) creşterea capacităţii de absorție a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;
 5. e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii aferente infrastructurii de interes local;
 6. f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
 7. g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunăstării populaţiei;
 8. h) adoptarea de norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor şi creşterea calităţii acestora.

Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, în calitate de autoritatea publică tutelară se aşteaptă ca managementul societăţilor să fie orientat spre dezvoltarea afacerilor în condiţii de profitabilitate, să se urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecţia mediului şi securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Astfel că, principalele criterii de performanţă sunt stabilite avându-se în vedere:

 • rentabilitate economică;
 • gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii;
 • productivitatea muncii;
 • ponderea cheltuielilor cu salariile brute în cheltuielile de exploatare;
 • solvabilitatea patrimonială;
 • grad de îndatorare;
 • perioada de recuperare a creanţelor restante;
 • perioada de rambursare a datoriilor restante;
 •  

         Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 444/23.11.2021 Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local a desemnat reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile la care este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după cum urmează:

 • Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara:

ROMOCEAN  PAULA – ANA – consilier local

NEGRIȘANU  RĂZVAN – GABRIEL – consilier local

 • Drumuri Municipale Timișoara S.A.:

ILCA   CORNEL – FLORIN – consilier local

LULCIUC   ADRIAN – RĂZVAN  – consilier local

 • Horticultura S.A. Timișoara:

 MILITARU   ELENA – RODICA – consilier local

 MOȘIU  SIMION – consilier local

 • Piețe S.A. Timișoara:

DAVID EMANUEL – consilier local

SANDU   CONSTANTIN – ȘTEFAN – consilier local

 • Societatea de Transport Public Timișoara S.A.:

MEREAN   OVIDIU – consilier local

BARABAS   LORENZO – FLAVIUS  – consilier local

            Sistemul de administrare al societăților este unitar. Administrarea acestora este asigurată de Consiliul de Administrație  format din 9 membri la Societatea de Transport Public Timișoara S.A și Drumuri Municipale Timișoara S.A., respectiv 7 membri  la Horticultura S.A. și Piețe S.A.

            În anul 2021 au fost realizate procedurile de selecție a membrilor din consiliile de administrație la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, Horticultura S.A și la Piețe S.A.

            La Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. selecția administratorilor a fost demarată la data de 21.12.2021 și finalizată în anul 2022, iar la momentul redactării prezentului raport la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. procedura de selecție este în curs de desfășurare.

 • MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONAREA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

            Prin Încheierea Civilă nr. 1038/26.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4657/30/2021 s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență a debitoarei Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara, fiind desemnat ca administrator judiciar Consorțiul Alfa & Quantum Consulting S.P.R.L (lider de consorțiu), Maestro S.P.R.L și Insolvein S.P.R.L., iar la data de 25.11.2021 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât numirea administratorului special domnul Amza Alexandru Cristian.

                 În ceea ce privește Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A., la sfârșitul anului 2021 a fost transferată activitatea de administrare a parcărilor publice și activitatea de ridicări vehicule către un serviciu public nou înființat.

                Începând cu 01 ianuarie 2022 societatea a îndeplinit criteriile de selecție pentru a fi considerată contribuabil mare, drept urmare este administrată de catre Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, potrivit prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr 1721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 1051/03.11.2021.

 • EVOLUȚIA PERFORMANȚEI FINANCIARE ȘI NEFINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE AFLATE SUB AUTORITATEA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

           Potrivit contului de profit și pierdere la 31.12.2021, societățile de sub autoritatea Municipiului Timișoara au înregistrat în conturile de venituri și cheltuieli următoarele rezultate prezentate mai jos comparativ cu rezultatele exercițiului financiar precedent 2020:

Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Indicator

Anul 2021

Anul 2020

Cifra de afaceri netă

46.596.285

61.414.631

Venituri totale

54.017.415

65.029.243

Cheltuieli totale

50.513.840

58.732.874

Profit net/Pierdere netă

3.383.614

5.700.522

 

Piețe S.A.

Indicator

Anul 2021

Anul 2020

Cifra de afaceri netă

9.197.007

7.312.925

Venituri totale

9.452.019

7.450.684

Cheltuieli totale

9.311.248

10.407.362

Profit net/Pierdere netă

140.771

-2.956.678

 

Horticultura S.A.

Indicator

Anul 2021

Anul 2020

Cifra de afaceri netă

12.226.832

15.444.587

Venituri totale

12.552.495

15.338.078

Cheltuieli totale

13.618.178

13.804.857

Profit net/Pierdere netă

-1.070.981

1.284.420

 

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Indicator

Anul 2021

Anul 2020

Cifra de afaceri netă

131.074.099

101.437.433

Venituri totale

133.032.416

112.638.953

Cheltuieli totale

133.668.123

112.400.041

Profit net/Pierdere netă

-1.678.199

89.820

 

 • POLITICILE ECONOMICE ȘI SOCIALE IMPLEMENTATE DE ÎNTREPRINDERILE PUBLICE

      La societățile aflate sub autoritatea publică tutelară a Municipiului Timișoara s-a avut în vedere:

 • Asigurarea continuării serviciilor de utilități publice;
 • Îndeplinirea criteriilor de performanță stabilite și aprobate de AGA;
 • Utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane, de timp și informaționale ale societățiilor;
 • Asigurarea unei informări permanente a AGA asupra situației financiare;
 • Aducerea la îndeplinire, în condiții de eficiență, a hotărârilor AGA, precum și a altor dispoziții, reglementări cu caracter normativ, administrativ, inclusiv a procedurilor și normelor interne;
 • Asigurarea disciplinei financiare și contractuale prin monitorizarea și controlul tuturor activităților ce se desfășoară la nivelul societățiilor pentru asigurarea conformității și legalității acestora;
 • Asigurarea evoluției societățiilor pe principiile dezvoltării durabile, într-o manieră în care resursele
 • sale să fie folosite eficient, creșterea veniturilor a profitului și productivității muncii;
 • Îmbunătățirea permanentă a serviciilor oferite;
 • Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială, care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
 • Creșterea gardului de satisfacție al utilizatorilor;
 • Îmbunătățirea imaginii societățiilor prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
 • Creșterea cifrei de afaceri, a productivității muncii, a profitului.
 • DATELE PRIVIND OPINIILE CU REZERVE ALE AUDITORILOR EXTERNI ȘI PREOCUPĂRILE DE ÎNLĂTURARE ȘI PREVENIRE A ACESTORA

 

Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A.

În opinia auditorului, situațiile financiare individuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la 31.12.2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar 2021.

Auditorul independent TVG TAX AUDIT comunică faptul că în urma finalizării procedurilor de audit nu au sesizat aspecte sau deficiențe în sistemele contabile și de control intern sau alte probleme legate de activitatea societății.

Situațiile financiare pe anul 2021 au fost avizate de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 9/27.04.2022 și inaintate spre aprobare A.G.A. conform convocării nr. 3152/29.04.2022.

PIEȚE S.A. Timișoara

            Auditorul NF TRUTH AND TRUST S.R.L. constată că la 31 decembrie 2021, 2020 și 2019 Societatea PIEȚE S.A. nu a mai procedat la reevaluarea activelor imobilizante existente în patrimoniul său, în scopul prezentării în situațiile financiare, ultima reevaluare fiind prezentată în situațiile financiare aferente anului 2014.

            Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene prevede, cu referire la toate activele imobilizate, că reevaluările să fie realizate cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului.

            În lipsa unei astfel de de reevaluări auditul independent nu a putut determina cu siguranță dacă activele imobilizate ale societății sunt prezentate la valoarea justă. De asemenea, societatea prezintă o evidență în detaliu doar pentru activele imobilizate neamortizate integral, cele amortizate integral fiind scoase din această evidență, ceea ce duce la imposibilitatea reconcilierii cu valorile brute înscrise în balanța de verificare.

            Se recomandă stabilirea unei politici a formării prețului chiriei, gradul de refacturare a consumurilor de energie, deși s-a imbunătățit și este de 41% comparativ cu anul 2020 când a fost de 24%, acesta se află sub gradul de rentabilitate.

           Gradul de încasare a chiriilor trebui gestionat eficient întrucât până în prezent există un volum foarte mare de întârzieri, lichiditățile fiind foarte importante pentru un cash-flow pozitiv.

            De asemenea, se recomandă ca măsurile lăsate de Curtea de Conturi să fie puse în aplicare  de către societate, acestea fiind prelungite pe o perioadă ulterioară.

Horticultura S.A.

Auditorul societății S.C. NF TRUTH AND TRUST S.R.L. atrage atenția asupra situațiilor financiare care descriu relațiile privind creanțele restante față de terți, la nivelul cărora o sumă semnificativă o reprezintă creanța asupra Primăriei Municipiului Timișoara. Opinia auditorului este că s-a asigurat încasarea acestei creanțe în mod semnificativ în cursul exercițiului ulterior.

Există un risc implicit legat de evoluțiile imprevizibile care ar putea afecta desfășurarea unor proiecte și a activității societății în mai multe feluri. Pachetele guvernamentale de suport sau alte modificări legislative precum și reglementările care sunt introduse pot cauza schimbări în evaluarea estimărilor contabile și unele modificări ale termenelor contractuale legate de estimările contabile.

Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

           Situațiile financiare au fost auditate conform prevederilor legale, de către auditorul statutar AUDITEXPERT SRL TIMIȘOARA, numit prin Hotararea AGA nr. 23 din 26.11.2019, opinia auditorului fiind o opinie contrara datorita semnificatiei aspectelor constatate, ca fiind neadecvate in legatura cu prezumtia conducerii societatii de continuitate a activitatii.

         Opinia auditorului este aceea că situațiile financiare nu prezintă fidel poziția Societății de data de 31 decembrie 2021 și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această data, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

         Societatea a înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021 o pierdere contabilă în sumă de 1.678.199 lei respectiv pierderi cumulate în sumă de :20.137.067 (2020: 20.573.653 lei ).

            De asemenea societatea prezintă la 31.12.2021 datorii pe termen scurt în sumă de 75.199.000 lei ( 2020: 66.560.927 lei) respectiv datorii ce trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de un an în sumă de 51.886.719 lei ( 2020: 10.417.124 lei).

             Referitor la datoriile pe termen lung acestea reprezintă debite și penalități datorate către bugetul general consolidat al statului pentru care la data de 31.12.2021 societatea avea obținute deciziile de eșalonare cu nr. 51084/27.08.2021, decizia simplifictă 67528/25.11.2021 și respectiv decizia 54084.1/27.08.2021.

             În cursul lunii februarie 2022 eșalonarea la plată valabilă la 31.12.2021 a fost pierdută ca urmare a nerespectării graficului de plăți în acest sens fiind emise deciziile 41360/08.02.2022, 41362/08.02.2022 și respectiv 41363/08.02.2022.

             Cu toate că s-a reușit obținerea unei noi decizii de eșalonare în cursul lunii martie 2022 ( decizia nr. 41688/01.03.2022) nici de această data societatea nu a reușit să respecte graficul de plăți asumat ( obligațiile curente ale lunii martie 2022 nu au fost plătite până la data de 25.04.2022) fiind așteptată decizia de pierdere și acelei de a doua eșalonare la plată a obligațiilor bugetare, situație care va avea ca efect imediat obligativitatea reconsiderării scadenței sumei de 51.886.719 lei prezentate în situațiile financiare de la 31.12.2021 ca datorie ce trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an în datorie curentă.  

 • ALTE ELEMENTE STABILITE PRIN DECIZIE A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

 

Consilul Local al Municipiului Timișoara a emis următoarele hotărâri pentru mandatarea reprezentanților Municipiului Timisoara în Adunarea Generala a Actionarilor în vederea aprobării situațiilor financiare ale societăților pe anul 2021:

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/24.05.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021,
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 229/24.05.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021,
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 230/24.05.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea PIETE S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021,
 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 231/24.05.2022 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea HORTICULTURA S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2021.
 • CONCLUZII ȘI PROPUNERI

         Luând în considerare cele prezentate în Raport, se pot concluziona următoarele aspecte privind evoluția celor 5 societăți aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara, în anul 2021:

         Normele de guvernanță corporativă urmăresc gestionarea eficientă a participațiilor deținute de acționar, implementarea acestora implicând monitorizarea performanțelor cu scopul de a se analiza și evalua gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță.

          Aspectele de bună guvernare, transparență și integritate reprezintă elemente care trebuie să fie îndeplinite și asumate de toate părțile implicate în gestionarea participațiilor, atât de autoritatea publică tutelară cât și de întreprinderile publice.

           De altfel, consiliul trebuie să  funcționeze ca interfață între conducerea executivă a societății și autoritatea publică tutelară, fiind principalul organ decizional privind activitatea de administrare a societății.

          În ceea ce privește transparența, în general, pe parcursul anului 2021 societățile și-au îndeplinit obligațiile de publicare pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor şi al publicului, a documentelor şi informaţiilor, conform art. 51 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

               Având în vedere indicatorii financiari, din cele cinci societăți aflate sub autoritatea Municipiului Timișoara, Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. și Piețe S.A. au înregistrat profit, în timp ce Horticultura S.A. și Societatea de Transport Public Timișoara S.A. au înregistrat pierderi.

      La finele anului 2021 Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara a intrat în procedură de insolvență în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

           Conform legislației în vigoare Municipiul Timișoara își propune să monitorizeze în continuare performanțele financiare ale societăților aflate sub autoritatea sa și să urmărească respectarea și implementarea celor mai bune practici privind guvernanța corporativă la nivelul acestora.

 

În concluzie, amintim că societățile au obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura:

 • îmbunătățirea permanentă a serviciilor oferite;
 • menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială, care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;
 • creșterea gardului de satisfacție al utilizatorilor de servicii;
 • îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu;
 • și nu în ultimul rând, creșterea cifrei de afaceri, a productivității muncii și a profitului.

Notă! Până la data redactării prezentului raport Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara nu a transmis informațiile solicitate privind situații financiare pe anul 2021