Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedință Ordinară din 20 decembrie 2010

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 20 decembrie 2010:

1. Marcarea  zilei de 20 Decembrie, ca zi a Timișoarei, zi de importanță locală.

2. Decernarea  post- mortem  a   Titlului de Cetățean de Onoare  al Municipiului Timișoara lui Horia Rusu

3. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare  al Municipiului Timișoara Domnului  prof. univ. dr. Constantin  Octavian Luca

4. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local  din data de 30.11.2010

Rezultatul votului

5. Interpelările consilierilor municipali

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  înființarea  instituției publice de  interes local  cu personalitate juridică – Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare

Amendament
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului  Timișoara

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea  Organigramei și a Statului de Funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2010 privind metodologia utilizată pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinței în sistem centralizat unor categorii defavorizate

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind recunoașterea altor  carduri securizate tip euro&lt 26  pentru acordarea facilităților de transport studenților

Amendament
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind interzicerea  scutirilor la plata  impozitelor pe clădiri

Proiectul a fost restras.

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în Municipiul Timișoara

Proiectul a fost retras.

14. Proiect de hotărâre privind  condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.161/28.04.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din Zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul  public al Municipiului Timișoara în domeniul  privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință situate în Timișoara, str. Crizantemelor nr.27 și str. Zăvoi nr. 6

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spațiului cu altă destinație decât   aceea de locuință din Timișoara, str. Preyer nr.13 către Federația Asociațiilor de Proprietari din Timișoara

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare a imobilului din Timișoara, Bv. MihaiEminescu nr.2B către Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea  în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui autocar marca Mercedes-Benz Tourismo destinat transportului de persoane  pentru trasee comunitare, proprietate privată a Municipiului Timișoara

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din str. Preyer nr.33

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii  terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6, ap.1

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu – chioșcuri comerciale în Timișoara  Piața 700

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii cu proprietarul terenului situat în Poiana Ruschi, înscris în CF nr. 30425 Teregova, top 375, teren pe care este construită o cabană cu anexe, folosită de Liceul cu Program Sportiv Banatul

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții  de a negocia cu  S.C. METALTIM S.A., Grădinița PP nr.19, Universitatea de Vest Timișoara, S.C. Aurora S.R.L.  și S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii cu Ordinul Călugărițelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, a contractelor de închiriere pentru imobilele în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ – Colegiul Național Bănățean și Colegiul Tehnic de Vest

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui Act adițional la Convenția – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006  – privind aprobarea colaborării între Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara – Serviciul pentru Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea activității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din Municipiul Timișoara

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace  de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului  de Administrație al S.C. PIEȚE S.A.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local  nr. 282/13.07.2010  privind constituirea  Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie dr. Dumitru Popescu Timișoara

Rezultatul votului

31. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea proiectului  „Piața Traian” – Locul de exprimare a identității cartierului Fabric”

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Modernizarea  Parcului Alpinet”,  Documentației tehnico-economice și a Analizei cost – beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent  Axei prioritare 1 . – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli – urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – „Planuri  integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „ Poli de creștere”

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Modernizarea Parcului Justiției”, Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu , precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului  Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin programul Operațional Regional 2007-2013, aferent Axei prioritare1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli –urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană ”, Sub-domeniul:Poli de creștere

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Întregiri rețele apă-canal în Municipiul Timișoara – Etapa I

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major canal cartier Ciarda Roșie – Etapa III”

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor obiective de investiții în domeniul  apă-canal

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului  Urbanistic Zonal „Zonă depozitare, service auto și servicii” – Extravilan Timișoara DN59A

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Lotizare parcela, zona rezidențială” – str. Nicolae Ivan, FN , Timișoara

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Locuințe colective   și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DN 6 Timișoara

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spațiu comercial produse alimentare și nealimentare”, str. Martirilor 1989 nr.98, Timișoara

Rezultatul votului

41. Informarea nr.AS 78074/26.11.2010  a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara – din subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara

42. Scrisoarea de intenție  nr. SC2010 – 28387/25.11.2010  a DALKIA S.A. referitoare  la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timișoara

43. Informare privind articolul „Consiliul Local Timișoara este cel mai transparent din România” apărut în Ziua de Vest. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi  cu excepția pct. 11, 12, 13, 14 au fost  inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre  înscris la pct.11 a fost inițiat de domnul consilier Ehegartner Petru.

Proiectul de hotărâre înscris la pct. 12 a fost inițiat  de domnul consilier  Țoancă Radu.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.13 a fost inițiat de domnul consilier Sandu Ştefan.

Proiectul de hotărâre înscris la pct.14 a fost inițiat de domnul consilier Toader Corado.

Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot Cultural Heritage in Everyday Life in the Border Areas&quot (Moștenirea culturală în viața de zi cu zi în zona de graniță) câștigat de Liceul Teoretic &quot Dositei Obradovici&quot și Colegiul Național &quot C.D. Loga&quot din Timișoara și finanțat prin Programul de Cooperare Transforntalieră IPA România – Serbia

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de 100 mp din suprafața totală de 136,25 mp din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrișor

Rezultatul votului