Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 23 februarie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 23 februarie 2010:

1. Interpelările consilierilor municipali.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Rezultatul votului
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara și orașul Cernăuți din Ucraina.

Rezultatul votului
 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității acordurilor de funcționare ambulant (terase) în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului
 

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timișoara – domeniul public, a unor străzi și a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara, inclusiv a celor trecute în alte cărți funciare din C.F. nr.1 și C.F. nr.2 Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului
 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor aferente imobilelor situate în Timișoara, str. Răscoala din 1907 nr.15 și str. dr. Pavel Vasici Ungureanu nr. 14.

Rezultatul votului
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Inspectoratul Şcolar Județean Timiș privind înființarea și funcționarea Centrelor de Resurse pentru Educație și Dezvoltare.

Rezultatul votului
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii polivalente OLIMPIA Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.

Rezultatul votului
 

11. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2010 a  tarifului serviciului de coșerit.

Rezultatul votului
 

12. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2010 a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

13. Proiect de hotărâre privind modalitatea de plată a redevenței pentru cabinetele medicale și spațiile în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Rezultatul votului
 

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurii de avizare a documentațiilor cadastrale și a proceselor verbale de vecinătăți ce se referă la rectificări de suprafețe a unor imobile la care Primăria Municipiului Timișoara trebuie să ia parte.

Amendament

Rezultatul votului
 

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Consiliului Județean Timiș a terenului pentru construcția obiectivului de investiție „Stație de transfer Timișoara” parte integrantă a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș”.

Amendament

Rezultatul votului
 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara , Piața Victoriei nr. 1/B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Pompiliu Ştefu nr. 5 către Episcopia Romana Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Rezultatul votului
 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în concesiune directă către Societatea E-ON GAZ Distribuție S.A. a două parcele de teren în suprafață de 12 mp și 15 mp proprietate a Municipiului Timișoara, situate în Zona str.  Armoniei și Armoniei 23A.

Rezultatul votului
 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Goethe nr.2 către Societatea Timișoara, cu destinația de sediu societate.

Amendament

Rezultatul votului
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea și prezentarea ofertei pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 4,65 mp. situată în holul imobilului din Timișoara, Bd. C.D. Loga nr.1 – poarta nr.2,  pentru activitatea de prestări servicii copy/print/scanare.

Rezultatul votului
 

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 1/B) situat în imobilul din Piața Sfântu Gheorghe nr.4, la prețul de 150.870 lei.

Rezultatul votului
 

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD2/II – subsol) situat în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr.1, la prețul de 140.000 euro+TVA.

Rezultatul votului
 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Iuliu Maniu nr.11, încheiat cu Asociația Victoria Timișoara.

Rezultatul votului
 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr. 1505/2007 încheiat cu Fundația Academică Culturală Timișoara pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața agroalimentară Timișoara 700.

Rezultatul votului
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 141/09.06.1998 privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Dorobanților nr.16, Asociației Evanghelistice și de Caritate „Isus Speranța României”.

Rezultatul votului
 

26. Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de concesiune a S.C. ELBA S.A. asupra terenului în suprafață de 40.000 mp. situat în Timișoara Parcul Industrial Freidorf, ca urmare a încetării Contractului de concesiune nr.1/L/05.06.2008.

Amendament

Rezultatul votului
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Timișoara.

Rezultatul votului
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de modificare a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 202/19.06.2007, încheiată între Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Federația Caritas a Diecezei Timișoara.

Rezultatul votului
 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara Calea Bogdăneștilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul 2010, Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Timișoara – CARP.

Rezultatul votului
 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 296/28.07.2009 privind aprobarea modelului contractului de vanzare – cumparare pentru spatiile cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical si pentru aprobarea cuantumului indemnizatiei pentru membrii Comisiei pentru vanzarea spatiilor medicale si a Comisiei de contestatii, constituite in baza O.U.G nr. 68/2008.

Amendament

Rezultatul votului
 

31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

32. Proiect de hotărâre privind numirea a cinci consilieri locali ca membri titulari și cinci consilieri locali ca membri supleanți în comisia de licitație privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, a obiectivelor „Ştrand Termal cu construcții” din Timișoara, strada Vasile Pârvan nr.9 și „Baza Sportivă și de Agrement, Zona Stadion”.

Amendament

Rezultatul votului
 

33. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință asupra parcelei de teren nr. top. 2179 2181/34, înscrisă în C.F. nr.2729 – Timișoara, de pe strada Armoniei nr.4-6, beneficiarei Rădescu Mihaela-Elena.

Rezultatul votului
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Horablaga Marinel, chiriaș al ap. 5 din strada Miloia bl.B5 și Brumar Dariana, chiriașă a ap.15 din strada Miloia bl.B1 sc. B.

Rezultatul votului
 

35. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 23 din str. Miloia Bl B1 sc.A și ap. 14 din strada Miloia bl.B1 sc.B.

Rezultatul votului
 

36. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 16 din str.  Miloia Bl.B2.

Rezultatul votului
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Centru Intermodal Regional de Transport Marfă Timișoara”, elaborat de către S.C. SUBCONTROL S.R.L. în cadrul Contractului de servicii nr. 273 din 23.11.2009.

Rezultatul votului
 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și realizarea obiectivului de investiție „Construire sală sport” la Şcoala Generală cu clasele I-VIII, nr.15, din Timișoara, str. Chișodei nr.1/A.

Rezultatul votului
 

39. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită  a Sălii Olimpia în scopul organizării unui concert al Formației Phoenix.

Rezultatul votului
 

40.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului
 

41. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar Csiky Gergely.

Rezultatul votului
 

42. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului pentru Fiarmonica „Banatul” Timișoara.

Rezultatul votului
 

43. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociației Eurocities pentru anul 2010.

Rezultatul votului
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a Municipiului Timișoara la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara”.

Rezultatul votului
 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal” Zonă locuințe colective și comerț” strada Cosminului nr.26, Timișoara.

Rezultatul votului
 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hală producție și prezentare confecții piele și textile” str.  Olarilor, parcela A1554/1/9, Timișoara.

Rezultatul votului
 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Imobil cu parter comercial, showroom și birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr.1, Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului
 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe individuale, colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii” Zona Calea Torontalului, DN6 km 562+850 Timișoara.

Rezultatul votului
 

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Alimentare cu carburanți Mol România” Calea Aradului F.N., Timișoara.

Rezultatul votului
 

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu administrativ, service auto și anexe” , str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timișoara.

Rezultatul votului
 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și proiectului PUD înregistrat sub nr. 2819/25.05.2007 „Locuințe Zona Câmpului I – extindere strada Câmpului, prelungire Efta Botoca” str. Efta Botoca Timișoara, conform Sentinței Civile nr. 1010/PI/CA/09.12.2009 rămasă Irevocabilă.

Rezultatul votului
 

53. Informarea Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, aferentă semestrului al II-lea 2009 .
 
54. Adresa nr.SC2010 -2095/28.01.2010 a Instituției Prefectului – Județul Timiș cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.2/2010 privind restrângerea competențelor ordonatorilor de credite organizați cu personalitate juridică la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului
 

55. Adresa nr. SC2010 – 2093/28.01.2010 a Instituției Prefectului – Județul Timiș cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 370/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C. &laquo  United Media &raquo S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 100(unasută) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 50 (cincizeci) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip &laquo  backlit &raquo și &laquo  billboard &raquo și împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2009 privind aprobarea asocierii între Municipiul Timișoara și S.C. &laquo  News Outdoor România &raquo S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 150(unasutăcincizeci) refugii de călători în stațiile de transport în comun și a 55 (cincizeci și cinci ) locații pentru amplasarea de structuri publicitare tip &laquo  backlit &raquo și &laquo  billboard &raquo

Rezultatul votului
 

56. Minuta nr.SC2010 – 2662/03.02.2010 între reprezentanții autorităților locale și reprezentanții Inspectoratului Şcolar Județean Timiș, cu privire la Adresa nr. SC2010- 2072/28.01.2010 a Liceului Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum” Timișoara, Adresa nr. 110/25.01.2010 a Colegiului Național de Artă &laquo  Ion Vidu &raquo , Adresa nr.SC2010 – 1976/27.01.2010 a Şcolii cu clasele I-VIII Rudolf Walther, Adresa nr.CP- 91/09.02.2010 a Liceului Jean-Louis Calderon .
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 23.02.2010

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/24.02.2009.

Rezultatul votului