Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 25 mai 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 25 mai 2010:

 
1. Interpelările consilierilor municipali.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2011.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2010 ale SC Administrarea Domeniului Public SA.

Rezultatul votului
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2010 ale Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2010 la S.C. PIEȚE S.A.
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2010 la S.C. HORTICULTURA S.A.

Rezultatul votului
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor și  a obiectivelor de performanță la S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara pe anul 2010.
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat &quot Csiky Gergely&quot , Filarmonica &quot Banatul&quot și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind declararea Zilei de 20 decembrie ca Zi a Timișoarei, zi de importanță locală.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind completarea activității cu un serviciu social nou &quot Cantina Socială cu Centru de Urgență pentru Persoane fără Adăpost&quot .

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului pentru Protecția Copilului și Familiei.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii și a Contractului de asociere între Municipiul Timișoara și S.C. &quot First Outdoor Holding&quot S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării și întreținerii unui număr de 82 (optzecișidouă) refugii de călători în stațiile de călători RATT și taxi, a 20 de panouri de informare, a 2 coloane publicitare și a 45 (patruzecișicinci) locații pentru amplasarea de panouri publicitare.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru negocierea preluării terenului proprietatea lui Miza Mihai pe care se află Uzina de Apă nr.2-4 a S.C. AQUATIM S.A.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Ştrandul Tineretului, în vederea casării.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în Timișoara, Bv. Cetății nr.1, str. W. Shakespeare nr.37, str. Preyer nr.16, str. Pop de Băsești nr.7.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din Zona Piața 700 în vederea amenajării unei parcări subterane.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Universitatea Politehnică Timișoara (UPT) a unor suprafețe de teren din parcelele cu nr. topo: 8567/1/1/2/2/1/1/2, 8567/1/1/2/2/1/1/3, 8567/1/1/2/1/1/1, 8567/1/1/1/1/1 și 8567/1/1/2/1/1/2, în vederea construirii Sălii Polivalente, conform PUD, în Timișoara strada Dr. Aurel Păunescu Podeanu.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1466/2005 încheiat cu S.C. G&amp R EVOLUTION COMPANY S.R.L. pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii).

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind modificarea art.24 alin.3 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006.

Amendament

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu privire la înstrăinarea construcției proprietatea S.C. Banca Comercială Română S.A. amplasată  pe terenul concesionat conform Contractului de concesiune nr.19/01.12.1996.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind alipirea unor unități individuale din imobilul din Timișoara, Calea Buziașului nr.28.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren înscrisă în C.F. nr.407138 Timișoara cu nr. topo 505/2/2/a, atribuită în folosință gratuită Fundației &quot Pentru Voi&quot din str. Nicolae Filimon.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unificării parcelelor de teren proprietate a Primăriei Municipiului Timișoara , atribuite în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe Române Timișoara – Ronaț, prin Hotărârile Consiliului Local nr. 339/2006, nr. 16/2008 și nr. 286/2009.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr.409056 Timișoara cu nr. topo 409056 din strada Martir Constantin Radu nr.18/b.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (ap.nr.2 – SAD), situat în imobilul din strada I.H. Rădulescu nr.6, proprietar Ailinchi Viorica, la prețul de 30.000 euro.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a Sălii &quot Constantin Jude&quot (Olimpia) în vederea organizării Jocurilor Regionale &quot Special Olimpycs&quot ediția a VI-a.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a Salii &quot Constantin Jude&quot  (Olimpia) în scopul desfășurării concursului de dans sportiv &quot Cupa Baroque Timișoara 2010&quot .

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara, str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Fundației pentru Copii Ronald McDonald.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 291/28.07.2009 privind atribuirea suprafeței de 0,42 ha teren către Asociația Casa Câinelui Timișoara.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 597/19.12.2006 cu indicatorii conform devizului General modificat 2010 și aprobarea devizului estimativ pentru finalizare investiție &quot Construire casa căsătoriilor și sediu pentru Direcția de Evidență a Persoanelor, din Timișoara&quot , B-dul Mihai Eminescu (fost I.V. Lenin), nr. 11.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului estimativ pentru finalizarea investiției &quot Reabilitare construcție Club 1 Mai&quot , strada Avram Imbroane nr. 54, Timișoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru realizarea obiectivului de investitii &quot Reabilitare termică Bloc Piața Mărăști nr.1-2&quot cuprins în Programul național multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, cu finanțare în anul 2009.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Construcție Modul termic  43 cu rețelele termice aferente&quot .

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Spații depozitare, industrie nepoluantă și servicii&quot , Calea Aradului FN, extravilan, Timișoara.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Hale Industriale și Depozitare P+1E&quot str.  Anton Kathrein nr.7, Timișoara.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuințe și funcțiuni complementare&quot , str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/a, Timișoara

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuințe și funcțiuni complementare&quot , str.  Iancu Văcărescu nr. 1-5, Timișoara.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Spații comerciale&quot – Calea Aradului DN 69 km3, Timișoara.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă pentru spații comerciale, depozitare și servicii” Calea Aradului  DN69 Km 7, Timișoara.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &quot Extindere grădiniță cu corp nou P+2E&quot , str.  Brâncoveanu nr. 73, 75, 77 Timișoara.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind contribuția Municipiului Timișoara pentru anul 2010, pentru premierea echipei de baschet masculin juniori Under 20 ani, a Clubului Sportiv Şcolar Bega Timișoara.

Rezultatul votului

50. Adresa nr.CP2010 – 000408/18.05.2010 a domnului Drăghici Constantin privind cererea de atribuire în compensare a unei suprafețe de teren de 350 mp pentru extinderea unui &quot Centru de încurajare și susținere a dezvoltării IMM-urilor&quot .

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.05.2010

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot Formarea continuă a cadrelor didactice după un model inovativ de tip  blended learning&quot , ID 38.652, câștigat de Colegiul Național Bănățean din Timișoara și finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltzarea Resurselor Umane 2007 – 2010, Axa prioritară 1 &quot Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.3 &quot Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională&quot și alocarea în bugetul local a sumelor necesare implementării proiectului.

 
Rezultatul votului

 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu.