Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 29 iunie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 29 iunie 2010:

 
1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, Excelenței Sale D-lui Robin Anthony Barnett, ambasador al Marii Britanii la București.
 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei BUMBUC VERONICA MIHAELA.

Rezultatul votului 
 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ELENA PATRICIA GEMENIUC.
Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Componenței Comisiei III – pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 25.05.2010.

Rezultatul votului 
 

6. Interpelările consilierilor municipali.
7. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Horia Rusu.
Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind prețul local al energiei termice facturată populației începând cu data de 1 august 2010.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 255/30.06.2009.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 413746 Timișoara cu nr. topo 5684 din str. Abrud nr.11 pentru punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 754/A/2009.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei de teren înscrise în CF nr. 402266 Timișoara cu nr. topo 9510/1/1 din Timișoara Bv. Corneliu Coposu (Bv. Pârvan) nr. 3.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea &quot Strategiei locale privind schimbările climatice și a Planului strategic de acțiuni privind combaterea, atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice în Municipiul Timișoara&quot .

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind intabularea unor construcții de la CET Timișoara Centru în proprietatea Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unui &quot Sistem de eficientizare a încasărilor și cheltuielilor la RATT&quot .

Amendament 1

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara a unor bunuri din domeniul public ce asigură transportul urban în Municipiul Timișoara.
 
Amendament 1

Rezultatul votului 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare către chiriași a imobilelor proprietatea Municipiului Timișoara situate în Timișoara, str. Dacilor nr.13, ap.4,7,8 și 9.
Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș a terenului situat în Timișoara înscris în C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top 13494/1.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Regia Autonomă de Transport Timișoara, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Romanilor nr.1.
 
Rezultatul votului 
 

21. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Asociația Județeană de Fotbal Timiș, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Pop de Băsești nr. 43.
Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor incluse în domeniul privat al Municipiului Timișoara aferente caselor construite de către S.C. Braytim S.R.L. în Zona Calea Martirilor nr. 51 către titularii contractelor de concesiune.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de cercetare prealabilă privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenului proprietatea lui Miza Mihai , pe care se află Uzina de Apă nr. 2-4 a S.C. AQUATIM S.A.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1135/2000 încheiat cu Asociația Crescătorilor de Albine din România – Filiala Timișoara, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Traian nr.3.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1470/2005, modificat prin Actul adițional nr.1/04.08.2005 încheiat cu Asociația Națională a Surzilor din România, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Teiului nr.7.

Amendament 1

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu comuna Dumbrăvița pentru realizarea în parteneriat a proiectului &quot Centru de zi pentru îngrijirea copiilor&quot și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu comuna Dumbrăvița pentru realizarea în parteneriat a proiectului &quot Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăvița – Incubator de afaceri&quot și depunerii acestui proiect spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.
 
Rezultatul votului 
 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul Proiectului &quot Sistem agro – logistic regional integrat&quot nr. HURO/0802/153, Acronim RAL –SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 – Axa prioritară 2 – &quot Întărirea coeziunii sociale și economice în regiunea de graniță&quot , Domeniul major de intervenție 2.1 – &quot Sprijinirea cooperării transfrontaliere în domeniul afacerilor&quot , Acțiunea 2.1.1. ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională.
 
Amendament 1

Rezultatul votului 
 

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de management al populației canine, animalelor de companie și activități de ecarisaj în Municipiul Timișoara, prin concesiune , cu nr. SC2006 – 15384/31.07.2006.
Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de combatere a vectorilor și dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, dezinsecție, dezinfecție și delarvizare în Municipiul Timișoara, cu nr. SC2006 – 15308/28.07.2006.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 45 din str. Miloia bl. B1 sc. A.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Pictor Aman nr. 1.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 266/31.07.2007 – privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România- filiala Timișoara.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara- zona de nord.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara- zona de sud.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului în valoare de 2.620.380 lei, inclusiv TVA, pentru finalizarea investiției &quot Construire Casa Căsătoriilor și sediu pentru Direcția de Evidență a Persoanelor din Timișoara&quot , Bv M. Eminescu (fost I.V. Lenin) nr.11.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului în valoare de 405.867,53 inclusiv TVA, pentru finalizarea investiției &quot Reamenajare Parcul Poporului&quot din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea obiectivului de investiții &quot REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAȚA MĂRĂŞTI, NR. 1-2&quot cuprins în Programul național multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara, cu finanțare în anul 2009.

Amendament 1

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. Drumuri Municipale S.A .

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la patru străzi din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu revizuite și a cofinanțării proiectului &quot Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană&quot .

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții &quot Ridicarea liniei CF pe estacada în Municipiul Timișoara&quot .

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării și organizării parcărilor publice în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru &laquo  Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâița, Timișoara &raquo .

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă și a unei canisite pe strada Orion din Timișoara.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timișoara.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă și a unei canisite pe strada Mureș din Timișoara.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă și a unei canisite pe Calea Buziașului din Timișoara.

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Iorgovanului nr.1 din Timișoara.

Rezultatul votului

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea  parcării ecologice pe strada Circumvalațiunii nr. 37 din Timișoara

Rezultatul votului

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr.1-2-3 și Muzicescu nr.12.

Rezultatul votului

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe str. Zarand nr.3-5-7-9 din Timișoara.

Rezultatul votului

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe str. Dâmbovița nr. 80 din Timișoara.

Rezultatul votului

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice pe strada Intrarea Castanilor nr.1-2 și Hărniciei nr.3 din Timișoara.

Rezultatul votului

58. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Reamenajarea și modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice din Timișoara&quot – faza I, actualizat.

Rezultatul votului

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Construire imobil locuințe colective S/D+P+3E+M/Er&quot – strada Carei nr.20, Timișoara.

Rezultatul votului

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuințe colective și funcțiuni complementare&quot strada Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurențiu Nicoară), Timișoara.

Rezultatul votului

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuință multifamilială D+P+2E+Er&quot str. Bârzava nr. 1B, Timișoara.

Amendament 1

Rezultatul votului

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Locuințe și funcțiuni complementare&quot A 696/1/1 extravilan, Timișoara.

Rezultatul votului

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &quot Amenajare spălătorie auto, bar&quot , str. Calea Martirilor nr.134, Timișoara.

Rezultatul votului

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Baschet în vederea derulării proiectului &quot Pregătirea și desfășurarea Campionatului European U-18 Feminin&quot în perioada 29 iulie – 8 august 2010, în Timișoara.

Rezultatul votului

65. Adresa nr. SC2010 – 14110/11.06.2010 a S.C. Elaine S.R.L privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

66. Adresa nr. SC2010 – 13584/07.06.2010 a S.C. Complex Timiș  S.R.L privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 29.06.2010

1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara pentru semnarea Protocolului de predare-preluare privind transferul managementului asistenței medicale a unităților sanitare publice cu paturi din Timișoara.

Rezultatul votului

2. Adresa nr.SC2010 – 14179/14.06.2010 a domnului CIURARIU EMILIAN SORIN privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 178/25.05.2010 – privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului MunicipiuluiTimișoara.
 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu, cu excepția pct. 7 care a fost inițiat de domnul consilier Ciprian Jichici.