Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 30 martie 2010

Vă prezentăm rezultatele votului consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 30 martie 2010:

1. Interpelările consilierilor municipali.

2. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara jurnalistului Mile Cărpenișan.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara Excelenței Sale d-lui Robin Anthony Barnett.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Amendament

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurii de selecție a directorului la S.C. Horticultura S.A. Timișoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara, S.C. Piețe S.A., S.C. Drumuri Municipale S.A. Timișoara și constituirea Comisiei de selecție.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor cadru de închiriere prin licitație publică deschisă cu strigare, a obiectivelor „Ştrand Termal cu construcții” din Timișoara, strada Vasile Pârvan nr.9 și „ Bază Sportivă și de Agrement din Timișoara, Zona Stadion”.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării terenului în suprafață totală de 92,98 ha alcătuit din mai multe parcele înscrise în următoarele C.F. – uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086 în vederea realizării unei Infrastructuri Regionale pentru Afaceri și Inovare în sectorul Tehnologiei Informației și Comunicării, în Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timișoara, din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 7,5 milioane euro în scopul asigurării finanțării unor investiții de interes local.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii activității de deszăpezire-curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timișoara pentru perioada 01 noiembrie 2010 – 01 martie 2016.

Amendament

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.377/27.10.2009 – privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea la cerere a concesionarului, în contractele de concesiune încheiate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 176/1998 – privind aprobarea metodologiei de autorizare a extinderii unor construcții în vederea realizării unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și curți aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în imobile revendicate.

Rezultatul votului
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003 completat prin Hotărârea Consiliului Local nr.215/30.05.2006.

Amendament

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre pentru  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara pentru constituirea Asociației „Agenția de Energie a Județului Timiș”.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei pentru folosirea terenurilor aferente spațiilor comerciale sau de prestări servicii vândute în baza Legii nr. 550/2002 sau Legii nr. 341/2004.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. General Dragalina nr.18 către Asociația Națională a Evaluatorilor din România și Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență – Filiala Timiș.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

19. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității acordurilor de funcționare ambulant (terase) în Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind acordarea de suplimente salariale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

22. Proiect de hotărâre privind apartamentarea    imobilului situat în Timișoara str. Gheorghe Asachi nr.12.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara , str. Rusu Şirianu nr. 42.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea reapartamentării imobilului din Timișoara. Str. Goethe nr.2 și str. dr. Nicolae Paulescu nr.1 înscris în C.F. nr.401120 – C1 – U4 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.119273 Timișoara nr.top 1184/XXIV.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. I. Maniu nr. 9.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare către chiriași a imobilelor proprietatea Municipiului Timișoara situate în Timișoara, strada Ştefan cel Mare nr.30,32,34 și str. Anvers nr.14.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1108/2000 încheiat cu Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Brașov nr.8.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Berbentea Flavius Pavel, chiriaș al ap.49 din strada Miloia Bl B1 Sc.A și Onica Adrian Vasile, chiriaș al ap.18 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.33 situat în strada Miloia Bl.B1, sc.A și apartamentul nr.15 situat în strada Miloia Bl.B1, sc.B.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind plățile efectuate de către instituțiile publice care au încheiate angajamente legale cu Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2009.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Asociației &laquo  Societatea Română Speranța &raquo .

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara, Aleea Sănătății, nr. 15, datorată bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2010, Asociației &laquo  Casa Faenza &raquo .

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferentă anului fiscal 2010, pentru 8 imobile, Fundației „Pentru Voi”.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Barițiu nr.18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2010, Asociației „ Serviciul de Ajutor Maltez în România – Filiala Timișoara”

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2010, pentru patru imobile, Fundației Umanitare „Centrul Vieții”.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind componența comisiilor constituite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

40. Proiect de hotărâre privind evaluarea managementului pentru instituțiile de spectacol din Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare privind caracterul natural și peisagistic al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Analizei cost-beneficiu, pentru realizarea obiectivului de investiții „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Grupului Şcolar de Industrie Alimentară Timișoara”.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind schimbarea amplasamentului canalului Hcn 1254 și a unui sector din canalul Hcn 1253 conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 358/2008 și Hotărârea Consiliului Local nr. 313/2009- Zona Freidorf , str. Ioan Slavici extravilan.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Amplasare imobil locuințe colective și funcțiuni complementare” – strada Aleea Cristalului Timișoara.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona rezidențială pentru parcela cu nr. top 1693/635 – 6377/II”, strada Bujorilor nr.11, Timișoara.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale industriale” C.F. 4927 – Zona Freidorf, Timișoara.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex multifuncțional, centru comercial, locuințe, accese, parcaje” str. Circumvalațiunii nr.4.

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri și locuințe de serviciu” – Calea Torontalului, Timisoara.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat prin HCL nr. 469/2008 cu menținerea indicilor de construibilitate, în vederea recompartimentării imobilului edificat și asigurarea locurilor de parcare necesare pe parcela nr. top 13843, 13844” strada Mareșal Averescu nr. 34 /D – strada Mangiuca nr. 1, Timișoara.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălătorie auto”, str. Dâmbovița nr.36, Timișoara.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare casă unifamilială” str. Martir Ioan Ciordas nr.24, Timișoara.

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 805/PI/CA/20.10.2009 rămasă Irevocabilă, prin care „se anulează Hotărârea Consiliului Local nr. 78/24.02.2009 de respingere a Planului Urbanistic de Detaliu – Modificare regim de înălțime la construcții pentru locuințe de la S+P+2E+M la P+3E+Er, strada Mureș nr. 43, Timișoara și obligă pârâta să aprobe documentația solicitată de reclamant în măsura în care aceasta respectă normativele tehnice în domeniu”.

Rezultatul votului

53. Expunerea de motive nr.SC2010 – 4923/03.03.2010 a domnului consilier Stoia Traian, privind introducerea pe ordinea de zi a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 315/2008, în vederea modificării și completării acestuia. 

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

54. Adresa nr.CP2010 -179/02.03.2010 a d-lui Lupșa Sorin referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2010 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului Bega”.

Rezultatul votului

55. Adresa nr.SC2010 – 6172/17.03.2010 a d-nei av. Obîrșanu Carmen referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.76/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbaniszic Zonal &laquo Imobil cu parter comercial, showroom și birouri la etajele superioare + D+P+3E + Er &raquo , strada I.I. de la Brad nr.1 – Calea Lipovei nr.1 Timișoara.

Rezultatul votului

56. Adresa nr. SC2010 – 6577/22.03.2010 a av. Păunescu Raluca Laura pentru S.C. GPG COMPANY S.R.L. formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 60/23.02.2010 privind numirea a cinci consilieri locali ca membri titulari și trei consilieri locali ca membri supleanți în Comisia de licitație privind închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a obiectivelor  Ştrand Termal cu construcții, str. V. Pârvan nr.9 și Baza Sportivă și de Agrement din Timișoara, Zona Stadion.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi cu excepția punctelor nr. 2, 39, 40 și 53 au fost inițiate de Primarul MunicipiuluiTimișoara domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.

Punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi a fost inițiat de Viceprimarul Municipiului Timișoara – domnul Sorin Grindeanu.

Punctele nr. 39, 40  și 53 au fost inițiate de domnul consilier Stoia Traian.