Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 30 noiembrie 2010

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 30 noiembrie 2010:

1. Aprobarea Procesului-Verbal  al Şedinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 16.11.2010.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării Titlului de Cetățean de Onoare al  Municipiului Timișoara, Domnului prof. univ.  dr. Constantin Octavian Luca.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune  pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolului  de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate  unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru anul 2011.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  utilizarea  gratuită de către R.A.T.T. a materialelor rămase în stoc în urma finalizării proiectului &quot Modernizarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara”.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7), situat în imobilul din str. Anton Pann nr.1, la prețul de 55.000 euro.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor  cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 7/2), la prețul de 152.750 lei , respectiv  (SAD 7/3), la prețul de 140.000 lei situate în imobilul din Piața Victoriei nr.1/B.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație  decât aceea de locuință (SAD nr.3), situat în imobilul din Piața Victoriei nr.8, la prețul de 100.000 euro.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1195/2001, modificat prin Act Adițional nr. 1/31.01.2006 încheiat cu Organizația Internațională a Aromânilor, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Ştefan cel Mare  nr. 33.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind acordarea de suplimente salariale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 241/2003 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de taxare a staționării și parcării autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre  privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune  a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului  de terenuri între Municipiul Timișoara și S.C. Metcons 7 SA.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  deschiderea procedurii de stingere a obligațiilor fiscale ale S.C. PARK MODOŞ S.R.L.  prin darea în plată  și numirea comisiei.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru promovarea și implementarea obiectivului de investiții &quot Centru Regional Intermodal de Transport Marfă Timișoara – Remetea Mare, județul Timiș”.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului &laquo  Centru de zi pentru îngrijirea copiilor &raquo , în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul de intervenție 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului   &quot Infrastructură regională de afaceri și inovare în sectorul  IT C”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei  cost beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului  Timișoara, în vederea accesării  fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional  Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  și vânzarea  terenurilor aferente imobilelor  construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

19. Proiect de hotărâre privind amenajarea sectoarelor pentru producătorii de legume și fructe din județul Timiș în piețele administrate de S.C.  Piețe S.A.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  elaborarea unui program  pe trei ani pentru reabilitarea termică a tuturor  clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind posibilitatea pentru clădirile situate în zona istorică a Municipiului Timișoara protejate prin hotărâri ale administrației publice locale sau centrale și legi speciale de a avea la parter spații comerciale fără asigurarea locurilor de parcare.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe terenuri proprietatea  Municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui program de analiză a performanțelor economice ale regiilor și societăților comerciale la care  Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind interzicerea scutirilor la plata impozitelor pe clădiri.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

25. Proiect de hotărâre privind edificarea de parcări supraterane sau subterane.

Amendament 1

Amendament 2

Amendament 3

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  &quot Calea Torontalului pentru dotări și servicii publice&quot , Calea Torontalului CAD 50272, Timișoara.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, Ciarda Roșie,  Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &quot Amenajare spălătorie auto în hala existentă”, str. Liviu Rebreanu nr.128, Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu &quot Amenajare platformă spălătorie auto”, str. Constantin cel Mare nr.2, Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării evenimentelor de pe Agenda  manifestărilor culturale.

Rezultatul votului

33. Informarea  Direcției Patrimoniu privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 14294/13.11.2008  a Judecătoriei Timișoara definitivă și irevocabilă în șnur cu Decizia Civilă nr.339/A/02.04.2009 a Tribunalului Timiș și cu Decizia Civilă nr. 1050/12.11.2009 a Curții de Apel Timișoara.

34. Adresa nr. SC2010 – 26623/05.11.2010 a domnului Torje Marcel  privind plângerea prealabilă  formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 330/03.08.2010 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului.

Rezultatul votului

35. Adresa nr.CP2010 – 927/24.11.2010 a Instituției Prefectului – Județul Timiș privind Invitația la Conferința &quot Caravana  reformei achizițiilor publice în contextul absorbției fondurilor structurale&quot – Arad , 9 decembrie , 2010.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi,  cu excepția punctelor de la nr. 18  la nr.26 , au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre de la pct .18 a fost inițiat de domnii consilieri Traian  Stoia și Radu Țoancă.

Proiectul de hotărâre de la pct 19 a fost inițiat de grupul consilierilor PDL prin
domnul  Ovidiu Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre  înscris la pct. 20  a fost inițiat de  domnii consilieri:
Bogdan Ciprian , Sarafolean Silviu, Țoancă Radu, Ciuhandu Ovidiu, Moldovan Valentin, Blaj Adriana,  Ehegartner Petru.

Proiectul de hotărâre  înscris la pct. 21  a fost inițiat de domnii consilieri: Stoia
Traian, Țoancă Radu, Moldovan Valentin,  Ciuhandu Ovidiu, Jichici Ciprian, Blaj Adriana, Pau Radu Adrian, Sarafolean Silviu  și Ehegartner Petru.

Proiectul de hotărâre de la pct.22 a fost inițiat de domnii consilieri  Stoia Traian, Moldovan Valentin, Ehegartner Petru, Ciuhandu Ovidiu, Szabo Francisc și Blaj Adriana.

Proiectele  de hotărâre de la pct. 23, 24 și 25  au fost inițiate de domnii consilieri : Stoia Traian , Țoancă Radu, Moldovan Valentin, Ehegartner Petru, Ciuhandu Ovidiu și Szabo Francisc.

Proiectul de hotărâre de la pct.26 a fost inițiat de domnii consilieri Grindeanu Sorin, Stoia Traian  și  Țoancă Radu.
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului  Local al Municipiului Timișoara nr. 411/16.11.2010.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei înscrise în C.F. NR. 414775 Timișoara cu nr. topo 9512 din B-dul  Vasile Pârvan.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în Municipiul Timișoara. (proiect propus de dl cons. Sandu Ştefan)

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

4. Proiect de hotărâre privind  condițiile de amplasare a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislația în vigoare.(proiect propus de dl consilier Toader Corado).

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Adresa CP2010 –  948/29.11.2010 a Partidului Conservator referitoare la Proiectul de hotărâre  privind  impozitarea clădirilor în care își desfășoară activitatea organizațiile neguvernamentale și fundațiile.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex de investiții &quot Modernizare strada Cloșca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetății – str. Ovidiu Balea”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului  Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”,  Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”. 

Rezultatul votului