Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedință Ordinară din 1 martie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 1 martie 2011:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local  din data de 15.02.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

Luare de cuvânt

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului  privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind indicatorii  de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei  de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul  în suprafață de 93 mp. ocupați de Colegiul de Artă Ion Vidu și 15 mp ocupați de strada Ion Vidu, proprietatea lui Tenche Ioan Ştefan și Tenche Dimitrie Vilian

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor de priorități pentru anul 2011 întocmite pe categorii de persoane care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei la Contractul de concesiune a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara către S.C. AQUATIM S.A.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al  Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr.550/14.10.2002.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de analiză a SC PIEȚE SA și SC Horticultura SA întocmite conform Hotărârii Consiliului Local nr. 429/30.11.2010.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății Comerciale Administrarea Domeniului Public S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea piețelor unor operatori privați

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  dreptul  proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale  aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timișoara de a cumpăra aceste terenuri.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

16. Proiect de hotărâre privind măsuri de  protecția mediului (colmatări de canalizări și răspândire de pulberi în atmosferă).

Amendament

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  rentabilizarea   spațiilor aflate în proprietatea municipalității în vederea creării de resurse  pentru întreținerea acestora și promovarea tinerilor artiști, elevi și studenți.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (subapartamentarea) imobilului situat în Timișoara str. Florimund Mercy nr.4, ap.17.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea  imobilului situat în Timișoara str. Iepurelui nr. 10, înscris în C.F. nr. 423541 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a C.F.  nr. 3122 Timișoara   cu nr. top.7117.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  apartamentului 15 din strada  Miloia Bl. B2.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre  privind atribuirea imobilului  din Timișoara, str. Aluniș nr. 36 către Asociația pentru Cultură și Educație ” WENDY” cu destinația de grădiniță.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Orșova nr. 4 către FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI DIN TIMIŞOARA.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr. 1 către Partidul Conservator – Filiala Județeană Timiș, cu destinația de sediu partid.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul  Timișoara a Contractului de proiectare nr. 50011/02.08.2006 privind  ” Reabilitarea infrastructurii la rețeaua de transport în comun cu tramvaiul în Municipiul Timișoara” ,  încheiat între Regia Autonomă de Transport Timișoara și S.C. IPROTIM S.A

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  instituirea taxei speciale pentru procedura desfacerii căsătoriei prin divorț pe cale administrativă.

Amendament

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului  Local nr. 225/29.06.2010.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la  Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  salubrizare a localităților prin  concesiune  nr. SC2006 – 15414/31.07.2006.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafeței luate în calcul pentru determinarea volumului de ape meteorice preluate în sistemul centralizat de canalizare de pe suprafețele aparținând domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind Planul  de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara pe anul 2011.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind cuantumul veniturilor potențiale  care se pot obține din valorificarea  bunurilor ce depășesc  cantitativ bunurile considerate  de strictă necesitate pentru nevoile familiei și a veniturilor care  nu se pot dovedi prin acte eliberate de autoritățile competente, în vederea aplicării Legii nr.  416/2001 privind venitul minim garantat.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului   mediu lunar de întreținere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului de Colaborare dintre Municipiul Timisoara, prin Compartimentul Infocentru Turistic din cadrul Directiei Dezvoltare, si Universitatea de Vest, prin Sectia Economia Comertului, Turismului si Serviciilor din cadrul Facultatii de Economie si de Administrare a Afacerilor, privind promovarea si realizarea obiectivelor comune în domeniul turismului.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional  nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat prin  Hotărârea  Municipiului Timișoara nr. 351/29.09.2009 privind aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la Proiectul ” BARRABARRIPEN – un model interregional de incluziune destinat femeilor rome” , în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 ” Promovarea incluziunii sociale” , Domeniul major de intervenție 6.2 ” Îmbunătățirea accesului  și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” și a contribuției proprii la acest proiect.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 29/29.01.2008, încheiată între Consiliului Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara 89.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata  impozitului pe clădiri  aferent clădirii situate în Timișoara Calea Dorobanților nr. 4, datorat bugetului local pe anul 2011, Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Reabilitare conducte apă și branșamente zona Fabric” .

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ” Reabilitare conducte apă strada Uzinei” .

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal ” Complex comercial și de servicii” , str. Ovidiu Cotruș nr.cad. A1319/2, extravilan Timișoara.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ” Locuințe colective și servicii” str. Constructorilor nr. 4A, 4B, 4C și Ion Ionescu de la Brad nr. 5 Timișoara.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanțării din bugetul local pentru manifestările  sportive cu ocazia ” Zilei Timișoarei” .

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și  Asociația Club Banu Sport Timișoara.

Rezultatul votului

43. Adresa nr.SC2011 – 003524/22.02.2011 a Instituției Prefectului Județului Timiș  referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/25.01.2011  – privind atribuirea directă prin contract de concesiune  către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării  unor parcări subterane.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi   cu excepția punctelor 13, 14, 15, 16 și 17 au fost  inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre de la punctul 13  de pe Ordinea de Zi  a fost inițiat de domnul consilier Ciprian Jichici .
Proiectele de hotărâre înscrise la  punctele 14, 15 și 17  de pe Ordinea de Zi  au fost inițiate de domnii consilieri Traian Stoia și Radu Țoancă.
Proiectul de hotărâre înscris la punctul 16 a fost inițiat de domnii consilieri Traian Stoia, Radu Țoancă și Nicolae Horablaga)

Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/25.01.2011 privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 97/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 Rezultatul votului