Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 26 iulie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 26 iulie 2011:   

1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 12.07.2011.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a  Statului de Funcții pentru aparatul  de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  transformarea postului de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Permanent de Lucru al Consiliului Local.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare  pentru Teatrul German de Stat.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor  și a obiectivelor de performanță la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara pe anul 2011.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  vânzarea locuințelor de tip A.N.L.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în administrare fără plată Consiliului Județean Timiș a tronsonului de drum de pe str. Colonel Enescu (între str. Paris și str. Sf. Ioan).

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea mutării pe o perioadă determinată, cuprinsă între 01.08.2011 – 15.11.2011, a activității serviciilor de piață (comerț cu legume și fructe) din Piața Badea Cârțan în Piața Traian.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  alipirea  parcelei cu nr. top 5545/2 înscrisă în C.F. 423115 Timișoara cu parcela cu nr. topo 5545/1 înscrisă în C.F.  401381 Timișoara și apoi dezlipirea din parcela nou creată în urma unificării, a terenului în suprafață de 719 mp. din Piața Badea Cârțan în vederea atribuirii către Parohia Ortodoxă Fabric Est Timișoara.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F.  nr. 407888 Timișoara, din Aleea F.C. Ripensia (fosta Piața Sf. Petru) și modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 276/1998 – pentru modificarea Hotărârii nr.205/18.11.1997 privind concesionare fără licitație  cu plata taxelor aferente a două terenuri în Timișoara pentru construirea a 1500 locuri de cazare în cămine studențești..

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 cu S.C. AURORA S.R.L.

Amendament

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind investițiile  de peste  un milion  de euro.

Amendament

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a boxelor nr. 7 și 8, în suprafață  de 63,23 mp., la prețul de 5.000 euro, situate în imobilul din Piața Unirii nr.6.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 1, în suprafață de 51,7 mp., la prețul de 90.000 euro, situat în imobilul din Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 3.

Rezultatul votului

16. Proiect  de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. General Dragalina nr.22 cu beneficiara Legii nr.341/2004 d-na Palcau  Adriana.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social Timisoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fără Adăpost”, a Documentației tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. 

18. Proiect de hotărâre privind alocarea către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii &quot Louis Turcanu&quot a sumelor necesare implementării proiectului  &quot Screeningul bolilor metabolice la nou-născut și diagnosticul molecular al bolilor cu transmitere ereditară: realizarea infrastructurii și colaborării euro-regionale (SCREENGEN)”, Cod HURO 0802/008 AF, aprobat  spre finanțare în cadrul Programului de cooperare Transfrontalieră – Ungaria-România 2007-2013, pe Axa prioritară 2 . Întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenție 2.4 Protejarea sănătății și prevenirea amenințărilor comune, 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătății și prevenirea amenințărilor  comune.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  în folosință gratuită a Sălii Olimpia în vederea  desfășurării unui concert Cesaria Evora.

Amendament

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădire și teren datorat de asociații și fundații.

Amendament

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea schemei de ajutor  de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale neachitate în termen constând în impozit/taxă pe clădire și/sau impozit/taxă pe teren  datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

23.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în Municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru lucrarea &quot Reabilitare construcții, instalații și extindere la  Sala &quot OLIMPIA” din Timișoara, Aleea F.C. Ripensia nr.7.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Amenajare zona Weismuller – Laurențiu Nicoară”.

Rezultatul votului

26. Proiectul de hotărâre privind  radierea unor poziții din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal &quot Zonă predominant rezidențială – Amplasare  locuință colectivă P+3E&quot , str. Suceava nr.15, Timișoara.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Zonă locuințe colective”, str. Vasia Vasilescu nr.2, Timișoara, (fosta str. Laurențiu Nicoară, C.F.  nr. 5149 –  Freidorf, C.F. nr. 5074 – Freidorf).

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Construire locuințe colective cu funcțiuni complementare la parter P+2E+M/Er”, str. Uzinei nr.13, Timișoara.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei ședințe comune a Consiliului Local al Municipiului Timișoara și a Consiliului Local al orașului înfrățit Szeged din Ungaria în a doua jumătate a anului 2011 la Timișoara și alocarea sumei de 42.000 lei de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor prilejuite de vizita Consiliului Local al Municipiului Szeged la Timișoara.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Mulhouse din Franța.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 87.000 lei în vederea participării Municipiului Timișoara la evenimentul „Ruga Bănățeană la Dijon „ dedicat promovării Municipiului Timișoara și regiunii Banat la Dijon, in Burgundia, Franța.

Rezultatul votului

33. Adresa nr. SC2011 – 015485/18.07.2011 a S.C. TICA HALIM S.R.L.  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 139/19.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților  de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

34. Adresa nr.15A/5881/CA/13.07.2011 a Secretariatului General al Guvernului referitoare la solicitarea d-lui Căldărași Ioan  cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Guvernului nr. 1016/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct.13 , au fost  inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre de la pct.13 a fost inițiat  de domnul consilier Stoia Traian.

 
Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.355/28.09.2010 privind aprobarea proiectului &quot Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara”, a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.85/29.03.2011 privind  comasarea Spitalului Clinic de Obstetrica  Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timisoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

Rezultatul votului