Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 28 iunie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 28 iunie 2011:

1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 14.06.2011.
 
Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei GEMENIUC  ELENA PATRICIA.
 
Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului ŞTEFAN PETRU.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenței Comisiei III – pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

5. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al  Municipiului Timișoara domnului WILHELM FRIEDL.

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii de solicitare de către Compania Locală de Termoficare &quot COLTERM&quot S.A.  Timișoara Ministerului Finanțelor Publice a compensării, respectiv a stingerii obligațiilor  de plată datorate bugetului de stat de către Compania Locală de Termoficare &quot Colterm&quot S.A.  Timișoara cu sumele scadente și nevirate  reprezentând compensații acordate de la bugetul de stat pentru creșterea  neprevizionată a prețurilor la combustibil cuvenite conform O.G. nr.36/2006.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat cu  &quot S.C. AURORA&quot S.R.L.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației terenului, în suprafață de 98 de mp., oferit de Ion Teodor și Ion Vioara, teren înscris în C.F.  nr. 424907 Timișoara , situat în str. Virgil Madgearu nr.6.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții, a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii achiziționării imobilului din str. Rozalia nr.1, în care funcționează Spitalul Clinic Municipal de Urgență –  Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii cu Fundația Caritatea a chiriei aferente imobilului situat în Timișoara, B-dul 16 Decembrie nr.24 în care funcționează Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie &quot Dr. Dumitru Popescu&quot .

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind completarea listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea  Consiliului  Local al Municipiului  Timișoara , precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al  Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/2002.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Ştefan cel Mare nr.33 către Asociația  Mișcarea pentru Regatul României.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei cu nr. top. 30206/1 în suprafață de 1284 mp., înscrisă în C.F.  NR. 421764  Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 65923) în parcelele cu nr. top 30206/1/1 (526 mp), nr. top. 30206/1/2 (21 mp) și nr. top 30206/1/3 (737 mp ), dezmembrarea parcelei cu nr. top  30206/2 în suprafață de 816 mp., înscrisă în C.F. nr. 400879 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F.  nr.111202) în parcelele cu nr. top. 30206/2/1 (757 mp) și nr. top. 30206/2/2 (59 mp).

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea apartamentării imobilului situat în Timișoara, str. C. Porumbescu nr.32.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public, pe care se află amplasate construcții cu caracter provizoriu – chioșcuri comerciale  în Timișoara Piața 700.

Rezultatul votului

16. Proiect de  hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.6.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener la proiectul &quot Traditional Food Culture and Lifestyles for Climate Change Adaptation in South  East Europe&quot , acronim TRAFLICCA, finanțat  de Uniunea Europeană prin  Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul  Programului de Cooperare Transnațională Sud Estul Europei.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei”, a Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: &quot Poli de crestere&quot .

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului &quot Centru regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive&quot , a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost – beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu &quot Construire casa P+1 și garaj&quot , str. Ioachim Miloia nr.37, Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Zona cu funcțiuni mixte: Spații comerciale, birouri, servicii, unități de cazare și dotări aferente”, str. Circumvalațiunii nr.8-10, Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Construcții industriale nepoluante, depozitare, servicii, comerț și birouri aferente, extravilan Calea Torontalului DN 6 km 564 +500 stg., Timișoara.

Rezultatul votului

23. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  &quot Lotizare parcelă rezidențială&quot , str. Pictor  Theodor Aman nr.26, Timișoara.

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Construcții locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice&quot , Extravilan nr.CAD: A 890/2/1, Timișoara.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Ansamblu de locuințe colective și individuale”, str. Ion Slavici nr.104, Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind corectarea unei erori de redactare în preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2009 –  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Ansamblu locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Gr. T. Popa , nr. top.2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timișoara&quot .
 
Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , au fost  inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.