Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 29 martie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 29 martie 2011:
 
1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 01.03.2011.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara pe anul 2010 și rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2010.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind susținerea candidaturii Timișoarei la titlul de Capitală Culturală Europeană  după anul 2019.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/15.02.2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara în Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.).

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind comasarea Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timișoara cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind păstrarea personalității juridice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie &quot Dr. Victor Babeș&quot Timișoara în raport cu celelalte unități sanitare  și nu va fi supus comasării cu Spitalul Clinic Municipal.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea structurii organizatorice, Organigramei și Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Şcolară.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitație publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu terase sezoniere în Piața Victoriei și Piața Traian.

Amendament

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal pe raza Municipiului Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea &quot Regulamentului  local  de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea  planurilor de urbanism și amenajare a  teritoriului&quot .

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007  privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții Centrului de Servicii Sociale &quot Pentru Voi&quot .

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 140/25.03.2008 privind concesionarea unei suprafețe de teren către S.C. METALTIM S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre  privind luarea la cunoștință a procesului-verbal al ședinței din data de 08.02.2011 a Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu privire la reactualizarea (modificarea) chiriei lunare aferentă spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Alba Iulia nr.2 (Palatul Culturii) închiriat prin Contractul de închiriere nr. 1466/2005, la S.C.  G&amp R  EVOLUTION COMPANY S.R.L.

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziția Comisiei Municipale de fond funciar Timișoara a suprafeței de 33,0059 ha teren agricol situată în parcelele cu numerele cadastrale A 672, A 671, Ps 679 și A 666 din pășunea, care se află în proprietatea privată a Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului  Local al  Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a suprafeței de 43.480 mp teren situat în Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr. 6, înscris în CF nr. 72740 Timișoara la prețul stabilit prin &quot Rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT SRL și Mioc Nicolae&quot , preț consemnat în Procesul Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 567 mp., proprietatea d-nei Gherasim Milica, pe care este prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului  Timișoara, în vederea negocierii unui schimb de teren în compensare pentru terenul în suprafață de 609 mp,  proprietatea d-nei Bora Ileana și a d-lui Bora Traian, pe care este  prevăzută construirea Inelului IV de circulație.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea negocierii unor schimburi de terenuri aflate în proprietatea Municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea  altor persoane.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Timiș  a suprafeței de 2360 mp. teren înscris în C.F. nr. 416680 Timișoara, nr. top. 6983/1/1/2 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 578/19.12.2006 – privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani a suprafeței de 2360 mp teren, situat în Timișoara, str. Fagului nr. 11, înscris în CF nr. 7 –  Timișoara, top nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse și Asistență Educațională &quot Speranța&quot .

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (dezlipirea) și ieșirea din indiviziune asupra imobilului (teren) cu nr. topo 22567, 22568 înscris în C.F. nr. 421464 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 10832), str. Călărași nr. 16 – 16A.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre  privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 30985 în suprafață de 2007 mp., înscrisă în C.F. nr. 400253 Timișoara, (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. NR. 82247) în parcelele cu nr. top 30985/1 (1873 mp.) și nr. top 30985/2 (134 mp) și trecerea parcelei cu numărul top 30985/2 în suprafață  de 134 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea  apartamentului nr. 8 din str. I. Preyer nr.2.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului  cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr. 20 către Ambasada Republicii  Moldova în România pentru sediu Consulatului Onorific al Republicii Moldova la Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită  Parohiei Ortodoxe Biserica Studenților  a suprafeței totale  de 534 mp., formată din terenul cuprins în parcelele cu nr. topo:9622, 9620 și 9618 înscrise în:  C.F.  422501 Timișoara, CF nr. 422539 Timișoara respectiv CF nr. 422538 Timișoara și radierea dreptului de administrare al Academiei Române asupra parcelei de teren cu nr. topo 9622.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind unificarea parcelei  cu nr. topo 505/2/2/a (nr. convertit 407138) cuprinsă în C.F. nr. 407138 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 3098  Freidorf) cu parcela cu nr. topo 505/2/2/b (nr. convertit 415691) cuprinsă în C.F. nr. 415691 Timișoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5084 Freidorf).

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD 2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.9, la prețul de 72.000 euro.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD2), situat în imobilul din str. E. Ungureanu nr.15, la prețul de 10.000 euro.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 425/30.11.2010 privind aprobarea proiectului “Infrastructura regionala de afaceri si inovare în sectorul IT&amp C”, Documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere&quot , Domeniul major de interventie 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de crestere&quot .

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind  modificarea  și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.355/28.09.2010 privind aprobarea Proiectului  &quot Reabilitarea spațiilor publice din centrul  istoric al municipiului Timișoara&quot ,  a documentației tehnico-economice și a Analizei cost – beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin  Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor  nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot ,  Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.352/28.09.2010 privind aprobarea proiectului  &quot Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega&quot , a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin  Municipiului Timișoara, în vederea  accesării fondurilor  nerambursabile  prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Protocolului privind proiectul  &quot Sistemul agro-logistic regional integrat&quot nr. HURO/0802/153, Acronim  RAL-SYSTEM,  depus  spre finanțare  în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România  2007 – 2013  de către Municipiul Timișoara, în calitate de Lider de proiect, alături de Municipiul Szeged, în calitate de  Partener de Proiect.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al Municipiului Timișoara cu Asociația Societatea Română Speranța.

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției – anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară Chosen.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind invitarea la Primăria Timișoara a persoanelor fizice, care au obligația să efectueze declarațiile  pentru înscrierea în Registrul agricol.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent anului fiscal 2011 pentru opt clădiri Fundației &quot Pentru Voi&quot .

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului  Timișoara pentru anul  fiscal 2011, Asociației &quot Societatea Română Speranța&quot .

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii  de la plata impozitului  pe clădiri  aferent anului  fiscal 2011 pentru  patru clădiri, Fundației Umanitare &quot Centrul Vieții&quot .

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii situate în Timișoara str. Gheorghe Barițiu nr.18, datorat bugetului local pentru anul  fiscal 2011, Asociației &quot Serviciul de Ajutor Maltez în România&quot Filiala Timișoara.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara Aleea Sănătății nr.15, datorată bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2011, Asociației &quot Casa Faenza&quot .

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara – zona de sud.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în municipiul Timișoara – zona de nord.

Rezultatul votului

46. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal &quot Imobil de locuit S+P+2E+Eretras&quot , Piața Sfântul Iosif cel Nou nr.9, Timișoara.

Rezultatul votului

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlul  de cotizație anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația &quot Baschet – Club Timișoara&quot .

Rezultatul votului

48. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 45.000 ron din bugetul local în vederea organizării de către Municipiul Timișoara a unui eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Protocolului de Înfrățire a orașului Timișoara cu orașul Faenza din Italia.

Rezultatul votului

49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de construire a Bisericii Parohiale din Parohia Ortodoxă Română Timișoara Aeroport.

Rezultatul votului

50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei în vederea executării lucrărilor de amenajare  pentru Parohia Ortodoxă Română Timișoara Cetate.

Rezultatul votului

51. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Agendei manifestărilor  culturale din anul 2011 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

52. Proiect de hotărâre privind  alocarea pentru anul 2011, de la bugetul local a sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi și a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timișoara.

Rezultatul votului

53. Adresa nr. SC2011 – 004929/10.03.2011 a Instituției Prefectului Județul  Timiș privind plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2011 – privind completarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Local nr. 371/30.10.2007  – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

54. Adresa nr. SC2011 – 004193/02.03.2011 – a domnului Totoeru Alexandru Lucian  privind plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr.371/2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

55. Adresa nr. CS2011 – 000013/10.03.2011 a  Institutului  Național de Cercetare-Dezvoltarea în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă &quot URBAN – INCERC&quot referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 18/25.01.2011 – privind dezlipirea  și apoi alipirea parcelelor înscrise în C.F. nr. 422500 Timișoara , C.F. 404643 și C.F.  nr. 422499 din str. Traian Lalescu nr. 2 și nr. 2 A  și str. Ioan Curea nr.1 și nr. 3, pentru Universitatea Politehnică Timișoara.
 
Rezultatul votului
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 47 , au fost inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

Proiectul de hotărâre înscris la pct. 47 a fost inițiat de doamna consilier Romanița Jumanca  și de domnul consilier Valentin Moldovan.
 


Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

 
1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului cu nr. Topo 215/2, aferent scărilor  și parapetului aferent acestora – pasaj din Pița Victoriei.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea Documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara în cadrul proiectului  &quot Modernizarea Parcului Rozelor&quot în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere”.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind  atribuirea către Direcția de Asistență Socială Comunitară a unui spațiu situat în corpul vechi al Şcolii Generale nr.11 din str. Războieni nr.2 pentru realizarea unui Centru de Incluziune Socială.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului &quot Amenajare Complex rutier zona Michelangelo”, a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. – &quot Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: &quot Poli de crestere&quot .

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 439/30.11.2010 privind aprobarea proiectului &quot Modernizare strada Closca-extindere la 4 benzi, sector blv. Cetatii – str. Ovidiu Balea &quot , a Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. – &quot Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere&quot , Domeniul major de interventie 1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbana&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de crestere&quot

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea  și apoi alipirea  parcelelor  înscrise în C.F.  NR. 425366  și CF 415 479 din str. Peru ( fosta str. Bujorilor nr. 49-51).

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui număr de 38 de locații prin licitație publică în vederea amplasării de cabinete tehnice stradale de telecomunicații.

Rezultatul votului