Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Extraordinară din 31 mai 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Extraordinare din 31 mai 2011:

1. Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 10.05.2011.

Rezultatul votului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Municipiului Timișoara la data de 31 Martie 2011.

Rezultatul votului

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2012.

Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3
Amendament 4
Amendament 5
Amendament 6

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului Subsidiar de Împrumut și Finanțare între  Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 al S.C.  Compania  Locală de  Termoficare  COLTERM S.A.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și a obiectivelor de performanță pentru anul 2011 ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a criteriilor și obiectivelor de performanță pe anul 2011 ale S.C. PIEȚE S.A. Timișoara.

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timișoara a unui împrumut în  valoare de 4.312.610 lei de la Ministerul Finanțelor Publice din veniturile obținute din privatizare de către acesta.

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2011.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre  privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentul de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Şcolară.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind modificările aduse Statutului  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) prin Actul Adițional nr.2.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

17. Proiect de hotărâre privind  necesitatea amplasării de construcții modulare în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 9 și închirierea acestora  pentru desfășurarea procesului de învățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

18. Proiect de hotărâre privind  solicitarea Guvernului României de trecere a unui teren din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Statului Român.

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia și transmiterea acestora în proprietatea Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

20. Proiect de hotărâre privind  revocarea dreptului de  folosință permanentă al Societății Cooperative Modex Grup asupra terenului  situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu nr.19A, Timișoara, înscris în C.F. nr. 426748, top 17294/2, 17295 în suprafață de 5738 mp., proprietate publică a Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei înscrisă în C.F. 426748 Timișoara cu nr. top. 17294/2, 17295 situată în Splaiul  Tudor Vladimirescu nr. 19/A.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  trecerea  din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul  privat al Municipiului Timișoara, a terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință situate în Timișoara, str. Batanea nr.33 și str. C. Brâncoveanu nr.24.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. a documentației de dezlipire (dezmembrare) a parcelei de teren cu nr. topo 694/1/1 694/1/2 695/1/2/3,  înscrisă în C.F.  nr. 419403 Timișoara (C.F. vechi 8652 Chișoda).

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timișoara în favoarea Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Operei Naționale Române  Timișoara, Teatrului German de Stat Timișoara și Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea  imobilului situat  în Timișoara str.Mangalia nr.2 și str. Ioan Budai  nr. 14.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr.233/29.06.2010 privind atribuirea în folosință gratuită către Uniunea Ucrainenilor din România Filiala Timiș, a terenului situat în Timișoara, înscris în C.F. nr. 416631 Timișoara cu nr. top.13494/1.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 2, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, în suprafață de 120,14 mp., la prețul de 200.000 euro.

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, SAD 2A, în suprafață de 49,19 m.p. la prețul de 80.000 euro și SAD 2B, în suprafață de 48,36 mp. la prețul de 100.000 euro , situate în imobilul din Str. E. Ungureanu nr.9.

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind încheierea  unui Contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August  1919 nr.21  cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Timiș.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind încheierea  unui Contract de închiriere cu Asociația Filatelică Timișoara, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Pop de Băsești nr. 43.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere  nr. 1482/2006 încheiat cu  Asociația Luptătorilor din  Revoluția Anticomunistă 16-22 Decembrie 1989 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Preyer nr.2.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea completării Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

33. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 478/28.10.2008 privind procedura în vederea obținerii Avizului prealabil de Oportunitate necesar pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/28.07.2009 și aprobarea unei noi proceduri în vederea obținerii Avizului de Oportunitate.

Rezultatul votului

34. Proiect de hotărâre privind declararea Zilei de 8 iulie – „Ziua Transportului Public Local din Municipiul Timișoara”.

Rezultatul votului

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării taxei de membru cu drepturi depline al Asociației Eurocities pentru anul 2011.

Rezultatul votului

36. Proiect de hotărâre privind  acordarea  gratuității la transportul public local elevilor din ciclul liceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara pe anul 2011.

Amendament

Rezultatul votului

37. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 1 la Convenția de Subvenționare nr.2/20.12.2010 pentru reabilitarea  clădirii istorice din Piața  Unirii nr.4, Timișoara.

Rezultatul votului

38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 124/29.03.2011 prin care s-a aprobat contribuția financiară  cu titlu de cotizație anuală aferentă anului financiar 2011 din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „Baschet – Club Timișoara”.

Rezultatul votului

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara în calitate de partener 11 la proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the ConvenANT of Mayors”, „O abordare inclusivă, de la egal la egal, a conurbațiilor și aglomerărilor urbane largi, pentru participare la Convenția Primăriilor” acronym CONURBANT, finanțat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI) prin Programul Intelligent Energy Europe 2010.

Rezultatul votului

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la Proiectul INFORMED CITIES INITIATIVE derulat de către ICLEI – Local Governments for Sustainability.

Rezultatul votului

41. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  „Documentației de Avizare a  lucrărilor de intervenție și a Analizei  cost-beneficiu” elaborate de către S.C. SUBCONTROL S.R.L. în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu  Dizabilități Podul Lung Timișoara”.

Rezultatul votului

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Timișoara pentru constituirea Asociației  „Cluster regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea de Vest România”.

Rezultatul votului

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fundamentare Istorică „Zone construite protejate – Timișoara 2011”.

Rezultatul votului

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire complex social cu  biserica, gradinița, sala polivalentă, azil persoane  în vârstă, casă oaspeți și teren de sport”, strada Tacit nr.8 Timișoara.

Rezultatul votului

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturismul  Dacia 1307 DC și pentru mijloacele tehnice  de intervenție ce deservesc Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Rezultatul votului

46. Raportul privind evoluția organizatorică, rezultatele obținute în trim. I – 2011 de către Direcția Poliția Locală a Municipiului Timișoara.

47. Adresa nr.SC2011 – 010762/20.05.2011 a Clubului Sportiv Şcolar nr.1 privind plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr.411/16.11.2010  privind radierea dreptului de administrare  operativă al Şcolii Sportive de Elevi  Timișoara  asupra imobilului situat pe B-dul   Vasile Pârvan nr.5, Timișoara înscris în C.F. nr.414775. top 9512,  în suprafață de 3463 mp. și a Hotărârii Consiliului Local  nr. 437/30.11.2010  – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  411/2010.

Rezultatul votului

48. Adresa nr. SC2011- 010521/18.05.20111 a   Asociației de Proprietari Splaiul  T. Vladimirescu nr. 24 privind plângerea prealabilă formulată  împotriva  Autorizației de Construire nr. 962/30.06.2010 , având drept beneficiar  pe  S.C. Real Estate Company S.R.L., care are la bază Hotărârea  Consiliului Local nr.  187/28.04.2009 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcții pentru servicii – Hotel Novotel și Etap”, B-dul Gen. Dragalina nr. 20, Timișoara.

49. Adresa nr. SC2011 – 009244/03.05.2011 a S.C. CAMPING INTERNAȚIONAL S.R.L.  privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2011 – privind  aprobarea prețului  de vânzare a suprafeței de 43.480 mp teren situat în Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr.6 înscris în C.F. 72740 Timișoara la prețul stabilit prin „Rapoartele de evaluare întocmite de IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L.” și Mioc Nicolae preț consemnat în Procesul-Verbal din data de 08.02.2011 al Comisiei de Negociere cu terții a Consiliului Local Timișoara.

Rezultatul votului

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepția pct. 36, au fost inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.36 a fost inițiat de domnul  consilier Petru Ehegartner.