Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 12 iulie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 12 iulie 2011:    
 
1. Aprobarea Procesului -Verbal al Şedinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara  din data  de 28.06.2011.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.
 
Amendament 1
Amendament 2
Amendament 3

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre  pentru completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 176/31.05.2011 privind  aprobarea contractării de către Municipiul  Timișoara a unui împrumut în valoare de  4.312.610 lei, de la Ministerul Finanțelor Publice din veniturile obținute  din privatizare de către acesta.
 
Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind acordarea  unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
 
Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre  privind  transmiterea unor imobile – construcții și teren cu destinația de grădinițe,  din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara  în administrarea Ministerului Educației, Cercetării,  Tineretului  și Sportului  prin Inspectoratul Şcolar Județean Timiș.
 
Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind trecerea  unor imobile din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al acestuia și transmiterea acestora în proprietatea Regiei Autonome de Transport Timișoara.
 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția  de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, SAD nr.3, în suprafață de 32,66 mp., la prețul de 6.000 euro și SAD nr. 4  în suprafață de 24,2 mp. la prețul de 5.000 euro, situate în imobilul din Timișoara, str. Iuliu Maniu nr.39.
 
Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  Actului Adițional  de prelungire cu un an  a Convenției – anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 217/26.05.2009, încheiată între  Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor  Maltez în România – filiala Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului &quot Reabilitarea Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Podul Lung Timișoara”, a Documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .
 
Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării  Municipiului Timișoara în calitate de membru fondator la constituirea Asociației  &quot Timișoara Capitală Culturală Europeană&quot .
 
Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  revocarea alin.2 al art.3  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic  Zonal &quot Amplasare Sediu PSD Timiș&quot , B-dul Republicii nr.12, Timișoara.
 
Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal &quot Zonă locuințe colective&quot , str. Ion Neculce nr. 13, Timișoara.
 
Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic  de Detaliu &quot Legalizare hală  servicii și depozitare în regim de înălțime P+1E parțial, conform O.U.G. nr. 7/2011 articolul VIII&quot , Calea Şagului nr. 171, Timișoara.
 
Rezultatul votului


Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , au fost  inițiate de  Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

 

Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

 
1. Proiect de hotărâre privind desfășurarea procesului de invățământ al Liceului de Arte Plastice Timișoara.
 
 Rezultatul votului