Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedința Ordinară din 15 februarie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 15 februarie 2011:

1. Raportul Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2010.

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local  din data de 25.01.2010.

Rezultatul votului

3. Interpelările consilierilor municipali.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2011.

Amendament 1, 2, 3
Amendament 4
Amendament 5, 6, 7
Amendament 8
Amendament 9

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanțare internațională.

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor de analiză întocmite conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 429/30.11.2010.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

Amendament 1
Amendament 2

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/24.04.2007 – privind reabilitarea termica a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime pana la P+ 9 E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasa in acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare si revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.  96/28.03.2006 privind aprobarea &#39 &#39 Regulamentului pentru mansardarea blocurilor de locuințe colective&quot .

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.02.2008 privind darea în folosință gratuită către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei, suprafața de 426,19 mp din terenul cuprins în C.F.   nr. 13176 Timișoara.

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local  Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD), situat în imobilul din str. V. Alecsandri nr. 5, la prețul de 400.000  lei.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință (SAD6 și SAD 8), situate în imobilul din str. Anton Pann nr.1, la prețul de 127.000 euro.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara str. Mătăsarilor nr.2.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Timișoara nr.304/29.07.2010 privind aprobarea proiectului &quot Reabilitare  Str. Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol și B-dul 16 Decembrie 1989&quot , a Documentației tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional  Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție1.1. – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: &quot Poli de creștere&quot .

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Amenajare zona Câmpului&quot .

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Amenajare strada Anul 1848&quot .

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Amenajare strada Gheorghe Cotoșman&quot .

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate &quot Amenajare strada Gladiolelor&quot .

Rezultatul votului

18. Adresa nr. SC2011-001551/25.01.2011 a Instituției Prefectului Județului Timiș  referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr.428/30.11.2010 – privind posibilitatea pentru clădirile situate în zona istorică a Municipiului Timișoara protejate prin hotărâri ale administrației publice locale  sau centrale și legi speciale de a avea la parter spații comerciale fără asigurarea locurilor de parcare și a Hotărârii nr.431/30.11.2010 – privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

19. Adresa nr. SC2011 – 001950/01.02.2011 a  Grupului de Inițiativă în Promovarea opiniei Publice  referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 6/25.01.2011 – privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unor parcări subterane.

Rezultatul votului

20. Adresa nr. SC2011 – 001091/18.01.2011 a S.C. MONYDAD S.R.L.  referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 446/20.121.2010 – privind condițiile de amplasare  a punctelor de comercializare a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope.

Rezultatul votului

21. Adresa nr. SC2011-002130/02.02.2011 – a firmei S.C LUXELACALIS SRL, referitoare la servicii și produse pentru igienă.

22. Scrisoarea de intenție nr. SC2011 – 002291/04.02.2011 a DALKIA ROMÂNIA S.A.  referitoare la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timișoara.

23. Adresa nr. SC2011 – 002317/04.02.2011 a Fundației Caritatea  privind  imobilele în care își desfășoară activitatea  &quot Spitalul de Obstetrică Ginecologie&quot dr. Dumitru Popescu și Căminul pentru Persoane Vârstnice.
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost  inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr. ing. Gheorghe CIUHANDU.