Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Şedință Ordinară din 25 ianuarie 2011

Şedința Ordinară din 25 ianuarie 2011

Vă prezentăm rezultatele voturilor consilierilor locali privind proiectele de hotărâre la Ordinea de Zi a Şedinței Ordinare din 25 ianuarie 2011:

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinței Ordinare a Consiliului Local  din data de 20.12.2010.

Rezultatul votului

2. Interpelările consilierilor municipali.

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului  Municipiului Timișoara.

Rezultatul votului

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Rezultatul votului

5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

6. Proiect de hotărâre privind  completarea  Anexei la Contractul de concesiune încheiat cu S.C. AQUATIM S.A. Timișoara privind delegarea în mod direct a unor bunuri publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Rezultatul votului

7. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 459/2009 – privind numirea membrilor Comisiei  de negociere a contractelor  de asociere în participațiune, ce se vor încheia de către  S.C. Administrarea  Domeniului Public S.A.  cu alte societăți comerciale, în vederea construirii și exploatării de parcări în  Municipiul Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.  unor suprafețe de teren  în vederea amenajării unor parcări subterane.

Amendament 1

Amendament 2

Rezultatul votului

9. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

Amendament

Rezultatul votului

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor dobândite în temeiul Legii nr.112/1995, conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 275/2009.

Rezultatul votului

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea  contractelor de închiriere pentru terenurile  aparținând domeniului public , pe care se află  amplasate construcții cu caracter provizoriu-chioșcuri comerciale în Timișoara P-ța 700.

Rezultatul votului

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui  contract de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, str. Lucian Blaga nr.6,  ap. 1.

Rezultatul votului

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării suprafeței de 100 m.p. din suprafața totală de 136,25 m.p. din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. George Coșbuc nr.5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004,  dl. Petre Petrișor.

Rezultatul votului

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea  din administrarea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara în administrarea  Spitalului Clinic de  Obstetrică- Ginecologie &quot Dr. Dumitru Popescu&quot Timișoara a unor spații situate în imobilul din Bv. 16 Decembrie 1989 nr.22.

Rezultatul votului

15. Proiect de hotărâre privind  realizarea proiectului &quot Zonă liberă pentru artă&quot , de către Asociația Artdendum.

Rezultatul votului

16. Proiect de hotărâre privind evidențierea clădirilor istorice și punctelor turistice de mare interes pentru Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

17. Proiect de hotărâre privind  repunerea in funcțiune a Parcului Copiilor din Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

18. Proiect de hotărâre privind încredințările  gratuite către societățile comerciale din subordinea Consiliului Local.

Amendament

Rezultatul votului

19. Proiect de hotărâre privind  asanarea zonelor cu clădiri aflate în paragină care au proprietari  legali.

Amendament

Rezultatul votului

20. Proiect de hotărâre privind acordarea adeverinței de inexistență pentru toate clădirile demolate cu autorizație de demolare care din diferite motive birocratice au fost refuzate de compartimentul juridic să obțină această adeverință.

Rezultatul votului

21. Proiect de hotărâre  privind dezlipirea și apoi alipirea  parcelelor înscrise în C.F.  nr. 406908 Timișoara, CF nr. 404643 și CF nr.422499 din str. Traian Lalescu nr.2 și nr. 2A și str. Curea nr.1 și nr.3 pentru Universitatea Politehnică din Timișoara.

Rezultatul votului

22. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea (unificarea) imobilului situat în Timișoara, str. Mangalia nr.26, ap.5 +6.

Rezultatul votului

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 431/30.11.2010  privind caietele de sarcini întocmite pentru licitațiile publice organizate de Primăria Municipiului Timișoara.

Amendament

Rezultatul votului

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării Municipiului Timișoara în calitate de partener și cofinanțării proiectului de cooperare între Municipiul Timișoara și Orașul Szeged – &quot Biodiversitatea și protecția naturii – o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două orașe înfrățite&quot , acronim BIOTOWNS, cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., depus în cadrul  Programului  de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013.

Rezultatul votului

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului &quot Amenajare complex rutier zona Michelangelo&quot , a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – &quot Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere&quot , Domeniul major de intervenție 1.1 – &quot Planuri integrate de dezvoltare urbană&quot , Sub-domeniul: Poli de creștere.

Rezultatul votului

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor  50 de audioghiduri achiziționate de Municipiul Timișoara în cadrul proiectului &quot Dezvoltarea  serviciilor de informare și promovare  turistică din Timișoara în context regional&quot realizat în cadrul  Programului de vecinătate România-Serbia, Phare 2004-2006.

Rezultatul votului

27. Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii care să poarte discuții cu reprezentanții Consiliului  Județean Timiș referitor la implementarea &quot Conceptului pentru dezvoltare – modernizare și valorificarea  potențialului economic și de agrement al Aerodromului Cioca&quot .

Rezultatul votului

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea colaborării Municipiului Timișoara cu Ambasada Marii Britanii în România în vederea implementării proiectului &quot Dezvoltarea economică durabilă  pe baza industriilor de înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicațiilor și serviciilor creative (Technopole)&quot .

Rezultatul votului

29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică.

Rezultatul votului

30. Proiect de hotărâre privind  reactualizarea Studiului de Fezabilitate &quot Clădire Educațională Multifuncțională la Grădina Zoologică&quot din Municipiul Timișoara cu cota TVA de 24%.

Rezultatul votului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic Zonal &quot Parc Tehnologic pentru energii alternative și parc fotovoltaic&quot extravilan Timișoara.

Rezultatul votului

32. Proiect de hotărâre privind  alocarea de la bugetul local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru organizarea &quot Zilei Energiei 2011&quot .

Rezultatul votului

33. Adresa nr. SC2010- 030890/28.12.2010 a Instituției Prefectului – Județul  Timiș, referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 397/2010 – privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  &quot Infrastructura de afaceri și inovație  în sector TI &amp C&quot Str. Circumvalațiunii nr. 4 Timișoara.

Rezultatul votului

34. Adresa  nr. SC2010 – 030266/16.12.2010 a S.C.  DARTELECONSTRUCT S.R.L.   referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.
 
Rezultatul votului

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi  cu excepția pct.15, 16, 17, 18, 19 și 20  au fost  inițiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre  înscris la pct.15  a fost inițiat de domnul consilier Bogdan Ciprian.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.16 a fost inițiat  de domnul consilier  Stoia Traian.
Proiectele  de hotărâre înscrise la pct.17, 18 și 19 au fost inițiate de domnii consilieri Stoia Traian și Țoancă Radu.
Proiectul  de hotărâre înscris  la pct.20 a fost inițiat de domnul consilier Țoancă Radu.

 
Materiale suplimentare la Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
           
 Rezultatul votului